Yaş Düzeltme Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Yaş Düzeltme Davası

Yaş Düzeltme Davası

yas duzeltme davasi

Yaş düzeltme davalasında temel mevzuat 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yaş düzeltilmesine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Nüfus Hizmetleri Kanununun 35.maddesine göre:

“Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir.”

Yaş Düzeltme Davası Nedir?

Yaş düzeltme davası, kişinin nüfus kimliğinde yer alan doğum tarihinin değiştirilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Nüfus kaydında yer alan bilgiler mahkeme kararı olmadan değiştirilemeyeceği için yaşlarında değişiklik yapmak isteyen kişiler, yaş düzeltme davası açmak zorundadır. Yaş düzeltme davası doğum tarihi; hukuki işlem kurulması ve hukuki işlemin geçerliliği, kamu hizmetine girebilme gibi başlıca konularda büyük önem taşımaktadır.

Kanun koyucu yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına ‘Yaş Düzeltme Davası’ açabilme hakkını tanımıştır. Bu davalarda her türlü delil değerlendirilebilmekle birlikte, doğum tutanakları var ise bunlar esas alınmalıdır. Yaşını düzeltmek isteyen kişinin belirttiği doğum tarihi ile annesi arasındaki yaş farkı değerlendirilmelidir. Annenin belirtilen tarihe doğum yapacak yaşta olması gerekir.

Yargıtay kararları uyarınca yaş düzeltilmek istenen kişi ile kardeşleri arasında en az 180 günlük fark olmasına dikkat edilmelidir, bu tıbbi bir zorunluluktur. Yaşını düzeltmek isteyen kişinin belirttiği doğum tarihinin anne ve babasının ölüm tarihinden önce olması gerekir.

Yaş Düzeltme Davasını Kimler Açabilir?

Yaş düzeltme davasında yaş düzeltilmesi talebi, davacı olarak iddianın düzeltilmesini talep eden kişi ve gerekirse savcı tarafından da ileri sürülebilir.  Yaş düzeltmesi isteme hakkı, bireyin sıkı sıkıya bağlı haklarından biridir. Bu nedenle bu davanın yaşı değiştirilmek istenen kişi tarafından açılması gerekir. Ancak, kişi henüz yasal olarak ehliyetli değilse, yani reşit değilse, ebeveynleri veya vasileri mahkemeden düzeltme ister.

Yaş Düzeltme Davasının Şartları Nelerdir?

Yaş düzeltme davasının şartları kişiden kişiye değişmektedir. Ancak yaş düzeltme davasının açılmasında en önemli şart yaşı küçültme veya büyültme talebinde bulunan kişinin açılan davada hukuki yararının ve haklı nedeninin bulunmasıdır. Yaş düzeltme davasının şartları şu şekilde sayılabilir;

  • Doğumun hastanede veya doğum evinde yani resmi kurumda gerçekleşmemiş olması
  • Dış görünüşünün, iddia edilen yaşa uygun olması
  • İddia edilen yaşta aynı anneden bir kardeşin bulunmaması
  • Haklı bir sebebinin bulunması

Bu şartlar yerine getirilmiyorsa dava reddedilecektir.

Yaş Düzeltme Davasında Kemik Yaşı

İnsan vücudu yaşla birlikte gelişir ve değişir. Kemikler de belli bir yaşla birlikte gelişim ve değişim gösterir. Bir kişinin kemik yapısında ortaya çıkan yaşa kemik yaşı denir.

Kemik Yaşı Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kimlikte yer alan yaş her zaman doğru olmayabilir. Bu durumda kişinin kemik yaşına bakılır. Hormonların ve diğer metabolik faktörlerin etkisiyle oluşan kemik yaşı, sol el bileği filmi tetkiki ile saptanır. Tespit edilen kemik yaşında 1-2 yıl kadar farklılık olsa da yaş tespit edilirken başvurulan en önemli ve güvenilir yöntemdir.

Kemik Yaşı Testi Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

İnsanların fiziksel gelişimi belli bir döneme kadar devam eder ve durur. İşte bu nedenle kemik yaşının tespiti en fazla 25 yaşına kadar yapılabilmektedir. Çünkü kemik, gelişimini 22-25 yaş aralığında tamamlayacaktır. Dolayısıyla bu yaş aralığından sonra kemik yaşının tespiti doğru sonuç vermeyecektir. Kemik yaşının tespiti adli tıp kurumu aracılığı ile ya da bir sağlık kurumunda yapılır. Mahkeme, belirlenen kemik yaşını dikkate alarak bir karar verecektir.

Yaş Düzeltme Davaları Ne Zaman Açılabilir?

Yaş düzeltme davaları kişinin yaşını büyültme veya küçültme talebinde haklı olması halinde her zaman açılabilen bir davadır. Yaş düzeltme davalarında herhangi bir süre öngörülmemiş olup zamanaşımı da bulunmamaktadır. Ancak kamu düzenini ilgilendiren bir durum olduğu için sadece bir defaya mahsus böyle bir istemle dava açılabilir. Yaş düzeltme talebinde haklı hukuki bir nedeni bulunan kişi yaşının düzeltilmesini görevli ve yetkili mahkemeden her zaman talep edebilir.

Yaş Düzeltme Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yaş düzeltme davalarında görevli mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir. Bu nedenle yaş düzeltme davaları asliye hukuk mahkemesinde açılmak zorundadır.

Yetkili mahkeme ile kastedilen şey, davanın coğrafik açıdan hangi asliye hukuk mahkemesinde açılacağı ile ilgilidir. Yaş düzeltme davalarında yetkili mahkeme, davayı açan kişinin(talep edenin)  yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesidir. Yani kişi, Ankara ilinde ikamet ediyor ise Sivas’ta dava açamayacaktır. Aksi takdirde mahkeme yetkisizlik kararı verecektir.

Yaş Düzeltme  Davası İle İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, 2017/6725 Esas ve 2017/17658 Sayılı Kararında

“…Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili …’ün 20.04.1971 olan doğum tarihinin 05.01.1968 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinde … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 21.02.2014 tarihli cevabına göre; 20.04.1971 … doğumlu…’ün 20.04.1974 tarihinde… İlkokuluna kayıt olduğu ve 09.05.1980 yılında mezun olduğu resmi kayıtların incelenmesinden anlaşıldığı, ilgiliye ait öğrenci kütük defter fotokopisi ile diploma defteri fotokopisinin gönderildiği anlaşılmaktadır. Doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin davalar, diğer kayıt düzeltme davaları gibi kamu düzeni ile yakından ilgili bulunduğundan, hakim taleple bağlı kalmayarak kendiliğinden de yapacağı araştırma ile elde edeceği bulgulara göre ve öteki kayıtlarla çelişki meydana getirmeyecek şekilde karar vermek durumundadır.

Her ne kadar 25 yaşından sonra yaş tespitinin yapılamayacağı Yargıtay uygulamalarında tespit edilmiş ise de, dosyada mevcut diploma suretinin incelenmesinden, davacının nüfustaki kayıtlı doğum tarihine göre 3 yaşında iken ilkokula kaydı ve 9 yaşında ilkokul diploması almaya hak kazandığı görülmekte bunun ise hayatın olağan akışı ile bağdaşmayacağı açıktır. Bu itibarla; Mahkemece, bu yukarıda belirtilen kayıtların davacıya ait olup olmadığı üzerinde durularak, doğum tutanağı tanıkları ve varsa davacının göstereceği tanıkları da dinlendikten sonra davacının yaşının tespiti için tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna sevk edilerek yaşı konusunda heyet raporu alınması ve davacının göstereceği tüm deliller toplanarak oluşacak kanaate göre bir karar vermek gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davanın reddi doğru görülmemiştir…” şeklinde hüküm kurmuştur.

Yaş düzeltme davası ne kadar sürer?

Medeni hukuku ilgilendiren davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Yaş düzeltme davası basit yargılama usulüne tabi bir davadır. Bu nedenle kısa sürede sonuçlanan davalardandır. Mahkemenin iş yükü, delil toplama durumuna göre bu süre değişmektedir. Genelleme yapmak gerekecek ise 4 ila 6 ay aralığında sonuç alınabildiğini söyleyebiliriz.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması doyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Aile hukuku avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Aile hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat aile hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir avukat ile çalışmanız önemlidir. Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genelde fotoğraflı dava vekaletnamesidir. Vekaletin türü konusunda avukatınız sizi bilgilendirecektir.

Yaş düzeltme davası vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Aile hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez, dolayısıyla  her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?