Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 4)

İnfazın Sona Ermesi Halleri

infazin sona ermesi

İnfazın sona ermesi; kesinleşmiş cezaların, infaza verilmesinden önce veya infaza verilmesinden sonra çeşitli sebeplerden dolayı sona ermesi şeklinde tezahür edebilir. İnfazın Sona Ermesi Halleri Nelerdir? İnfazın sona ermesi maddi hukuktan ve infaz hukukundan kaynaklanabilir. Maddi ceza hukukundan kaynaklanan sebeplerden dolayı cezanın infazı sonlanabileceği gibi, infaz aşamasında infaz rejiminden kaynaklanan sebeplerden dolayı da infaz ilişkisi sonlandırılabilecektir. Mahkumiyet kararının usulüne uygun olarak infaz edilmesi, hükümlünün ölümü veya cezasının affa uğraması ile zamanaşımı gibi sebeplerden dolayı infaz ilişkisi sona erebilecektir. Kesinleşmiş mahkeme kararının infaza gelmesinden sonraki aşamalarda, yasada yapılan değişiklik ile kesinleşmiş mahkumiyete konu suçun suç olmaktan çıkması halinde, mahkemece yapılacak uyarlama yargılaması sonrası cezanın ortadan...

Devamını Gör

Yasa Yararına Bozma

yasa yararina bozma

Yasa yararına bozma, eski deyimiyle yazılı emir veya olağanüstü temyiz; 5271 sayılı CMK' nin 309 ve 310 maddelerinde düzenlenmiştir. İstinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, hakim veya mahkeme kararlarına karşı başvurulan olağanüstü bir yasa yoludur. Kararlarda hukuka aykırılık bulunması halinde, kural olarak Adalet Bakanlığı'nın talebi ve bazı hallerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi ile ilgili hükmün ilgili ceza dairesi tarafından incelenmesidir. Yasa Yararına Bozma Başvurusunun Şartları Nelerdir? Yasa yararına bozma yoluna gidilebilmesi için, hakim veya mahkemenin verdiği karar sonrası, ceza davasından elini çekmesi sebebiyle, artık bir karar vermesinin imkansız hale gelmesi, karardaki hukuka aykırılığın ciddi boyutlarda olması ve yasaya aykırılığın ortadan kaldırılabilmesi için...

Devamını Gör

Yürütmenin Durdurulması

yurutmenin durdurulmasi

Yürütmenin durdurulması kurumu, yargının denetim etkinliğini arttırıcı bir araç olarak dava hakkının bir parçası olduğu gibi kamu yararı amacının ve kamu düzeninin gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Yürütmenin durdurulması kararı ile, dava konusu işlemin tesis edildiği andan önceki hukukî durumun geri gelmesi sağlanmakta, böylece kişiler dava sonuçlanıncaya kadar bu işlemin olumsuz etkilerinden korunmaktadırlar. İdare, kamu hizmetini, kamu gücü ayrıcalıkları dediğimiz, idare edilenlere göre üstün hak ve yetkilere sahip olarak yürütür. Kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla, idarenin tek yanlı iradesiyle tesis ettiği ilgililerin hukukî durumunu etkileyecek nitelikteki işlemleri, hiçbir makamın onayına veya aracılığına gerek olmaksızın, kendiliğinden yürütülme özelliğine sahiptir. Yürütmenin Durdurulması Nedir? Yürütmenin durdurulması, hukuka aykırı olduğu...

Devamını Gör

Geçit Hakkı Davası

gecit hakki

Geçit hakkı davası, zorunlu geçit hakkının tesisi amacıyla açılan bir davadır. Normal geçit irtifakları karşısındaki farklı birtakım yönleri nedeniyle, zorunlu geçit hakkı, özel bir sınırlı aynî hak türü olarak eşya hukuku alanında önemli bir yer tutmaktadır. Zira, bu hak, doğrudan doğruya taraflar arasında kurulmuş olan bir sözleşmeye dayanmayıp; mülkiyet hakkına dolaylı bazı sınırlar getiren bir yasal sınırlama hükmünden kaynaklanmaktadır. Bu nedenledir ki, yasal irtifak hakları adıyla da anılmakta ve kaynağını tarafların irade özerkliğinde bulan normal irtifaklardan farklı olarak, komşuluk hukuku kökenli bir yasal zorunluluğa dayandırılmaktadır. Geçit Hakkı Davası Nedir? Geçit hakkı davası, ana yola çıkışı olmayan parsel maliki tarafından komşu parsellerden yola çıkış...

Devamını Gör

Anlaşmalı Boşanma Davası (TMK m.166/3)

anlasmali bosanma dava

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nda tanımlanmış olup TMK’nun 166.Maddesi 3.Fıkrası’nda evlilik birliği içerisinde bulunan eşlerin, söz konusu evlilik birliğinin bitirilmesi hususunda birbirleri ile anlaşarak açabilecekleri bir davadır. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, TMK’nun 166.Maddesi 3.Fıkrası’nda düzenlenmiş olup ilgili düzenlemeye bakmak gerekirse; "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini...

Devamını Gör

Kamulaştırmasız Fiili El Atma Davası

Kamulastirmasiz fiili El Atma Davasi

Kamulaştırmasız fiili el atma davası, idare tarafından özel mülkiyete tabii taşınmazların kullanımının kamulaştırmadan fiilen ve sürekli̇ engellenmesi sonucunda malikin uğradığı zararları ve taşınmazın bedelini istemek adına açılan davadır. Kamulaştırmasız El Atma Nedir? İdareler gerekli görüldüğü takdirde özel mülkiyete tabii taşınmazları kullanabilmek adına kamulaştırırlar. Bu kamulaştırma, hukuken kamulaştırma yapıldıktan sonra taşınmazın sahibine bedeli ödenerek tamamlanır. Fakat kamulaştırmasız el atma olarak açıkladığımız durumda, idare kamulaştırma prosedürüne uymadan bedel ödemeyerek malikin malını kullanmasını fiilen veya hukuken engellemektedir. Kamulaştırmasız Hukuki  El Atma ve Fiili El Atmanın Farkı Nedir? Kamulaştırmasız el atmanın iki türü vardır; hukuki ve fiili el atma. Bu iki el atmayı birbirinden doğru bir şekilde ayırt...

Devamını Gör

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Davası

Kamulastirmasiz Hukuki El Atma Davasi

Kamulaştırmasız hukuki el atma davası, idare tarafından özel mülkiyete tabii taşınmazların kullanımının imar planına göre kamulaştırmadan fiilen ve sürekli̇ engellenmesi sonucunda malikin uğradığı zararları ve taşınmazın bedelini istemek adına açılan davadır. Kamulaştırmasız El Atma Nedir? İdareler gerekli görüldüğü takdirde özel mülkiyete tabii taşınmazları kullanabilmek adına kamulaştırırlar. Bu kamulaştırma, hukuken kamulaştırma yapıldıktan sonra taşınmazın sahibine bedeli ödenerek tamamlanır. Fakat kamulaştırmasız el atma olarak açıkladığımız durumda, idare kamulaştırma prosedürüne uymadan bedel ödemeyerek malikin malını kullanmasını fiilen veya hukuken engellemektedir. Kamulaştırmasız Hukuki El Atma ve Fiili El Atmanın Farkı Nedir? Kamulaştırmasız el atmanın iki türü vardır; hukuki ve fiili el atma. Bu iki el atmayı birbirinden doğru...

Devamını Gör

İtirazın İptali Davası (İİK m.67)

itirazin iptali davasi

İtirazın iptali davası, icra takibine itiraz ederek durduran borçlunun itirazından kurtulmak adına açılan, İcra İflas Kanunu’nun 67.Maddesi’nde düzenlenen davadır. İtirazın İptali Davası Nedir? İtirazın iptali davası, İİK m.67’de düzenlenmiş olup ilgili maddeye bakmak gerekirse; “Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir. İtiraz eden veli, vasi...

Devamını Gör

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası (TMK m.166)

Evlilik birliginin temelden sarsilmasi

Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu'nun 166.Maddesi'nde açıklanmış olup boşanma sebeplerinden birini oluştura evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle açılan bir boşanma davası türüdür. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası Nedir? Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma davası, TMK m.166'da düzenlenmiş olup ilgili düzenlemeye bakmak gerekirse; "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa...

Devamını Gör

Ferağa İcbar Davası (TMK m.716)

Feraga Icbar Davasi

Ferağa icbar davası yani bir diğer ismiyle tescile zorlama davası Türk Medeni Kanunu madde 716  gereğince tanımlanmış ve taraflara tanınmış olan tescili isteme hakkından doğan bir davadır. Ferağa İcbar Davası Nedir? Ferağa icbar davası, TMK’nun 716.Maddesi’nde düzenlenmiş olup ilgili düzenlemeye bakmak gerekirse; “Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin kaçınması hâlinde hâkimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. Bir taşınmazın mülkiyetini işgal, miras, kamulaştırma, cebrî icra veya mahkeme kararına dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir. Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler, eşlerden birinin istemiyle tapu...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?