Yazımlar

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar (Page 10)

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı)

sufa hakki

Şufa hakkı, diğer bir deyişle önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Bu hak sadece taşınmazlar hakkında değil, taşınırlar hakkında da geçerli olan bir haktır. Bir başka anlatımla bir kişi mâlik olduğu bir taşınır mala ilişkin olarak da bir başka kişi lehine şufa hakkı tanıyabilecektir. Şufa hakkı, malikin taşınmazını istediği kişiye satma hakkını kısıtlar ve mülkiyet hakkını sınırlandırır. Şufa hakkı, kanundan veya sözleşmeden doğabilen bir hak olup hak sahibine söz konusu taşınmazı öncelikli olarak alma hakkı tanımaktadır. Yasal Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) Nedir? Yasal Şufa...

Devamını Gör

Taksirle Öldürme Suçu (TCK m.85)

taksirle oldurme sucu

Taksirle öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nda “Hayata Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle kişinin en temel hakkı olan “yaşama hakkı” koruma altına alınmıştır. TCK’da kastın esas olması, taksirin istisnai olmasından dolayı, taksirle işlenen suçların ayrıca düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Taksirler Öldürme Suçu Nedir? Taksirle öldürme suçu veya taksirle ölüme neden olma suçu, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir kusurlu davranış ile öngörülebilir nitelikte bir neticenin “öngörülemeyerek” bir kimsenin hayatına son verilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nun 85. Maddesinde taksirle öldürme suçu yer almaktadır: “(1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Fiil, birden fazla insanın...

Devamını Gör

Yönetim Planı

yonetim plani

Yönetim planı Kat Mülkiyeti Hukuku kapsamında düzenlenen, kat maliklerince uyulması gereken ve apartman yönetimi hakkındaki hususları içeren kurallar bütünüdür. Yönetim Planı Nedir? Toplu yaşam alanlarının düzenli şekilde yönetilmesi ve uyulması gereken planların belirlenmesi için yönetim planına ihtiyaç duyulur. Yönetim planında binanın yapısı, kat maliklerinin sorumlulukları, ortak giderlere nelerin dahil olduğu ve bu giderlerin nasıl ödeneceği gibi hususlar ile yönetimsel konular hakkında bilgilendirmeler yer almaktadır. Kat mülkiyeti rejiminin uygulandığı yapılarda Yönetim Planı, ilgili binanın anayasası olarak yönetime ilişkin temel esasların belirlendiği kurallar bütünüdür. Yönetim Planı, Tapu Müdürlüğü’nde her bina/site için mevcuttur. Kat maliklerini bağlayan özel sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir. Yönetim Planı...

Devamını Gör

Ticaret Hukuku

ticaret hukuku

Ticaret hukuku pek çok kavramı ve davayı içerisinde barındıran bir özel hukuk dalıldır. İlgili yazımızda ticaret hukuku ile ilgili genel kavramlara ve kurumlara değinilmiştir. Ticari İş Ticaret hukukunda ticari iş kavramı, adi nitelikte olmayan işleri ifade eder. TTK'de Düzenlenen İşler: TTK'da düzenlenen tüm hususlar ticari iştir. İşlemin taraflarının kim olduğu, ticari işletmeyi ilgilendirip ilgilendirmediği önemli değildir. TTK'de düzenlenmese dahi bir ticari işletmeyi ilgilendiren iş, işlem ve fiiller ticari iş kabul edilir. Ticari İş Karinesi: Gerçek kişi tacirin yaptığı işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde de borç yine adi sayılır. Netice itibariyle tacirin yaptığı her türlü işin ticari iş sayılması, “ticaret karinesi” veya “ticari...

Devamını Gör

İnfazın Ertelenmesi

Infazin Ertelenmesi

İnfazın ertelenmesi önemli bir infaz hukuku uygulamasıdır. Türk Ceza Hukuku’nda düzenleme altına alınmış en ağır müeyyide, özgürlüğü bağlayıcı yönü ile en caydırıcı etkiye sahip olan hapis cezasıdır. İnfazın Ertelenmesi Nedir? İnfazın ertelenmesi, hamilelik, hastalık, engelillik veya başkaca kişisel nedenlerle talepte bulunan hükümlü hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinin ertelenmesidir. İnfazın ertelenmesi, cezanın affını, ortadan kaldırılmasını veya cezaevi dışında başka suretle infaz edilmesini sağlamaz. Hükümlü, infaz erteleme süresi geçtikten sonra cezasını infaz etmek üzere cezaevine girmek zorundadır. Ceza Erteleme ile İnfazın Ertelenmesi Arasındaki Farklar Nelerdir? Ceza erteleme, sanığın cezasını cezaevi dışında denetimli bir şekilde infaz etmesidir. Ceza erteleme kurumunun yargılanan kişiye uygulanıp uygulanmayacağına yargılamayı...

Devamını Gör

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

nufus kaydinin duzeltilmesi davasi

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, nüfus kayıtlarının yazılması veya aktarımı sonucu meydana gelen bazı hataların düzeltilmesi için açılan davalardır. Nüfus hizmetleri kanunu gereğince her bireyin nüfus kaydı vardır ve tüm nüfus bilgileri aile kütüklerinde yer almaktadır. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Nedir? Nüfus kaydının düzeltilmesi davası; kişinin Nüfus Müdürlüklerince tutulan nüfus sicil kayıtlarının düzeltilmesi veya iptali nedeniyle açılan davalardır. Genel olarak, nüfus müdürlüğünce yapılan maddi hataların düzeltilmesi ve çocuğun nesebinin belirlenmesi amacıyla açılmaktadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, kişinin medeni haklarını sorunsuz bir şekilde kullanması, resmi işlemlerde yaşanacak aksaklıkların önlenmesi için gereklidir. Nüfus Kaydında Bulunan Bilgiler Nelerdir? Nüfus kayıtlarında bulunan bilgiler ; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Fotoğrafı ...

Devamını Gör

Tehdit Suçu (TCK m.106)

tehdit sucu

Tehdit suçu TCK’nın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümünde 106. maddede düzenlenmiştir. İlgili maddede tehdit suçunun hem temel haline hem de cezayı ağırlaştıran nitelikli haline yer verilmiştir. Tehdit Suçu Nedir? Tehdit suçunun meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir kötülüğün, belli bir kişiye karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir. Tehdit suçu, haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bir kimseye bildirilmesiyle meydana gelir. Tehdit suçunun oluşmasına neden olan bu bildirim, söz ile yapılabileceği gibi davranış yoluyla da yapılabilir. Tehdit suçu kişilerin huzur ve sükununu koruma altına alan suç tipidir. Tehdit suçu uygulamada en sık karşılaşılan suç türlerinden...

Devamını Gör

Yalan Tanıklık Suçu (TCK m.272)

yalan taniklik sucu

Yalan tanıklık suçu, tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunulmasıyla meydana gelir (TCK md.272). Suç, halk arasında daha çok “yalancı şahitlik” olarak tabir edilmektedir. Yalan tanıklık suçu, “adliyeye karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Çünkü, yalancı şahitlik ile adaletin yerine gelmesinin engellendiği kabul edilmektedir. Tanıklık; bir olay hakkında görgüsü veya bilgisi olan bir kimsenin beş duyusu ile edindiği bilgileri tanık dinlemeye yetkili makam önünde anlatmasıdır. Tanık, yargılama konusu olay hakkındaki bilgisini veya gördüğünü tam olarak açıklamakla yükümlüdür. Yalan Tanıklık Suçunun Şartları Nelerdir? TCK 273. maddesinde düzenlenen yalan tanıklık (şahitlik) suçunun oluşabilmesinin şartları şunlardır; Hukuka aykırı bir fiil sebebi ile soruşturma...

Devamını Gör

Kazai Rüşt Davası

kazai rust

Kazai rüşt yargısal erginliktir. Türk hukukuna göre erginlik yaşı 18’dir. Yargısal erginlik dediğimizde de akla bireyin 18 yaşını doldurmadan önce mahkeme kararıyla ergin kılınması gelmektedir. Kazai Rüşt Nedir? Türk Medeni Kanunu m.12’de düzenlenen kazai rüşt kendi hayatını düzenleyebilecek, işlerini çevirebilecek olgunluktaki küçüğün işlerini tek başına üstlenmesini içermektedir. Küçük, kazai rüşt kararı ile ergin kılınarak bu üstlenmeyi sağlayabilecektir. Fakat kazai rüşt kararı için birtakım şartların varlığı aranmaktadır. Bu anlamda ilk olarak küçüğün kendi isteği, velisinin onayı ve mahkeme kararı gereklidir. Aynı zamanda küçüğün en az 15 yaşını tamamlamış olması, erginlik kararının küçüğün menfaatine uygun olması şartları da aranmaktadır. Küçük velayet altında değil de...

Devamını Gör

Yabancılarda İkamet İzni

ikamet izni

İkamet izni; ülkelere göre belirlenen vize süresinden daha fazla Türkiye’de kalacak olan yabancı için, yabancının İl Göç İdare’sinden alması gereken ve Türkiye’de kalabileceği süreyi belirleyen hukuki belgedir. İkamet izni ile ilgili kanuni düzenlemeler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Kanun’da yer bulmuştur. İkamet izninden muaf yabancı uyruklu kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin vize sürelerini kapsamayan sürelerde Türkiye’de bulunma gereklilikleri için oturma izni almaları zorunludur. İkamet İzni Türleri Nelerdir? Kısa dönem ikamet izni Uzun dönem ikamet  izni Aile ikamet izni Öğrenci ikamet izni İnsan ticaret mağduru ikamet izni İnsani ikamet izni Bu türlerden...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?