Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188)

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188)

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188)

Uyusturucu veya Uyarici Madde Imal ve Ticareti Sucu

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu TCK’nın 188. Maddesinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yurt dışından ülke içine sokulması durumunda uyuşturucu madde ithal etme suçu oluşacaktır.

Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin, gümrük kapısından ya da gümrük kapısı dışındaki kara, deniz ve hava sınırlarının herhangi bir yerinden ülkeye geçirilmesinin bir önemi olmayıp yurt dışından Türkiye siyasi sınırlarından girmesi suçun oluşması için yeterlidir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme eylemleri suç olarak tanımlanmıştır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için Türk Ceza Kanunu Madde 188’e bakmak gerekirse:

“(1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

 (4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması,  b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5)Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

İmal Etmek Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda imal etmek demek ham maddeyi bir takım işlemlerden geçirip işlevlere sahip bir mal haline getirmek demektir. Burada işlemekten kasıt, bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmektir. Burada, uyuşturucu hammaddesinden uyuşturucu elde etmeye elverişli her türlü eylem imal etme kavramına girer.

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçunun Oluşumu

  • Başlı başına uyuşturucu niteliği bulunmayan maddelerden, herhangi bir işlem sonunda uyuşturucu madde elde edilmesi
  • Bir uyuşturucu maddenin başka bir uyuşturucu maddeye dönüştürülmesi
  • Herhangi bir uyuşturucu maddenin damıtma, elektroliz ya da flotasyon gibi yöntemlerle, içindeki yabancı maddeler giderilerek veya ayrıştırılarak arıtılması

Bu üç durumda uyuşturucu maddenin imal edildiği kabul edilmektedir.

İthal Etmek Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda öğretide, ithalin tanımı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüş, ithali, uyuşturucu maddelerin yasa dışı yollarla Türkiyeye getirilmesi olarak ifade ederken, başka bir görüş, uyuşturucu maddenin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak, dışarıdan Türk ülkesine sokulması olarak tanımlamıştır. Bu konuda ifade edilen bir diğer görüşe göre ithal, ülkenin siyasi sınırlarının herhangi bir yerinden uyuşturucu maddelerin sokulması, bir başka görüşe göre ise, uyuşturucu maddenin ruhsatsız veya ruhsata aykırı bir biçimde kaçak olarak ülkeye sokulmasıdır.

İhraç Etmek Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda ihraç, uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasıdır. Uyuşturucu maddelerin yasa dışı ihracı çok çeşitli yollardan olabilmektedir. Burada nakil ile ihraç arasındaki fark gözetilmelidir. Ayrıca ihraç edilen uyuşturucunun kullanmaya yeterli olması durumunda ihraç eylemi değil, kullanma eylemi gerçekleşmiş olur. İçmeye yeterli miktardaki uyuşturucunun ihracı halinde ihraç suçu değil kullanma suçunun oluşacağı ifade edilmektedir.

Satmak Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda satma, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir bedel karşılığında başkasına zilyetliğinin geçirilmesidir. Burada bedel kavramına, tedavüldeki para ve değerli madenler, kaydı paralar ve benzeri kavramlar girmektedir. Yani, bedelin türünün önemi yoktur. Yeter ki, satış eylemi gerçekleşsin, yine bedel türünün ödeme şekli de suçun oluşumu için önemli değildir.

Başkalarına Vermek Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda başkalarına verme, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin devir eden kişi tarafından herhangi bir bedel alınmadan, başka şahsa devredilmesidir. Devretmede maddenin türü ile miktarının azlığı önemli değildir. Burada suça konu madde bedelsiz olarak el değiştirmektedir. Yasa koyucu, uyuşturucu maddenin toplumda meydana getirdiği tehlikeleri göz önünde tutarak, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanımını önlemek amacıyla suça konu maddenin kullanıcıya ulaşımını sağlayabilecek her türlü eylemi yaptırıma bağlamıştır. Devretme suçunda, devredilen maddenin türü ve miktarı suçun oluşumu için önemli değildir.

Sevk Etme Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda sevk etme, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir yerden başka bir yere belli bir amaç doğrultusunda yönlendirilerek götürülmesidir. Uyuşturucu maddenin sevk edilmesinde mülkiyeti ve kullanımının devredilmesi amacıyla hareket edilmelidir. Uyuşturucunun cinsi ve miktarı cezanın tayinine önemli ölçüde tesir eder.

Nakletmek Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda nakletme, uyuşturucu maddenin bir yerden bir yere taşınmasını ifade eden bir kavramdır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri nakletmek, uyuşturucu maddenin mülkiyetinin ve faydalanmasının, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin başkasına devredilmesini sağlama amacıyla taşımaktır. Nakil suçunun oluşabilmesi için devretmek amacıyla taşınması gerekir. Nakleden kişinin uyuşturucu veya uyarıcı madde naklettiğini bilmesi gerekir. Bilmeden yapılan nakil, sanığın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

Transit Geçiş Nedir?

Yabancı bir ülkede gelip başka bir ülkeye giderken, yani transit geçiş halinde olan araçlarda ele geçen narkotik maddeler açısından uyuşturucu madde nakletme suçu oluşacaktır. Burada önemli olan failin Türkiye’den narkotik maddeyi temin edip etmediğidir.

Depolama Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda depolama, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir yerde tutulmasını ifade eder. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi gizlemek ve sırası gelince gizlendiği yerden çıkartıp kullanmak için bir yere toplanması depolama kavramına dahildir. Fail, eli altındaki uyuşturucuyu kullanılmaya hazır bir halde bir yerde tutmaktadır. Kişisel ihtiyacını giderecek miktardaki uyuşturucunun bir depoda elde edilmesi durumunda depolamak söz konusu olmaz. Uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin miktarının yoğun olması ve depo veya benzeri bir yerde gizlenmiş bulunduğunun anlaşılması halinde depolamadan bahsedilebilir. Yani, kullanma ihtiyacı ile uyuşturucu maddenin bir yerde bulundurulması depolama olarak kabul edilmez.

Satın Almak Nedir?

Bir bedel ödemek suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kazanç amacıyla satın almaktır. Ancak satın alan kişi almış olduğu bu uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmak için almışsa ve elen geçen maddenin miktarı, içmek maksadıyla alındığı yolundaki savunmayı doğrular nitelikte ise, eylem uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturur.

Bulundurmak Nedir?

Bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerinde sahipliğin devam etmesidir. Bulundurmadan amaç uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ticaretinin yapılması maksadıyla, kullanmak için yeterli miktardan fazla bulundurulmasıdır. Uyuşturucunun cinsi ve miktarı cezanın miktarına etki eder. Kişisel kullanım ihtiyacı sınırını aşan miktarda bulundurma ticaret amacıyla bulundurma olarak kabul edilir.

Ağırlaştırıcı Nedenler Nelerdir?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması halinde ceza yarı oranında arttırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır.

Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Doktor, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunda Yetkili ve Görevli Mahkeme

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir. Uyuşturucu suçlarında yetkili mahkeme ise uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirildiği yer olan suçun işlendiği yer mahkemesidir

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi. 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 18/02/2019; 2019/759 E.-2019/968 K.:

“İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı’nın … tarihli raporuna göre; sanığın üzerinde ele geçirilen 2 adet tabletin “clonazepam” aktif maddesini içeren Rivotril isimli ilaç olduğu, TCK’nın … maddesinin 6. fıkrasında öngörülen suç saklı kalmak üzere, bu maddenin “kullanmak amacı ile bulundurulmasının” suç oluşturmayacağı ve uyuşturucu madde kullandığının teknik yöntemlerle de saptanamadığı gözetilmeden, sanığın unsurları oluşmayan atılı suçtan beraati yerine .. sayılı Kanun ile değişik TCK’nın .. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi yerindedir.”

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 24.01.2019; 2017/472 E.-2019/57 K.:

“İnceleme dışı sanık …..’in suç konusu esrarın kendisine ait olduğunu, sanık … ile bir ilgisi olmadığını beyan etmesi, tanık…..’in soruşturma evresindeki ifadesinde sanık ve inceleme dışı sanıktan uyuşturucu madde satın aldığını belirtmesine rağmen, kovuşturma evresinde bu beyanından dönüp kullandığı uyuşturucu maddeyi sanık ve inceleme dışı sanıktan satın almadığını ve Ankara’dan getirdiğini söylemesi, suç konusu uyuşturucu maddeler ile sanığın ilgisini gösterir dosya kapsamı itibarıyla herhangi bir delilin bulunmaması,

sanığın başlangıçtan itibaren değişmeyen istikrarlı ifadelerinde suç konusu esrarların kendisine ait olmadığını, inceleme dışı sanık …..’in esrar kullandığını, kullandığı bu esrarı evlerinin bahçesine ektiği kenevirlerden elde ettiğini, kendisinin ise söz konusu uyuşturucu madde ile bir ilgisinin bulunmadığını savunması karşısında, üzerinde uyuşturucu madde ele geçmeyen, birlikte ikamet ettikleri evin damında abisi inceleme dışı sanık …..’in kullandığı yatağın ucundaki yastığın altında ele geçirilen esrar ile ilgisi olduğuna ya da adı geçenin suçuna iştirak ettiğine ilişkin tanık…..’in sonradan döndüğü soruşturma evresindeki soyut beyanı dışında delil bulunmayan sanığın, savunmasının aksine, atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığının kabulü gerekmektedir.”

Ceza davaları ne kadar sürer?

Ceza hukukunu ilgilendiren davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

  • Soruşturmanın tamamlanması
  • Tanıkların dinlenilmesi
  • Delillerin toplanmasında geçen süreçler davanın süresini etkilemektedir.

Ceza avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Ceza avukatı vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Ceza hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez, dolayısıyla  her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz. (Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?