Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 14)

Dolandırıcılık Suçu (TCK m.157)

dolandiricilik sucu

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu'nda mal varlığına karşı işlenen suçlar bölümünde yer alan ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir suçtur. Suçu malvarlığına karşı işlenen diğer suçlardan ayıran, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Mağdurun iradesinin hatalı biçimde oluşmasını sağlamak için hileli davranışlarda bulunulması bu suçun temel özelliğidir. Kasıtlı suçlardandır. Kişinin bu suçtan dolayı cezalandırılabilmesi için dolandırıcılık kastı olması gerekmektedir. Dolandırıcılık kastı olmayan durumlarda, başkasının zararına olarak yarar sağlanması halinde suç işlenmiş sayılmaz. Kastın varlığı her somut olay bakımından yargılama aşamasında değerlendirilir. Dolandırıcılık Suçu Nedir? Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu madde 157’de düzenlenmiştir; Madde 157:...

Devamını Gör

İptal Davası

iptal davasi

İptal davası, idarenin tesis ettiği hukuka aykırı bir idari işlem ile menfaati ihlal edilen kimsenin, hukuka aykırı işlemin ortadan kaldırılması için açabileceği bir idari davadır. İptal davası sonucunda idari işlemin iptaline karar verilmesi halinde idari işlem geriye etkili olarak baştan itibaren ortadan kalkar. İptal Davası Nedir? İdare hukukunda iptal davası; idari yargı yolunda açılan ve idari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini amaçlayan bir davadır. İptal davası, idari işlemlerin yetki, sebep, şekil, konu ve amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı olmaları nedeniyle menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan bir idari dava türüdür. İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir? İdari eylem; ya idari bir işlemin uygulanmasını...

Devamını Gör

Anlaşmalı Boşanma (TMK m.166/3)

anlasmali bosanma

Anlaşmalı boşanma davası boşanma davasının bir türüdür. Boşanma davası ayrılmaya karar veren tarafların açmak zorunda oldukları bir davadır. Aile birliği kurulurken tarafların kendi özgür iradeleri ile karar vermesi söz konusudur. Aile toplum için önemli bir birimdir. Toplumun en temel yapı taşı olan ailenin dağılması istenmez. Boşanma çeşitli nedenlere dayanılarak açılabilecek bir dava türüdür. Çekişmeli ya da anlaşmalı olarak görülebilen boşanma davaları için hukuki danışmanlık alınması hak kayıplarının engellenebilmesi için gereklidir. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanmayı en kısa şekilde tanımlayacak olursak eşlerin boşanmaya ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmalarıdır. Eşler bu kararı aldıklarında izlemeleri gereken yol anlaşmalı boşanma davası açmaktır. Anlaşmalı boşanma...

Devamını Gör

Hakaret Suçu (TCK m.125)

hakaret sucu

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişilere karşı işlenen suçlar kısmında ve şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Şerefe karşı suçlar, kişinin manevi varlığına yönelik saldırıları önlemeye, şeref hakkını korumaya yönelik suçlardır. Hakaret suçu ile korunan hukuki değer kişilerin şerefi, saygınlığı, haysiyeti ve toplum içindeki itibarı gibi değerlerdir. Hakaret Suçu Nedir? Hakaret suçu seçimlik hareketli bir suç tipidir, işlenmesi bakımından kişinin yüzüne karşı işlenebileceği gibi şartları oluşması halinde gıyapta ve hatta  günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok şekilde hakaret suçunun oluştuğunu görebiliriz.  İsnat edilen fiil veya olgunun mutlaka kişinin şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olması gerekmektedir. Ancak kişinin şeref ve yoksunluğunu...

Devamını Gör

Babalık Davası Nedir?

babalik davasi

Babalık davası; anne veya çocuk tarafından baba ile çocuk arasındaki soybağının mahkeme aracılığıyla belirlenmesi için açılan davadır. Çocuklar toplumun hem maddi hem de manevi anlamda en bakıma muhtaç kesimini oluşturmaktadır. Devlet bu amaçla çocukların hak kayıplarına uğramasını önleyici her türlü hukuki düzenlemeyi yapmaktadır. Bu bağlamda devlet, evli olmayan erkek ve kadının cinsel ilişkisi sonucu doğan evlilik dışı çocukların da evlilik içinde doğan çocukların sahip olduğu her türlü haktan yararlanmasını sağlamak, çocuklar arasındaki eşitsizliği kaldırmakla yükümlüdür. Kanun gereğince ana ile çocuk arasındaki soybağı doğum ile kurulmaktadır. Ancak babada durum biraz farklıdır. Baba ile çocuk arasındaki kurulacak soybağı; evlilik, tanıma ve babalık davası...

Devamını Gör

Tenkis Davası

tenkis davasi

Tenkis davası, saklı payı tecavüze uğrayan mirasçıların saklı paylarının iade edilmesi maksadıyla açtığı dava türüdür. Tenkis davasının amacı, saklı paylı mirasçıların saklı payını ihlal kazandırmaları, yasal sınıra indirmektir Böylelikle, saklı paylı mirasçı, mirastaki saklı payını alabilecektir. Tenkis davası sadece mirasbırakanın ölümü halinde açılabilen bir davadır. Saklı Pay Nedir? Türk Medeni Kanunu’nda bazı yasal mirasçıların yasal miras payının belli bir kısmını miras bırakanın tasarrufundan koruyarak saklı pay ilan etmesidir. Saklı Pay Oranları Saklı pay oranları Türk Medeni Kanunu’nun 506. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Hükme göre saklı pay oranları; -Altsoy için yasal miras payının yarısı, -Ana babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, -Sağ kalan eş için, altsoy...

Devamını Gör

Zina Nedeniyle Boşanma Davası (TMK m.161)

zina nedeniyle bosanma davasi 1

Zina nedeniyle boşanma davası, sadakat yükümlüğünün ihlaline dayalı olarak açılan davadır. Evlilik birliğinin taraflara getirdiği yükümlülüklerden birisi de sadakat yükümlülüğüdür. Sadakat yükümlülüğünün temelinde ise 'cinsel sadakat' vardır. Cinsel sadakate aykırı tutumlardan "zina" ise özel boşanma sebebidir. Zina evli bir şahsın, eşinden başkasıyla cinsi münasebetlerde bulunmasıdır. Türk Medeni Kanunu m.161 hükmüne göre; "Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.” Zina nedeniyle boşanma davası kusura dayalı mutlak boşanma sebebidir. Zina nedeniyle boşanma davası nedir? Zinanın boşanma davasına konu...

Devamını Gör

Soyadı Değişikliği Davası

soyadi degisikligi davasi

Soyadı değişikliği davası, uygulamada sıkça görülen davalardan birisidir. Adı ve soyadı kişilerin toplum içerisinde tanınmasını sağlayan en temel kimlik bilgilerinden birisidir. Dolayısıyla bir kimsenin haklı sebebi olmaksızın ad ve soyadını değiştirmesine yaratabileceği olası sorunlar göz önüne alınarak kanunca da izin verilmemiştir. Ancak güncel yaşam içerisinde ad ve soyadın bazı sebeplerle değişmesi zarari bir hal almaktadır. Bu noktada da kişi ile soyadı arasında bulunan sıkı bağ nedeni ile haklı sebeplere dayanılarak değiştirilmesine imkân tanınmıştır. 4721 Sayılı Medeni Kanun 27. maddesi soyadın değiştirilmesini, ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebileceğini öngörmüştür. Soyadı değişikliği talebinde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü, aile ilişkileri de göz önünde bulundurularak...

Devamını Gör

Boşanma Hukuku

bosanma hukuku

Boşanma hukukunu kapsamına alan Medeni hukuk, özel hukukun en geniş bölümünü oluşturmaktadır. Boşanma hukuku ise medeni hukukun dolayısıyla da özel hukukun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Boşanma hukuku TMK . 161-184 hükümleriyle düzenleme konusu yapılmıştır. Boşanma hukuku ilgili yazımızda boşanma kavramı, boşanma hukukunun temel ilkeleri, boşanma sebepleri, boşanma davasının konusu genel itibariyle açıklanmıştır. Boşanma kavramı nedir? Boşanma, geçerli olarak kurulmuş olan evlenmenin eşlerin sağlığında öngörülen sebep ve koşullara dayanak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir. Boşanma davası açma hakkı bozucu yenilik doğuran bir haktır. Boşanma hakkı ancak dava yoluyla kullanılabilir. Boşanma durumunda eşler arasındaki evlilik birliği, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte sona ermektedir. Oysa mahkemece evliliğin boşanma...

Devamını Gör

Miras Taksim Sözleşmesi

miras taksim sozlesmesi

Miras taksim sözleşmesi, tüm mirasçılar tarafından yazılı olarak tereke mallarının bir kısmı veyahut tamamı üzerinden mirasın paylaşılması amacıyla yapılan sözleşme türüdür. Miras taksim sözleşmesi nedir? Miras taksim sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 676. Maddesinde düzenlenmiştir; Madde 676 “Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.” Miras taksim sözleşmesinin özellikleri nelerdir? Miras taksim sözleşmesinin kanunca belirlenmiş bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklere bakmak gerekirse; Miras taksim sözleşmesinin tereke mallarının tamamını kapsaması gerekmez, mirasçılar tarafından...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?