Uyuşturucu Ticareti Suçu (TCK m.188)

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Uyuşturucu Ticareti Suçu (TCK m.188)

Uyuşturucu Ticareti Suçu (TCK m.188)

uyusturucu ticareti sucu

Uyuşturucu ticareti suçu, diğer adıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesinde düzenlenmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 (2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

 (4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,

 1. b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Uyuşturucu ticareti suçu nedir?

Uyuşturucu ticareti suçu, ülke içinde uyuşturucu maddeyi “satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme, bulundurma” fiillerinden herhangi birinin varlığı halinde gerçekleşen seçimlik hareketli suç olarak düzenlenmiştir.

Buna göre, belirli bir neticeyi meydana getirmeye yarayan, kanunda gösterilen çeşitli hareketlerden sadece birinin yapılmış olması halinde suç oluşacaktır.

Uyuşturucu ticareti suçunun unsurları nelerdir?

Uyuşturucu ticareti suçunun oluşması için işlenen fiilin bazı unsurları taşıması gerekir. Bu unsurlara bakmak gerekirse;

 • Satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme, bulundurma fiillerinden herhangi biri işlenmiş olması yeterlidir.
 • Suç yurt içinde işlenmelidir.
 • Zincirleme ve fikri içtima hükümleri uygulanmaz.
 • Fail yurt içinde hem uyuşturucu madde imal ediyor hem de naklediyorsa sadece en ağır suçun imal cezasına hükmedilir.
 • Suçun konusu Türk Ceza Kanunu kapsamında tanımlanan uyuşturucu maddelerden birisi olmalıdır.
 • Bu suç bir kazanç elde edilmek amacıyla gerçekleştirilmelidir.

Uyuşturucu ticareti suçunun nitelikli halleri nelerdir?

Uyuşturucu ticareti suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunu  ve çeşitli kanunlarda düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere baktığımızda;

Uyuşturucu türüne bağlı olan ağırlaştırıcı neden

Uyuşturucu ticareti suçunda uyuşturucu maddenin ağırlaştırcı neden olduğu husus TCK madde 188/4-a “(4) a) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması, “ şeklinde düzenlenmiştir. Uyuşturucu maddenin;

 • Eroin
 • Kokain
 • Morfin
 • Sentetik kannabinoid ve türevleri
 • Baz morfin olması halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.

Suçun işlendiği yer bakımından ağırlaştırıcı neden

TCK madde 188/4-b “b) Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.” Denilmiştir. Uyuşturucu ticareti suçu;

 • Okul
 • Yurt
 • Hastane
 • Kışla
 • İbadethanede işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır.

Suçun 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi

TCK madde 188/5 “(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, … artırılır. “ denilmiştir.

Suçun bir örgütün faaliyet çerçevesinde işlenmesi

TCK madde 188/5 “…, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.” Denilmiştir.

Suçun bazı mesleki faaliyet gösterenler tarafından işlenmesi

TCK madde 188/8 “(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” Denilmiştir.

Uyuşturucu ticareti suçunun cezasını azaltan nedenler nelerdir?

Uyuşturucu ticareti suçunda verilecek cezanın azaltılabileceği haller TCK madde 188/6 da “(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.” Denilerek hakime indirim konusunda takdir hakkı verilmiştir.

Uyuşturucu ticareti suçu suçunda etkin pişmanlık nedir?

Uyuşturucu ticareti suçunda uygulanacak etkin pişmanlık hükümleri Türk Ceza Kanunu’nun 192. Maddesinde düzenlenmiştir.

“ (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

 (4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.”

Ceza davaları ne kadar sürer?

Ceza hukukunu ilgilendiren davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

 • Soruşturmanın tamamlanması
 • Tanıkların dinlenilmesi
 • Delillerin toplanmasında geçen süreçler davanın süresini etkilemektedir.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması doyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Ceza avukatı nasıl bulunur?

Ceza hukuku davalarında uzman bir avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder.

Ceza avukatları soruşturma evresinde ihbar veya şikayetle kovuşturma evresinde mahkeme iddianamenin kabulü ile dosyaya dâhil olabilir. Bu evrelerle birlikte dosyaya dahil olan avukatın tecrübeleri dosyanın ilerlemesinde hayati rol alır. Daha sonraki istinaf ve temyiz aşamalarında avukatın dosyayı takibi de çok önemlidir. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telefi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehe olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir ceza avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

Ceza avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Ceza hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat ceza hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir avukat ile çalışmanız önemlidir. Ceza hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genel dava vekaletnamesidir.

Ceza avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Uyuşturucu avukatı vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Ceza hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla ceza avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
 • Soruşturma aşamasındaki dosya takibi
 • Ağır Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Davaları
  • Hırsızlık suçu
  • Taksirle öldürme suçu
  • Taksirle yaralama suçu
  • Kasten yaralama suçu
  • Cinsel taciz suçu
  • Hakaret suçu
  • Tehdit suçu
  • Şantaj suçu
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
  • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu
  • Göçmen kaçakçılığı suçu
  • Organ veya doku ticareti suçu
  • Eziyet suçu
  • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme suçu
  • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
  • Haberleşmenin engellenmesi suçu
  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu
  • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu
  • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
  • Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçu
  • Mala zarar verme suçu
  • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu
  • Görevi kötüyle kullanma suçu
  • Bedelsiz senedi kullanma suçu
  • Dolandırıcılık suçu
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu
  • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu
  • Çevrenin kasten kirletilmesi suçu
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu
  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu
  • Resmî belgede sahtecilik suçu
  • Özel belgede sahtecilik suçu
  • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu
  • Suçu ve suçluyu övme suçu
  • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu
  • Fuhuşa yer sağlama suçu suçu
  • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu
  • İhaleye fesat karıştırma suçu
  • Edimin ifasına fesat karıştırma suçu
  • Bilişim sistemine girme suçu
  • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu
  • Görevi kötüye kullanma suçu
  • Görevi yaptırmamak için direnme suçu
  • İftira suçu
  • Suç üstlenme suçu
  • Suç uydurma suçu
  • Yalan tanıklık suçu
  • Suçu bildirmeme suçu
  • Cumhurbaşkanına hakaret suçu
 • Sulh Ceza Davaları
 • Çocuk Ceza Davaları
 • Vergi Ceza Davaları
 • İnfaz hukuku işlemleri
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?