Yabancılarda İkamet İzni

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Yabancılarda İkamet İzni

Yabancılarda İkamet İzni

ikamet izni

İkamet izni; ülkelere göre belirlenen vize süresinden daha fazla Türkiye’de kalacak olan yabancı için, yabancının İl Göç İdare’sinden alması gereken ve Türkiye’de kalabileceği süreyi belirleyen hukuki belgedir. İkamet izni ile ilgili kanuni düzenlemeler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Kanun’da yer bulmuştur.

İkamet izninden muaf yabancı uyruklu kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin vize sürelerini kapsamayan sürelerde Türkiye’de bulunma gereklilikleri için oturma izni almaları zorunludur.

İkamet İzni Türleri Nelerdir?

 • Kısa dönem ikamet izni
 • Uzun dönem ikamet  izni
 • Aile ikamet izni
 • Öğrenci ikamet izni
 • İnsan ticaret mağduru ikamet izni
 • İnsani ikamet izni

Bu türlerden hangisinin yabancı uyruklu kişi için uygun olduğunun belirlenmesi ile birlikte ikamet izni başvuru yapılabilir.

Kısa Dönem İkamet İzni Nedir?

İş ya da eğitim için ülkeye gelecek olan kişiler kısa dönem ikamet iznine başvurabilecektir. Türkiye’ye kısa dönem için belirli sebeplerle gelecek kişiler bu izine başvurabilecektir. Kısa dönem ikamet izni edinebilmek için başvuru sebeplerine bakmak gerekirse;

 • Bilimsel araştırma
 • Türkiye’de mülkü bulunan yabancılar
 • İş görüşmesi ya da yatırım için gelenler
 • Hizmet içi eğitim
 • Öğrenci değişim programları
 • Turistik gezi
 • Türkçe kursu
 • Aile ikamet şartını kaybedenler
 • Devlet kurumlarında staj ve eğitime davet edilenler
 • Türk üniversitelerinden mezun olanlar
 • KKTC vatandaşları
 • Türkiye’de yatırımı bulunanlar

Kısa dönem ikamet iznine başvurmak için bazı şartların mevcut olması gerekmektedir. Bu şartlara bakmak gerekirse;

 • Yukarıdaki şartlardan birini yerine getirmek ve istenen belgeleri eksiksiz vermek.
 • Sağlık ve güvenlikli barınma standartlarına sahip olmak.
 • İstendiğinde, vatandaşı olduğu ülkeden adli sicil kaydı almak.
 • İkamet adresini bildirmek.

Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Uzun dönem ikamet izni Türkiye’de en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Bakanlığın belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından verilen belgedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 42 ve devam maddelerinde “Uzun Dönem İkamet İzni” düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 40 ila 43 üncü maddelerinde uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir.

Uzun dönem ikamet izni şartlarına bakmak gerekirse;

 • Kesintisiz 8 yıl yasal olarak Türkiye’de ikamet etmek.
 • Son 3 yılda hiç sosyal yardım almamak.
 • Kendisi ve varsa ailesi için yeterli ve düzenli gelire sahip olmak.
 • Sigortalı olmak.
 • Kamu güvenliğine bir tehdit oluşturmamak.

Aile İkamet İzni Nedir?

Kanuna göre, yabancıların aile ikamet izninden faydalanabilmeleri imkanı geniş tutulmuştur. Aile ikamet iznine başvuracak yabancının destekleyicisi durumunda olan kişinin, Türkiye’de ikamet izinlerinden birine sahip bir yabancı olması esasen yeterlidir. Bu durumda destekleyici durumunda olan kişinin, en azından kısa dönem ikamet izni sahibi olması yeterli olacaktır.

Aile ikamet izni her başvuruda en fazla 1 seneliğine verilmektedir. Birden fazla eş ile evlilik durumunda yalnızca bir eş için aile ikamet izni başvurusunda bulunulabilmektedir. Fakat diğer eşlerden olan çocuklar için aile ikamet izni düzenlenebilir. Diğer taraftan evli çiftlerin 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Çocukların aile ikamet izni başvurularında varsa Türkiye dışında ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati gerekmektedir. Aile ikamet izni sahibi çocukların on sekiz yaşına kadar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim almaları için ayrıca öğrenci ikametine sahip olmaları gerekmemektedir

Aile ikamet izni şartlarına bakmak gerekirse;

 • Ailenin toplam geliri en az asgari ücret kadar olmalıdır. Ailede fert başına düşen gelir asgari ücretin 3’te 1’inden az olamaz.
 • Aile nüfusuna göre sağlık ve güvenlik şartlarına uygun barınmayı sağlamak.
 • Fertlerin tamamını sigortalı yaptırmak.
 • Son 5 yıl içinde “aile düzenine karşı” suç işlememiş olmak.
 • Türkiye’de en az 1 yıldır ikamet izni yabancı oturma hakkına sahip olmak (TC vatandaşı ile evli olanlarda bu şart aranmıyor)
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olmak.

Öğrenci İkamet İzni Nedir?

Yabancı uyruklu öğrenciler ikamet izinleri süresince Türkiye’ye giriş – çıkış işlemlerinde vize almak zorunda değildir. İkamet izin süresi bitmek üzere olan yabancı uyruklu öğrenciler, izin süresinin bitmesine 60 gün kala başlamak üzere ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan uzatma başvurusunda bulunmalıdır.

İnsan Ticaret Mağduru İkamet İzni Nedir?

İnsan ticareti mağdurları ile ilgili hükümlere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 48. ve 49. maddelerinde yer verilmiştir. Buna göre; insan ticareti mağduru olduğu ya da olabileceği yönünde kuvvetli emareler olan ve şüphe duyulan yabancılar için, bu kişilerin yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacakları açısından bir karar verebilmeleri amaçlı olarak valilikler tarafından 30 gün süreli ikamet izni verilir.

İnsan ticareti mağduru ikamet iznini diğer ikamet izni türlerinden ayıran şey, bu ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartların aranmamadır. Ayrıca bu hususa 48. maddede açıkça yer verilmiştir. Bu durumda uzun dönem ikamet izninde aranan İçişleri Bakanlığı’nın onayı şartı da aranmamaktadır.

İnsani İkamet İzni Nedir?

İnsani nedenlerle bir şekilde Türkiye’de kalması gerekli görülen kişilere verilen oturma izni türüne “insani ikamet izni” denmektedir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m.46 ve devamında düzenlemesinde bu konuya ilişkin temel kurallar yer alır. İnsani ikamet izni bu maddede yer alan özel şartlar altında ve özel hallerde verilen oturma izni türüdür. İnsani ikamet izni verilmesi için bazı şartlar aranmaktadır;

 • Çocuğun yüksek yararı söz konusu ise insani ikamet izni verilebilir
 • Haklarında deport yani sınırdışı etme kararı yahut Türkiye’ye giriş yasağı kararı söz konusu olduğu halde Türkiye’den çıkış yapılamadığı yahut çıkışın makul olmadığı veya mümkün olmadığı durumlarda insani ikamet izni verilebilir.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 55 hükmünde yer alan sınır dışı etme kararı alınamayacak yabancılar hakkında sınırdışı kararı alınmak istenip de alınamadığı durumlarda bu yabancıya insani ikamet izni verilebilir.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 53 uyarınca, deport kararının yani sınır dışı etme kararının iptali davası açıldığı zaman ilgili yabancı hakkında bu izin verilebilir.

İkamet İzninin İptali Nedir?

İkamet izni almak, belli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar kişinin sosyal ve kişisel özelliklerinin yanı sıra sunduğu belgelerin doğruluğunu ve tam olmasını da kapsar. İkamet izninin verilmesi, iptal edilemeyeceği anlamına gelmez.

Aşağıda belirttiğimiz durumların varlığının tespiti halinde ya ikamet izni verilmeyecek ya da verilmiş olan bir izin var ise iptali söz konusu olacaktır.

Kısa dönem ikamet izni için iptal veya red sebepleri:

 • Yabancı uyruklu kişi için çıkmış sınır dışı edilme kararı.
 • Yurt dışında fazla süre kalması sebebiyle ihlal kararı verilmesi veya ülkeye giriş yasağı konulması.
 • Kısa dönem izninin verilme amacı dışında faaliyet yürütme.
 • Kısa dönem ikamet izni şartlarının yerine getirilmemesi.

Aile ikamet izni için iptal veya red sebepleri:

 • Yabancı uyruklu kişi için çıkmış sınır dışı edilme kararı veya ülkeye giriş yasağı konulması.
 • Aile ikamet izninin amacı dışında kullanılması.
 • Aile ikamet izni şartlarının yerine getirilmemesi.

Öğrenci ikamet izni için iptal veya red sebepleri:

 • Öğrenci ikamet izni şartlarının yerine getirilmemesi.
 • Öğrenci ikamet izninin amacı dışında kullanılması.
 • Öğrenimin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi.
 • Kişinin hakkında çıkmış sınır dışı edilme kararı veya ülkeye giriş yasağı konulması.

Uzun dönem ikamet izni için iptal veya red sebepleri:

 • Yabancı uyruklu kişinin kamu düzeni açısından tehlikeli görülmesi.
 • Zorunlu sebepler göz ardı edilmek şartıyla Türkiye dışında 1 yıl veya daha uzun süre bulunulması.

İnsani ikamet izni için red veya iptal sebepleri:

 • İznin sebebi olan zorunlu insani sebeplerin ortadan kalkması ile birlikte insani ikamet izni iptal edilir.

İnsan ticareti mağduru ikamet izni için red veya iptal sebepleri:

 • Yabancı uyruklu kişinin gerçek bir insan ticareti mağduru olmadığının tespit edilmesi.
 • İkamet izninin gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
 • Kişinin insan ticareti suçunun failleri ile herhangi bir bağ içinde bulunması.

 Yabancı İkamet İzni Süresi Uzatılabilir Mi?

Türkiye’de ikamet izni bulunanların bu iiznleri belirli sürelerde yenilmesi gerekiyor. Yenileme süreci il başvuru süreci gibi işlemektedir. Öncelikle internet üzerinden başvuru yapılmalı, ardından da istenen evraklar tamamlanmalıdır. Sonrasında başvuran kişi yeniden randevuya çağırılacaktır.

Vatandaşlık avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Vatandaşlık hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla vatandaşlık avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
 • Yabancılarda ikamet izni
 • Çifte vatandaşlık
 • Türk Vatandaşlığını Kazanma
 • Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma
 • Vatandaşlık avukatı
 • Türk Vatandaşlığını Kazanma
 • Yabancılara Danışmanlık Hizmetleri
 • Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?
 • İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığı
 • 400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı
 • Yabancıların Türkiye’den Ev ve Arazi Alma Koşulları
 • Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı
 • Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
 • Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?
 • İkamet İzni Başvurusu Reddi ve Sonuçları
 • Uzun Dönem İkamet İzni
 • Kısa Dönem İkamet İzni
 • Aile İkamet İzni
 • Tedavi Amaçlı İkamet İzni
 • İnsani İkamet İzni
 • Öğrenci İkamet İzni
 • Oturma İzni İptali
 • Çalışma İzni
 • Çalışma İzni Başvurusunun Reddi
 • Yabancıların Çalışma İzni İptali
 • Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat Bürosu Açması
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması
 • Yabancıların Banka Hesabı Açması
 • Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye Temsilcilik ve Şubeleri
 • Mavi Kart
 • Tanıma Tenfiz Davası
 • Turkuaz Kart
 • Deport Kararı Kaldırma
 • Yabancı Tahdit Kodları ve Kodun Kaldırılması Davası
 • Vize İhlali Cezası ve Hesaplaması
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?