Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 20)

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası

bosanmada mal paylasimi davasi 1

Boşanmada mal paylaşımı davası diğer adıyla mal rejiminin tasfiyesi davası, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesinden sonra, kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanır. Mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılamaz, birlikte açıldığı takdirde mahkemece tefrik kararı verilecektir. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile aynı anda, fakat ayrı bir dava şeklinde açılması halinde; mahkeme, boşanma davasının kesinleşmesini, mal paylaşımı davası için bekletici mesele yapar. Yani, öncelikle anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası görülerek yargılama neticesinde boşanma kararı verilmelidir. Aile mahkemesinin boşanma kararı kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası görülmeye başlanır. Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Nedir? Boşanmada mal paylaşımı davası eşler arasında uygulanan mal...

Devamını Gör

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası

muris muvazaasi 1

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları ve bağışları (gizli sözleşme), satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi (görünürdeki işlem) gibi göstermesidir. Muris muvazaasının söz konusu olabilmesi için miras bırakanın, mirastan mal kaçırma kastıyla hareket etmiş olmasıdır. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir. Yani miras bırakan gerçekte bağışlamak istediği mallarını satış karşılığında devretmiş gibi göstererek mirasçılarının ilerde dava açmasını önlemek istemektedir. Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası nedir? Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade...

Devamını Gör

İnfaz Hukuku Avukatı

infaz hukuku avukati 1

İnfaz hukuku avukatı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca düzenlenen ve Türk Ceza Kanunu uyarınca yargılama yetkisine haiz mahkemelerce verilen kararların infazı ile ilgili hukuki danışmalık ve avukatlık hizmeti vermektedir. İnfaz hukuku avukatı nedir? Avukat kamu hizmetini icra eden bir serbest meslek erbabıdır.  Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da avukatlar belirli çalışma alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşabilmektedir. İnfaz hukuku, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan hukuk dalıdır. İnfaz, kelime anlamı olarak “yerine getirme” dir. Kelime anlamından da anlaşılacağı üzere infaz hukuku, mahkeme tarafından verilen ceza ve güvenlik tedbirlerini yerine getirmektedir....

Devamını Gör

İş Kazası

is kazasi 1

İş kazası, işyerinde veya iş gereklilikleri nedeniyle meydana gelen, kimi zaman ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaya denir. İş kazası nedir? İş kazasının sınırlarını kanunlar ve içtihatlar ile çizilmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş kazasını “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlamıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya...

Devamını Gör

Aile Konutu Şerhi

aile konutu serhi

Aile konutu, evlilik devam ettiği sürece eşlerin birlikte yaşadığı meskendir. Aile konutu şerhi ise eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konut üzerinde satış ya da kira sözleşmesini feshetme gibi bir işlem yapmasını engelleyen bir düzenlemedir. Tapuya şerh düşülerek gerçekleştirilen aile konutu şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır. Aile konutu nedir? Aile konutu şerhinin işlenebilmesi için, talep konusu taşınmazın aile konutu niteliğine haiz olması gerekmektedir. Aile konutu, eşlerin birlikte yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla ayrılan ve aynı konutta iki tarafın da yaşama hakkını güvenceye alan hukuksal kurumdur. Bir meskenin aile konutu sayılabilmesi için; Eşler arasında yasal bir evlilik birliği...

Devamını Gör

İcra Avukatı

icra avukati 1

Sivas’ta da kurulmuş hukuk büromuzda icra avukatı olarak alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış takibi, alacak takibi, haciz işlemleri, itirazın kaldırılması ve iptali davalarının açılması ve takibi, karşılıksız çek, menfi tespit, tasarrufun iptali ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının açılması ve takibinde ister şahıs isterse şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. İcra avukatı nedir? İcra Avukatı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenen icra ve iflas hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen serbest meslek erbabıdır. İcra avukatı, özel hukuktan doğan...

Devamını Gör

Mirasın Hükmen Reddi Davası

mirasin hukmen reddi davasi 1

Mirasın hükmen reddi davası Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinde düzenlenmiştir. Mirasın hükmen reddi davası, ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayıldığına ilişkin açılan davadır. Miras hukukunda geçerli külli halefiyet ilkesi gereğince, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümü ile kendiliğinden mirasçılık sıfatı kazanırlar. Mirasçılık sıfatı kazanıldığında, artık mirasçılar miras bırakanın borçlarından yalnızca tereke ile değil kendi şahsi malvarlıkları ile sorumlu olmaya başlarlar. Murisin borca batık olduğu durumda ise bu borçlardan kurtulmanın tek yolu mirasın hükmen reddi davası olacaktır. Mirasın Reddi Davası nedir? Bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunu’nda mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olmak üzere iki...

Devamını Gör

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası

elatmanin onlenmesi davasi 1

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası ile korunan ve Anayasal bir hak olan ve kişiye eşya üzerindeki en geniş hakları sağlayan mülkiyet hakkı; bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen, mutlak ve ayni bir haktır. Elatmanın önlenmesi değer adıyla müdahalenin men-i davası mülkiyet hakkının hukuka aykırı olarak ihlal edildiği durumlarda malike bu müdahaleyi sonlandırma hakkı tanıyan bir davadır. Türk Medeni Kanunu’nun buna yönelik olan Mülkiyet hakkının içeriği başlıklı 683. Maddesi: “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak...

Devamını Gör

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

izale i suyu

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek ortak malın kişisel mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür. İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası nedir? İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası paylı mülkiyet ya da elbirliği halinde ortak mülkiyetin sahibi olan kişilerin, konusu mülkiyet olan bu ortaklığa son verilmesini konu alır. İzale-i şuyuda, birden çok kişinin sahip olduğu mallar bölüştürülür, bölüştürülmesi mümkün olmayan mallar ise mahkemece satışa çıkarılır, elde edilen para bu kişiler arasında payları oranında paylaştırılır. İzale-i şuyuda mülkiyetten kasıt hem taşınır hem de taşınmaz mallardır. Elbirliği halinde mülkiyet kavramı, TMK m.701’de düzenlenmiştir. Buna göre, “Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk...

Devamını Gör

İş Hukuku Avukatı

is hukuku avukati 1

İş hukuku avukatı olarak, Sivas’ta kurulmuş olan hukuk büromuzda Türkiye genelindeki iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmesinin hazırlanması, işe alım ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, işyeri yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için hukuki yollara başvurulması ve sürecin yönetilmesi, işten çıkan veya çıkarılan işçilerin tazminatlarının belirlenerek ihtarname, arabuluculuk ve dava yollarına başvurulması, iş sözleşmesinin feshi sürecinin yönetilmesi, işe iade, hizmet tespiti gibi iş kanunundan kaynaklı davaların çözümünün sağlanması noktasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. İş hukuku avukatı nedir? İş hukuku avukatı, iş kanunu uyarınca işçi ve...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?