Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 7)

Yalan Tanıklık Suçu (TCK m.272)

yalan taniklik sucu

Yalan tanıklık suçu, tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunulmasıyla meydana gelir (TCK md.272). Suç, halk arasında daha çok “yalancı şahitlik” olarak tabir edilmektedir. Yalan tanıklık suçu, “adliyeye karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Çünkü, yalancı şahitlik ile adaletin yerine gelmesinin engellendiği kabul edilmektedir. Tanıklık; bir olay hakkında görgüsü veya bilgisi olan bir kimsenin beş duyusu ile edindiği bilgileri tanık dinlemeye yetkili makam önünde anlatmasıdır. Tanık, yargılama konusu olay hakkındaki bilgisini veya gördüğünü tam olarak açıklamakla yükümlüdür. Yalan Tanıklık Suçunun Şartları Nelerdir? TCK 273. maddesinde düzenlenen yalan tanıklık (şahitlik) suçunun oluşabilmesinin şartları şunlardır; Hukuka aykırı bir fiil sebebi ile soruşturma...

Devamını Gör

Kazai Rüşt Davası

kazai rust

Kazai rüşt yargısal erginliktir. Türk hukukuna göre erginlik yaşı 18’dir. Yargısal erginlik dediğimizde de akla bireyin 18 yaşını doldurmadan önce mahkeme kararıyla ergin kılınması gelmektedir. Kazai Rüşt Nedir? Türk Medeni Kanunu m.12’de düzenlenen kazai rüşt kendi hayatını düzenleyebilecek, işlerini çevirebilecek olgunluktaki küçüğün işlerini tek başına üstlenmesini içermektedir. Küçük, kazai rüşt kararı ile ergin kılınarak bu üstlenmeyi sağlayabilecektir. Fakat kazai rüşt kararı için birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Bu anlamda ilk olarak küçüğün kendi isteği, velisinin onayı ve mahkeme kararı gereklidir. Aynı zamanda küçüğün en az 15 yaşını tamamlamış olması, erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması şartları da aranmaktadır. Küçük velayet altında değil de...

Devamını Gör

Yabancılarda İkamet İzni

ikamet izni

İkamet izni; ülkelere göre belirlenen vize süresinden daha fazla Türkiye’de kalacak olan yabancı için, yabancının İl Göç İdare’sinden alması gereken ve Türkiye’de kalabileceği süreyi belirleyen hukuki belgedir. İkamet izni ile ilgili kanuni düzenlemeler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Kanun’da yer bulmuştur. İkamet izninden muaf yabancı uyruklu kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin vize sürelerini kapsamayan sürelerde Türkiye’de bulunma gereklilikleri için oturma izni almaları zorunludur. İkamet İzni Türleri Nelerdir? Kısa dönem ikamet izni Uzun dönem ikamet  izni Aile ikamet izni Öğrenci ikamet izni İnsan ticaret mağduru ikamet izni İnsani ikamet izni Bu türlerden...

Devamını Gör

Eziyet Suçu(TCK m.96)

eziyet sucu

Eziyet suçu; bir kimseye karşı insan onuruyla bağdaşmayan, acı çekme ve aşağılamaya yol açan sistematik ve süreklilik arz eden fiillerin işlenmesiyle meydana gelir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, eziyet suçu ile kişinin vücut bütünlüğü ve ruh sağlığının yanı sıra şeref ve haysiyetini birer hukuki değer olarak korumaktadır. Eziyet Suçu Nedir? Eziyet suçu; bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışların yapılmasıdır Herhangi bir kimse üzerinde gerçekleştirilen, sistematik nitelikte olan, insan onuruyla bağdaşmayan, kişiye aşırı sıkıntı ve bedensel veya ruhsal yönden acı veren, aşağılayıcı hareketler eziyettir. Eziyet, hem maddi, vücut bütünlüğünün bozulması ve hem de manevi, ruh sağlığının bozulması anlamındadır. Müştekinin yaralanması, darp ve tehdit...

Devamını Gör

Çifte Vatandaşlık

cifte vatandaslik

Çifte vatandaşlık kişisinin birden fazla ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmasını ifade eder. Çifte Vatandaşlık Nedir? Çifte vatandaşlık, kişinin aynı anda birden çok devletle vatandaşlık bağının bulunmasını ifade etmektedir. Çok vatandaşlık olarak da isimlendirilen bu ayrıcalık, 5901 sayılı kanunun 3. maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: “Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını, ifade eder.” Çifte vatandaşlığa sahip olabilmek için vatandaşı olunmayı talep edilen devletin de yasalarla birlikte çifte vatandaşlığa imkan tanıyor olması gerekmektedir. Çifte Vatandaşlık Nasıl Kazanılır? Her devlet uluslararası hukukun genel ilkeler kapsamında, bireyin hangi şartlarla kendi vatandaşı olduğunu kendisi düzenler. Çifte vatandaşlık hakkını elde etme konusunda başvuru yapılan ülke...

Devamını Gör

Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK m.79)

gocmen kacakciligi

Göçmen kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanunu madde 79’da düzenlenmiştir. İlgili maddeye bakmak gerekirse; “ (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, Kişi, beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (2) Suçun, mağdurların; a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. (3)...

Devamını Gör

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku

Miras hukuku pek çok kavramı ve dava türünü içerisinde barındıran bir özel hukuk alanıdır. Miras Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar Nelerdir? Miras Nedir? Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Mirasçı Kime Denir? Vefat eden kişinin bıraktığı miras üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denir. Tereke Nedir? Tereke, mirasbırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Mirasbırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir. Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir? Mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği şeylere ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Bunlara örnek olarak vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri verilmektedir Miras Ortaklığı Nedir? Miras ortaklığı mirasın mirasçılara geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar...

Devamını Gör

Mavi Kart

mavi kart

​Mavi kart, doğumla Türk vatandaşı olduğu halde daha sonra vatandaşlıktan çıkmak suretiyle Türk vatandaşlığı sona eren kişilere talep etmeleri halinde verilen ve kanunun tanıdığı bazı haklardan yararlanabilmelerini sağlayan belgeye denir. Mavi kart kimlik gösterilmesi gereken durumlarda nüfus cüzdanı yerine geçer. Mavi karta sahip olan kişiler bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına sağlanan bütün haklardan faydalanırlar. Kişi mavi karta sahipse resmi iş ve işlemlerde yabancı olarak değerlendirilmez. Bu belgeye sahip kişiler TVK m. 28’e göre ifade edilen haklardan faydalanabileceklerdir. Mavi Kart Nedir? Mavi kart, Türk vatandaşlığından çıkan kişilere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. maddesi ile tanınan bir haktır. Her Türk vatandaşlığından çıkma durumlarında uygulanmamaktadır....

Devamını Gör

Terekeye Temsilci Atanması

terekeye temsilci atanmasi

Terekeye temsilci atanması davası mevcut tereke üzerindeki ortaklığın temsili için bir temsilcinin atanmasından ibarettir. Ölen kişinin ardında bıraktığı mal varlığının miras hukukundaki karşılığı tereke olarak adlandırılmaktadır. Tereke miras bırakanın ölümünden sonra geride bıraktığı ve yalnızca mirasçılarına geçen maddi mal varlıkları ile birlikte borçlar bütünüdür ve bu miras bırakan sıfatını yalnızca gerçek kişiler karşılayabilmektedir. Terekeye Temsilci Atanması Davası Nedir? Terekeye temsilci atanması davası Türk Borçlar Kanunu 640. maddede düzenlenmiştir. Mirasbırakanın birden çok mirasçısı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklığın meydana gelmesi ve bu ortaklığın yönetimi için bir temsilcinin atanması anlamına gelir. Mirasçılar,...

Devamını Gör

Türk Vatandaşlığını Kazanma

turk vatandasligini kazanma

Türk vatandaşlığını kazanma yolları ilgili kanunda belirli usuller ile belirli şartların sağlanması ve ilgili evrakların toparlanarak ilgili makama başvuru yolu ile olmaktadır. Somut olay bakımından Türk vatandaşlığı kazanmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Türk Vatandaşlığını Kazanmanın Usulleri Yetkili Makam Kararı İle Kazanım Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde Bakanlığımızın kararı ile Türkiye uyruklu vatandaşlığı kazanabilir. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olursanız, eşinizin vatandaşlık durumunda herhangi bir değişiklik olmaz. Ebeveynlerinden birinin vatandaşlığı kazandığı tarihte velayet hakkına sahip olduğu çocukları diğer eşin de razı olmasıyla Türk vatandaşlığını kazanır. Diğer ebeveynin onay vermemesi halinde ebeveynlerde birinin yerleşim yerindeki hakim kararına göre işlem...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?