Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 12)

Eziyet Suçu(TCK m.96)

eziyet sucu

Eziyet suçu; bir kimseye karşı insan onuruyla bağdaşmayan, acı çekme ve aşağılamaya yol açan sistematik ve süreklilik arz eden fiillerin işlenmesiyle meydana gelir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, eziyet suçu ile kişinin vücut bütünlüğü ve ruh sağlığının yanı sıra şeref ve haysiyetini birer hukuki değer olarak korumaktadır. Eziyet Suçu Nedir? Eziyet suçu; bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışların yapılmasıdır Herhangi bir kimse üzerinde gerçekleştirilen, sistematik nitelikte olan, insan onuruyla bağdaşmayan, kişiye aşırı sıkıntı ve bedensel veya ruhsal yönden acı veren, aşağılayıcı hareketler eziyettir. Eziyet, hem maddi, vücut bütünlüğünün bozulması ve hem de manevi, ruh sağlığının bozulması anlamındadır. Müştekinin yaralanması, darp ve tehdit...

Devamını Gör

Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK m.79)

gocmen kacakciligi

Göçmen kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanunu madde 79’da düzenlenmiştir. İlgili maddeye bakmak gerekirse; “ (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, Kişi, beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (2) Suçun, mağdurların; a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. (3)...

Devamını Gör

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku

Miras hukuku pek çok kavramı ve dava türünü içerisinde barındıran bir özel hukuk alanıdır. Miras Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar Nelerdir? Miras Nedir? Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Mirasçı Kime Denir? Vefat eden kişinin bıraktığı miras üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denir. Tereke Nedir? Tereke, mirasbırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Mirasbırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir. Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir? Mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği şeylere ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Bunlara örnek olarak vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri verilmektedir Miras Ortaklığı Nedir? Miras ortaklığı mirasın mirasçılara geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar...

Devamını Gör

Mavi Kart

mavi kart

​Mavi kart, doğumla Türk vatandaşı olduğu halde daha sonra vatandaşlıktan çıkmak suretiyle Türk vatandaşlığı sona eren kişilere talep etmeleri halinde verilen ve kanunun tanıdığı bazı haklardan yararlanabilmelerini sağlayan belgeye denir. Mavi kart kimlik gösterilmesi gereken durumlarda nüfus cüzdanı yerine geçer. Mavi karta sahip olan kişiler bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına sağlanan bütün haklardan faydalanırlar. Kişi mavi karta sahipse resmi iş ve işlemlerde yabancı olarak değerlendirilmez. Bu belgeye sahip kişiler TVK m. 28’e göre ifade edilen haklardan faydalanabileceklerdir. Mavi Kart Nedir? Mavi kart, Türk vatandaşlığından çıkan kişilere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. maddesi ile tanınan bir haktır. Her Türk vatandaşlığından çıkma durumlarında uygulanmamaktadır....

Devamını Gör

Terekeye Temsilci Atanması

terekeye temsilci atanmasi

Terekeye temsilci atanması davası mevcut tereke üzerindeki ortaklığın temsili için bir temsilcinin atanmasından ibarettir. Ölen kişinin ardında bıraktığı mal varlığının miras hukukundaki karşılığı tereke olarak adlandırılmaktadır. Tereke miras bırakanın ölümünden sonra geride bıraktığı ve yalnızca mirasçılarına geçen maddi mal varlıkları ile birlikte borçlar bütünüdür ve bu miras bırakan sıfatını yalnızca gerçek kişiler karşılayabilmektedir. Terekeye Temsilci Atanması Davası Nedir? Terekeye temsilci atanması davası Türk Borçlar Kanunu 640. maddede düzenlenmiştir. Mirasbırakanın birden çok mirasçısı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklığın meydana gelmesi ve bu ortaklığın yönetimi için bir temsilcinin atanması anlamına gelir. Mirasçılar,...

Devamını Gör

Türk Vatandaşlığını Kazanma

turk vatandasligini kazanma

Türk vatandaşlığını kazanma yolları ilgili kanunda belirli usuller ile belirli şartların sağlanması ve ilgili evrakların toparlanarak ilgili makama başvuru yolu ile olmaktadır. Somut olay bakımından Türk vatandaşlığı kazanmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Türk Vatandaşlığını Kazanmanın Usulleri Yetkili Makam Kararı İle Kazanım Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde Bakanlığımızın kararı ile Türkiye uyruklu vatandaşlığı kazanabilir. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olursanız, eşinizin vatandaşlık durumunda herhangi bir değişiklik olmaz. Ebeveynlerinden birinin vatandaşlığı kazandığı tarihte velayet hakkına sahip olduğu çocukları diğer eşin de razı olmasıyla Türk vatandaşlığını kazanır. Diğer ebeveynin onay vermemesi halinde ebeveynlerde birinin yerleşim yerindeki hakim kararına göre işlem...

Devamını Gör

İflas Takibi

iflas takibi

İflas takibi yolu ile takip, 6183 Sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde cebren tahsil ve takip şekilleri açıklanmış olup (3) numaralı bendine göre, gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflası istenebilecektir. Alacaklı borçlu ilişkisinde borçlu taraf tacir veya tacir statüsünde ise alacaklı borcunu tahsil etmek için icra takibi yoluna başvurabilir. Mahkeme tarafından iflasına karar verilen borçlunun, bünyesindeki haczedilebilen taşınır taşınmaz tüm mal varlığının ve hakların, paraya çevrilerek alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan takip yoludur. İcra ve İflas kanunumuzda başlıca üç iflas yoluyla takip türüne yer verilmiştir. Bunlar; Adi iflas takibi, Kambiyo senetlerine özgü iflas takibi Doğrudan doğruya iflas takibi İflas Takibi Yolları Adi İflas Takibi Adi...

Devamını Gör

Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma

mulk edinerek vatandaslik kazanma

Mülk edinerek vatandaşlık kazanma, son yıllarda ülkelerin içsel ekonomik canlılığı sürdürebilmek için finansal kaynakları kendilerine çekme yolunda kullandığı bir yoldur. Birçok ülkede çeşitli örneklerine rastlanılan "yatırım yoluyla yabancılara vatandaşlık" ya da "ekonomik vatandaşlık" olarak adlandırılan uygulamadır. Gayrimenkul alımı ile vatandaşlık, bazı şartları karşılayarak konut sahibi olan kişilere, yatırım yaptıkları ülkeler tarafından verilen bir haktır. Gayrimenkul edinimi ile Türk vatandaşlığı, Türkiye’de uygulanan vatandaşlık kazanma uygulamalarından biridir. Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık verilmesi için kolaylık sağlaması açısından tercih edilen yöntemlerden biridir. Noterde bir satış vaadi sözleşmesi yapılarak edinilen gayrimenkule 3 yıl satılmama şerhi konur. Bu işlemler tamamlandıktan sonra taşınmaz edinimi ile vatandaşlık...

Devamını Gör

Maddi Tazminat Davası

maddi tazminat davasi

Maddi tazminat davası, insanların hukuk dışı bir şekilde zarar görmesi sonucu malvarlıklarında eksilme ve olumsuz etkilenme olması durumunda açılan davadır. Maddi tazminatın amacı, maddi açıdan zarar gören kimsenin, bu zararının ödenerek mağduriyetinin giderilmesidir. Maddi Tazminat Davası Nedir? Maddi tazminat davası, bir kişinin başka bir kişiye hukuka aykırı ve kusurlu olarak zarar vermesi ve bu zararın maddi açıdan gerçekleşmesi üzerine, maddi zararın tazmin edilmesi istemi ile açılan davaya, maddi tazminat davası denmektedir. Bir kişinin maddi tazminat davası açabilmesi için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır; Maddi zararı oluşturacak bir fiilin bulunması Maddi zararı oluşturan fiilin hukuk kurallarına aykırı olması Hukuka...

Devamını Gör

İş Kazası Tazminat Davası

is kazasi tazminat

İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir maddi ve manevi tazminat davası türüdür. İş Kazası Tazminat Davası Nedir? Bir işveren, işyerinde çalıştırdığı işçilerin kapsamlı olarak sağlıklarını ve güvenliklerini temin etmek durumundadır. İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü sırasında gerçekleşen, işçinin ölümüne veya beden bütünlüğünün ihlaline yol açan olaydır. İşçinin ölümü veya yaralanması ile sonuçlanan iş kazası nedeniyle işverenlerin tazminat sorumluluğu gündeme gelir.  Nitekim böyle bir halde iş kazasının ölüm olayı ile sonuçlanmasında iş sağlığı ve güvenliği hususunda gerekli tedbirleri almayan işveren birinci...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?