Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 8)

İtiraz Kanun Yolu

itiraz kanun yolu

İtiraz Olunabilecek Kararlara bakmak gerekirse; CMK 267. Maddeye göre, kural olarak tüm hakim kararları ile kanunun gösterdiği istisnai hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Hakim kararından maksat, mahkemece verilmeyen yani "toplu mahkemede kurul tarafından verilmesi gerekmeyen" kararlardır. Yasada aksi belirtilmiş olmadıkça, şu kararlar hakimlik kararıdır; Soruşturma evresinde sulh ceza hakiminin kararları Mahkeme naibi ve istinabe olunan hakimin kararları Mahkeme başkanı sıfatıyla verilen kararlar Mahkemenin itiraz edilebilen ara kararları ise son karardan önce verilen ve son karara esas oluşturmayan kararlardır. Mahkeme kararlarına itiraz edilebilmesi için o mahkeme kararına karşı itiraz yoluna gidilebileceğinin kanunda açıkça gösterilmiş olması gerekir.  Bazı kararlara karşı itiraz edilemez. CMK’ya Göre...

Devamını Gör

Ücret Alacağı Davası

ucret alacagi

Ücret alacağı davası işverence işçiye ödenmesi lazım gelen tutarın tahsili amacıyla iş mahkemelerinde açılan davadır. Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret, kural olarak Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir. Emre muharrer senetle, kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret Alacağı Nedir? Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme...

Devamını Gör

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154)

hakki olmayan yere tecavuz sucu

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu Türk Ceza Kanunu'nun 154. Maddesinde malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiştir.Bu düzenleme ile birlikte taşınmazlar üzerindeki mülkiyet ve zilyetliğin haksız saldırılara karşı korunması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda maddenin birinci fıkrasında kişilere ait taşınmazlar veya eklentilerine yapılmış olan tecavüzler cezalandırılırken ikinci fıkrada  köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş taşınmazlara yönelik tecavüzler cezalandırılmaktadır. Maddenin üçüncü fıkrasında ise gerçek veya tüzel kişilere ait sular üzerindeki mülkiyet hakkını ihlal eden hareketler yaptırım altına alınmıştır. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Nedir? Hakkı olmayan yere tecavüz suçu Türk Ceza Kanunu madde 154'te: "(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya...

Devamını Gör

Tüketici Davaları

tuketici davalari

Tüketici davalarını, tarafların tüketici ve satıcı / sağlayıcının oluşturduğu hukuki ilişkide, taraflar arasında bir hakkın varlığı, varlığı, kapsamı ve sonuçları üzerindeki anlaşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıklarını oluşturur. Her türlü tüketici işleminin kanun kapsamına gireceği belirtilmiş ve tüketici işlemi, mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem, olarak ifade edilmiştir. Yargıtay, taraflardan birinin tüketici olduğu sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkları kanun kapsamında ve tüketici mahkemesinin görev alanında görmektedir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Tüketiciler için mahkeme yoluyla sağlanacak olan korunma, yargının yeteri kadar hızlı olmaması, tüketici açısından kolay ve basit bir başvuru imkanı sağlayamaması nedeniyle yeterli görülmemiş; tüketici haklarının gereği gibi korunabilmesi,...

Devamını Gör

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Basvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru, bireyin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler hakkında ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki haklardan ve buna ek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kabul ettiği protokollerde düzenlenen haklardan herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurma yoludur. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nedir? Bir başka ifadeyle bireysel başvuru kurumu; adlî, idarî ve askerî yargının kararlarında ve kamu gücünün işlem ve eylemlerinde, ihmal suretiyle yaptığı müdahalelerde, ihlal iddiasının irdelenerek insan hak ve özgürlüklerinin yargılanmasıdır. Bireysel başvur hakkının özü, ihlal iddiasına dayanmaktadır. Bireysel başvuru yolunun ikincil yol olduğunu mevcut yasal düzenlemelere bakarak anlayabiliriz. Anayasa’nın,...

Devamını Gör

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Nisanin Bozulmasi Nedeniyle Manevi Tazminat Davasi

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası açarak kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmelidir. Manevi tazminat ise manevi zararın giderim biçimidir. Manevi tazminat ile kişinin kişilik değerlerinde meydana gelen zarar giderilme çalışılır. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için, hukuka aykırı bir fiilin bulunması, bu fiil ile kişilik hakkının ihlal edilmesi, ihlal fiilinin kişilik değerlerinde objektif bir eksilmeye sebep olması ve zarar ile fiil arasında bir bağ bulunmalıdır. Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Koşulları Nişanın bozulması durumunda aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda manevi tazminat istenebilir. Geçerli nişanlılık...

Devamını Gör

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188)

Uyusturucu veya Uyarici Madde Imal ve Ticareti Sucu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu TCK'nın 188. Maddesinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yurt dışından ülke içine sokulması durumunda uyuşturucu madde ithal etme suçu oluşacaktır. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin, gümrük kapısından ya da gümrük kapısı dışındaki kara, deniz ve hava sınırlarının herhangi bir yerinden ülkeye geçirilmesinin bir önemi olmayıp yurt dışından Türkiye siyasi sınırlarından girmesi suçun oluşması için yeterlidir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme eylemleri suç olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde...

Devamını Gör

Tüketici Hukuku

tuketici hukuku

Tüketici hukukunda Kanunun amacı tüketicilerin korunması ile birlikte kamu yararı gözetilerek tüketicilerin hangi yönlerden korunmasının gerektiği ve bu korumayı sağlamak üzere hangi tedbirlerin alınabileceğidir. Tüketicinin korunması da; kamu yararını sağlamak, tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak, tüketicinin ekonomik ekonomik çıkarlarını korumak, tüketicinin zararlarını tazmin etmek, tüketiciyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, tüketicilerin örgütlenmelerini sağlaması açısından önemlidir.  Kanunun kapsamı mal ve hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemdir. Ayıplı Mal Nedir? Tüketici hukukunda ayıplı mal, tüketiciye teslim anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında,...

Devamını Gör

Cinsiyet Değiştirme Davası

Cinsiyet Degistirme Davasi

Cinsiyet değiştirme davası yasal olarak cinsiyet değiştirilmesi için başvurulan hukuki bir yoldur. Cinsiyet, doğuştan sahip olduğumuz üreme organının farklılığına göre kadın veya erkek olarak adlandırılmamızı sağlar. Ancak bazen, kişiler, doğuştan sahip oldukları cinsiyete değil; karşı cinse aidiyet hissedebilmektedirler. Sahip oldukları cinsiyetten farklı bir cinse ait hisseden kişiler “transseksüel” olarak ifade edilmektedirler. Transseksüellerin hukuk düzeni içinde biyolojik olarak sahip olmadıkları fakat kendilerini ait hissettikleri cinsiyet ile tanınabilmeleri için cinsiyet değişikliği ameliyatı geçirmeleri gerekmektedir. Transseksüel bireylerin cinsiyet değiştirebilmeleri için izleyecekleri yol, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun (TMK) 40. maddesinde açıklanmıştır. Cinsiyet Değiştirme Davası Nasıl Açılır? Transseksüel bireyin cinsiyet değişikliğinin hukuk düzeni tarafından tanınmasını belirli...

Devamını Gör

İhtiyati Haciz

Ihtiyati Haciz

İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için, mahkeme kararı ile borçlunun borcuna yetecek kadar malına geçici olarak hukuken el konulmasıdır. Alacaklı, borçlusunun borcunu zamanında ödeyeceğinden kuşku duyuyorsa, ilk önce borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulmasını sağlar; ondan sonra davasını açar veya ilamsız icra takibini yapar. Alacaklı, açtığı davayı kazanırsa veya yaptığı ilamsız icra takibi kesinleşirse artık borçlunun mallarını bu aşamada haczettirmek için bir çaba harcamaz. Konulan ihtiyati haciz kesin hacze dönüşünce hacizli mal alacaklının talebi ile icra dairesince satılır ve satış bedeli ile alacaklının alacağı ödenir. İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir? Alacağın rehinle teminat altına alınmamış olması gereklidir. ...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?