avukat Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "avukat"

Yasa Yararına Bozma

yasa yararina bozma

Yasa yararına bozma, eski deyimiyle yazılı emir veya olağanüstü temyiz; 5271 sayılı CMK' nin 309 ve 310 maddelerinde düzenlenmiştir. İstinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, hakim veya mahkeme kararlarına karşı başvurulan olağanüstü bir yasa yoludur. Kararlarda hukuka aykırılık bulunması halinde, kural olarak Adalet Bakanlığı'nın talebi ve bazı hallerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi ile ilgili hükmün ilgili ceza dairesi tarafından incelenmesidir. Yasa Yararına Bozma Başvurusunun Şartları Nelerdir? Yasa yararına bozma yoluna gidilebilmesi için, hakim veya mahkemenin verdiği karar sonrası, ceza davasından elini çekmesi sebebiyle, artık bir karar vermesinin imkansız hale gelmesi, karardaki hukuka aykırılığın ciddi boyutlarda olması ve yasaya aykırılığın ortadan kaldırılabilmesi için...

Devamını Gör

Geçit Hakkı Davası

gecit hakki

Geçit hakkı davası, zorunlu geçit hakkının tesisi amacıyla açılan bir davadır. Normal geçit irtifakları karşısındaki farklı birtakım yönleri nedeniyle, zorunlu geçit hakkı, özel bir sınırlı aynî hak türü olarak eşya hukuku alanında önemli bir yer tutmaktadır. Zira, bu hak, doğrudan doğruya taraflar arasında kurulmuş olan bir sözleşmeye dayanmayıp; mülkiyet hakkına dolaylı bazı sınırlar getiren bir yasal sınırlama hükmünden kaynaklanmaktadır. Bu nedenledir ki, yasal irtifak hakları adıyla da anılmakta ve kaynağını tarafların irade özerkliğinde bulan normal irtifaklardan farklı olarak, komşuluk hukuku kökenli bir yasal zorunluluğa dayandırılmaktadır. Geçit Hakkı Davası Nedir? Geçit hakkı davası, ana yola çıkışı olmayan parsel maliki tarafından komşu parsellerden yola çıkış...

Devamını Gör

Avukatlık Kanunu m.35/A

Avukatlik Kanunu m.35A

Avukatlık Kanunu m.35/A Uzlaşma kurumu, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 35/A maddesi ile  taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlığı uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir. 35/A uzlaşması, en az masrafla en hızlı ve en doğru, en adaletli çözüm yöntemidir. Avukatlık Kanunu m.35/A Nedir? Avukatlık Kanunu m.35/A : “Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu,...

Devamını Gör

Menfi Tespit Davası Nedir? (İİK m.72)

menfi tespit davasi

Menfi tespit davası, İcra İflas Kanunu’nda tanımlanmış olup İİK’nun 72.Maddesi’nde icra takibinden önce veya takip esnasında borçlu bulunmadığının ispatı için açılacak bir davadır. Menfi Tespit Davası Nedir? Menfi tespit davası, İİK’nun 72.Maddesi’nde düzenlenmiş olup ilgili düzenlemeye bakmak gerekirse; “(1)Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. (2)İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. (3)İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde...

Devamını Gör

İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi

is akdinin hakli nedenle feshi

İş akdinin haklı nedenle feshi, İş akdinin fesih hakkı içerisinde düzenlenen, hak sahibine karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesi ile ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Nedir? Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenmeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır. Sürekli borç ilişkileri yaratan iş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle bu ilişkiye devam taraflardan biri için çekilmez hale gelmişse haklı nedenle derhal fesih hakkı ortaya çıkar....

Devamını Gör

Kira Hukuku

kira hukuku

Kira hukuku, sahipleri ve mal sahipleri arasındaki kira haklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Kiracılar, bir mülkü kiralayarak kullanma hakkına sahipken, ev sahipleri ise mülklerini kiralamak amacıyla gelir elde ederler. Kira haklarını, sahiplerinin ve ev sahiplerinin haklarını, sorumluluklarını ve bunların düzenini düzenler. Kira Sözleşmesi Nedir? Kira hukukunda kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesinde şekil şartı yoktur. Yazılı yahut sözlü şekilde yapılabilir. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmazsa sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir;...

Devamını Gör

Delil Tespiti Davası

delil tespiti

Delil tespiti davası, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 400-406 maddeleri arasında “geçici hukuki koruma tedbirleri” olarak düzenlenmiştir. Delil tespiti davası, ileride açılacak bir davada kullanılacak olan bir davaya henüz sunulmamış olan delillerin kaybolmasının veya ispat gücünün azalmasını önlemek amacıyla delillerin güvence altına alınmasını sağlayan geçici hukuki tedbirdir. Bu niteliği ile delil tespiti bir dava olmayıp ilgili olduğu davaya bağlı usulü bir işlemdir.  Delil Tespiti Davasının Amacı Nedir? Delil tespiti davası sürecinde normal şartlarda delilleri, davacı dava dilekçesinde göstermesi gerekir. Ancak taraflar genellikle, dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra ve hakim tarafından kendilerine verilen süre sonunda delillerini gösterirler. İleri sürülen delillerin incelenmesi, davanın normal...

Devamını Gör

İtiraz Kanun Yolu

itiraz kanun yolu

İtiraz Olunabilecek Kararlara bakmak gerekirse; CMK 267. Maddeye göre, kural olarak tüm hakim kararları ile kanunun gösterdiği istisnai hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Hakim kararından maksat, mahkemece verilmeyen yani "toplu mahkemede kurul tarafından verilmesi gerekmeyen" kararlardır. Yasada aksi belirtilmiş olmadıkça, şu kararlar hakimlik kararıdır; Soruşturma evresinde sulh ceza hakiminin kararları Mahkeme naibi ve istinabe olunan hakimin kararları Mahkeme başkanı sıfatıyla verilen kararlar Mahkemenin itiraz edilebilen ara kararları ise son karardan önce verilen ve son karara esas oluşturmayan kararlardır. Mahkeme kararlarına itiraz edilebilmesi için o mahkeme kararına karşı itiraz yoluna gidilebileceğinin kanunda açıkça gösterilmiş olması gerekir.  Bazı kararlara karşı itiraz edilemez. CMK’ya Göre...

Devamını Gör

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davasi

Ecrimisil davası yani haksız işgal tazminatı davası, bir taşınmazın sahibinin izni olmadan  başka bir kimse tarafından kullanılması sonucu oluşan zararın tazmini amacını içeriri davadır. Ecrimisil davası ise malik tarafından işgalciye karşı açılan davadır. Ecrimisil Davası Nedir? Ecrimisil davası ile mahkemeden, haksız işgalin tespiti ile işgal tazminatının ödenmesine karar verilebilir. Ecrimisil tazminatı haksız işgalde bulunan kişiden, zararın giderilmesi istemidir ve birtakım şekil ve esas şatlarına bağlıdır. Haksız işgalde bulunan kişinin kötü niyetli olması ve söz konusu taşınmaz üzerinde ecrimisile konu taşınır veya taşınmaz üzerinde bulunan bütün kullanım haklarını yönetme yetkisine sahip olmaması gerekir. Mahkemede yapılan yargılamada tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları doğrultusunda malikin...

Devamını Gör

Hukuk Davaları

hukuk davalari

Hukuk davaları özel hukuk kapsamında kalan ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu olan usul kanuna tabi olarak açılan davalardır. Dava Nedir? Dava hukuki himaye talebinin mahkemeler aracılığıyla ileri sürülmesidir. Dava hakkı, davaya konu talep hakkından bağımsız olarak tarafa tanınmış olan ve devlete karşı yönetilen bir haktır. Davanın Tarafları Hukuk davalarında “davacı” ve “davalı” olmak üzere iki taraf yer almaktadır. Davacı, mahkeme önünde davayı açan kişiye denir. Davalı ise hakkına dava açılan kişidir. Davada tarafların belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Davanın tarafının yanlış belirlenmesi hukuki himaye talebinin sonuçsuz kalmasına yol açar. Bir davada davacı ile davalı aynı kişi olamaz.  Davanın davacı veya davalı tarafında yer alacak olan...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?