Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 2)

Tazyik Hapsi

tazyik hapsi

Tazyik hapsi diğer adıyla zorlama hapsi kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, ifade eder. Tazyik Hapsi Nedir? Tazyik hapsi çeşitli mevzuatta geçmesine rağmen tanımı yalnızca CMK’de yapılmıştır. Bu tanım “Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, ifade eder.” şeklindedir. Burada bir tanımlama yapmaktan ziyade yaptırımın sonuçlarına işaret edilmiştir. Sayılan bu özellikler...

Devamını Gör

Eğitim Nafakası

egitim nafakasi

Eğitim nafakası TMK m.328’inci maddesinde düzenlenmiştir. Eğitim Nafakası Nedir? Kanunda açıkça, ana babanın eğitimi devam eden ergin çocuklarına yardım etmekle değil, bakmakla yükümlü oldukları düzenlenmiştir. (TMK m. 328/II). Ana babanın eğitimine devam eden ergin çocuklarına bakma yükümlülüğü, soybağının hükümlerinden olup doğrudan doğruya kanundan doğan kanunî bir borçtur. Bu yönüyle, ergin çocuğa eğitimi süresince ödenecek eğitim nafakası bir bakım nafakası niteliğindedir15. Eğitimi devam ergin çocuğun eğitim nafakası (TMK m. 328/II) istemesinin mümkün olduğu bir durumda, yardım nafakası (TMK m. 364) talep edilemez. Eğitim Nafakasının Koşulları Nelerdir? Çocuğun Ergin Olmasına Karşın Eğitime Devam Ediyor Olması Çocuğa eğitim nafakası ödenebilmesi için ilk koşul, çocuğun ergin olduğu halde eğitiminin...

Devamını Gör

Ürün Kirası Sözleşmesi

urun kirasi sozlesmesi

Ürün kirası sözleşmesi diğer adıyla hasılat kirası sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu 357-378 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Ürün Kirası Sözleşmesi Nedir? Ürün kirası sözleşmesi, TBK m.357’de tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; “Ürün kirası kiraya verenin, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlendiği sözleşmedir.” Madde metninden de anlaşılacağı üzere ürün kirası sözleşmesi; kiraya verenin, ürün veren bir şeyi ya da hakkı kullanmak ve semerelerinden yararlanmak üzere kiracıya bırakmayı veya ürünlerin toplanması (devşirilmesini) için kiracıya bırakmayı, buna karşılık da kiracının belirli ya da belirlenebilir olan kira bedelini ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Ürün Kirası Sözleşmesinin Şekli ve Geçerliliği Ürün kirası sözleşmesinin kurulması için...

Devamını Gör

Yardım Nafakası

yardim nafakasi

Yardım nafakası, TMK m.364 ila m.365.inci maddelerinde düzenlenmiş olup, üstsoy ve altsoy ile kardeşlere (refah içinde bulunmak kaydıyla) süresiz olarak verilen nafaka türüdür. Nafaka Nedir? Nafakanın hukuki anlamı, kanuni şartlar sağlandığı takdirde yükümlü olarak kanunda belirtilen kimselerin, yoksulluk içinde olan ve mahkeme kararıyla kanunen geçindirmek durumunda bulunduğu kişilere yaptığı yardım ya da ödediği aylık olarak ifade edilir. Nafaka yardımı ile giyecek, yiyecek, mesken, yakacak gibi zaruri ihtiyaçların para veya eşya olarak karşılanması amaçlanır. Nafaka Türleri Nelerdir? Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenmiş olan nafaka türleri bakım nafakaları ve yardım nafakası şeklinde iki grupta incelenir. Bir grupta tedbir nafakası (TMK m. 169, m. 197/2), yoksulluk nafakası (TMK...

Devamını Gör

Haksız Rekabet

haksiz rekabet

Haksız rekabet, Türk Borçlar Kanunu’nun 57. Maddesinde genel bir ilke olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 54-63. Maddeleri arasında da Haksız Rekabete ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Haksız Rekabet Nedir? Haksız rekabet, rekabeti tehlikeye sokan yahut rekabetten beklenilen olumlu sonuçların elde edilmesini engelleyen davranışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Haksız rekabet kurallarının amacı sadece rakiplerin bireysel menfaatlerinin korunması değil, piyasada bulunan tüm katılımcıların, tüketicilerin ve toplumun menfaatlerinin de korunmasıdır. TTK m. 54 gereğince haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. TTK’nın haksız rekabet hükümlerine geniş çerçeveden bakıldığında, amacın rakiplere karşı korunmanın sağlanmasının istenildiği yönünde kanaat oluşsa da haksız rekabet hükümlerinin amacı...

Devamını Gör

Muvazaalı İşlemler

Muvazaali Islem

Muvazaalı işlemler Türk Borçlar Kanunu’nun 19. Maddesinde incelenmiştir. Muvazaa Nedir? Muvazaa, sözlükte; danışıklı işlem, danışık, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve fakat gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak konusunda anlaşmaları olarak tanımlanmıştır. Bir hukuk müessesesi olarak muvazaa, “Tarafların; üçüncü kişileri aldatmak gayesiyle, gerçek iradelerine uygun olmayan ve hukukî sonuç doğurmasını istemedikleri bir işlemdir.” Muvazaa müessesesi dolaylı olarak, TBK. m. 19/1’de, “Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.” şeklinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm, muvazaanın tanımına yer vermeksizin, muvazaalı işlemlerin hüküm ve sonuçlarına...

Devamını Gör

Ödünç Sözleşmesi

odunc sozlesmesi

Ödünç sözleşmesi, kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü sözleşmesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kullanım ve tüketim ödüncü sözleşmeleri, kira ve ürün kirasıyla birlikte Türk Borçlar kanunu madde 379 ve devamında düzenlenmiş, bir şey veya hakkın kullanılmasının devri borcunu doğuran sözleşmeler grubunu oluşturmaktadır. Kullanım Ödüncü Sözleşmesi Nedir? Ödünç sözleşmesinin bir türü kullanım ödüncü sözleşmesidir. TBK. m. 379’a göre kullanım ödüncü sözleşmesi, “Ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanın da o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir.” kullanım ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, taşınır veya taşınmaz bir şeyin kullanılmasını veya kullanmakla birlikte ondan yararlanılmasını bir karşılık almadan belirli veya...

Devamını Gör

Bağışlama Sözleşmesi

bagislama sozlesmesi

Bağışlama sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nu madde 285 ve devamında düzenlenmiştir. Bağışlama Sözleşmesi Nedir? TBK m. 285/1’e göre, “Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.”  Maddede verilen tanıma göre, bağışlayan ve bağışlanan arasında kurulan bu sözleşme ile bağışlayan bağışlanana bir kazandırma yapma borcunu üstlenecektir. Bağışlayan bu kazandırmayı kendi malvarlığından yapacaktır. Bağışlayanın borcu bağışlayan hayattayken doğacaktır. Bağışlanan hiçbir borç altına girmeyecek, yani bağışlayanın malvarlığından yapmayı üstlendiği ve sağlığında sonuç doğuracak olan bu kazandırma karşılıksız olacaktır. Bağışlama Sözleşmesinin Nitelikleri Nelerdir? Bağışlama sözleşmesinin niteliklerine bakmak gerekirse; Bağışlama sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bağışlama, niteliği itibariyle bir borç sözleşmesidir. Ancak,...

Devamını Gör

Kira Sözleşmesi

kira sozlesmesi

Kira Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu 299 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kira Sözleşmesi Nedir? Kanun koyucu, TBK. m. 299’da her türlü kirayı kapsayan genel bir tanım vermiştir. Buna göre, “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Kiraya veren ve kiracı, gerçek kişi olabilecekleri gibi, tüzel kişi de olabilirler. Sözleşmenin taraflarından birinin veya her ikisinin birden çok kişi olması da mümkündür. Özellikle kiraya veren tarafın paylı mülkiyet veya adi ortaklık, miras ortaklığı gibi elbirliği mülkiyet ilişkisi içindeki bir hak topluluğunu oluşturan birden çok paydaş veya ortaktan meydana gelmesi...

Devamını Gör

Soybağının Kurulması

soybaginin kurulmasi

Soybağının kurulmasına ilişkin hükümlere Türk Medeni Kanunu’nda madde 282 ve devamında yer verilmiştir. Soybağı Nedir? Soybağı, anne ve baba ile çocuk arasındaki biyolojik bağıntıdan doğan hukuki bağı ifade eder. Dolayısıyla soybağı bir kişinin kimin soyundan geldiğini gösteren bağ olup, belirli bir soya bağlılık anlamına gelir. Soybağının Türleri Nelerdir? Doğal Soybağı Soybağı denilince ilk olarak akla gelen soybağı türü olan doğal soybağı bir kimse ile ana ve babası arasında salt biyolojik-genetik temellere dayanan bağ olarak nitelendirilebilir. Bu bağ çocuğun ana, babasıyla arasında salt kan bağı olarak ortaya çıkan biyolojik ve genetik bağdır ve doğumla birlikte kendiliğinden kurulur. Biyolojik ana ve baba genellikle hukuk düzeni tarafından da ana...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?