Türk Vatandaşlığını Kazanma

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Türk Vatandaşlığını Kazanma

Türk Vatandaşlığını Kazanma

turk vatandasligini kazanma

Türk vatandaşlığını kazanma yolları ilgili kanunda belirli usuller ile belirli şartların sağlanması ve ilgili evrakların toparlanarak ilgili makama başvuru yolu ile olmaktadır. Somut olay bakımından Türk vatandaşlığı kazanmanın birden fazla yolu bulunmaktadır.

Türk Vatandaşlığını Kazanmanın Usulleri

Yetkili Makam Kararı İle Kazanım

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, kanunda belirtilen şartları taşıması halinde Bakanlığımızın kararı ile Türkiye uyruklu vatandaşlığı kazanabilir.

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşı olursanız, eşinizin vatandaşlık durumunda herhangi bir değişiklik olmaz. Ebeveynlerinden birinin vatandaşlığı kazandığı tarihte velayet hakkına sahip olduğu çocukları diğer eşin de razı olmasıyla Türk vatandaşlığını kazanır. Diğer ebeveynin onay vermemesi halinde ebeveynlerde birinin yerleşim yerindeki hakim kararına göre işlem yapılır. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ebeveynlerin çocukları da vatandaşlığı kazanmış olur. Ebeveynlerin kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde haklarında Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasına dair madde hükümleri uygulanır.

İstisnai Olarak Kazanım

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması için;

 • En az 400.000 USD değerinde gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmama şerhiyle satın almak
 • En az 500.000 USD değerinde mevduatı 3 yıl boyunca çekmemek şartıyla bankaya yatırmak
 • En az 50 Türk vatandaşını yasal olarak istihdam etmek
 • En az 500.000 USD değerinde devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak
 • En az 500.000 USD değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 yıl boyunca tutmak şartıyla satın almak.

Evlenme Yolu İle Kazanım

Bir Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların Türk vatandaşlığı kazanması mümkündür ancak bazı şartları taşıması gerekmektedir. Bunlar;

 • Yabancı türk vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca resmi olarak ve aile ikamet izni ile ikamet ediyor olmalıdır
 • Aile birliği içinde yaşamaya devam edilmelidir.
 • Yabancı Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından herhangi bir sorun oluşturmamalıdır.

Evlat Edinme Yoluyla Kazanım

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, kamu düzeni ve milli güvenlik için herhangi bir tehlike oluşturacak durumu bulunmamak kaydıyla, evlat edinilme kararı tarihi itibari ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kazanımı

Doğumla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olup Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiler, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararı ile kazanırlar.

Doğumla Kazanım

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk soy bağı esasına göre Türk vatandaşı olacaktır. Eğer evlilik birliği dışında çocuğun anasının Türk vatandaşı babasının ise yabancı olması halinde çocuk yine Türk vatandaşı olacaktır.

Doğum Yeri Esasına Göre Kazanım

Vatandaşlığın kazanılmasında ise, Türkiye’ de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’de bulunmuş olan çocuk, Türkiye dışında doğduğuna dair herhangi bir emare olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

Mavi Kart Yolu İle Kazanım

Doğum yoluyla Türk vatandaşı olan fakat daha sonra çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere ve birlikte işlem gören çocuklarına, talep etmeleri durumunda yurt dışında dış temsilciliklerimiz, yurt içinde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince Mavi Kart düzenlenir. Mavi kart sahipleri, güvenlik ve kamu düzenine ilişkin herhangi bir tehlike oluşturmadıkları takdirde Türk vatandaşları ile aynı haklara sahip olurlar.

Türk Vatandaşlığını Kazanmanın Şartları

Türk vatandaşlığını kazanmanın şartlarına genel olarak bakmak gerekirse;

 • Başvuru yapacak kişinin vatandaşı olduğu ülke kanunlarına göre ergin olması, vatansız ise Türk Medeni Kanununa göre 18 yaşında olması
 • Kişinin ayırt etme gücüne sahip olması
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak
 • İyi ahlak sahibi olmak
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlüğü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak

Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin İstenen Belgeler

Türk vatandaşlığını kazanmak için yapılacak başvuruda genel olarak gerekli belgelere bakmak gerekirse;

 • Başvuru Formu
 • 2 adet biometrik foto
 • Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Doğum belgesi
 • Medeni durum belgesi
 • Sağlık raporu
 • Gelir durumunu gösteren belgeler
 • Gün sayım belgesi
 • Geçerli ikamet izni kartı aslı ve fotokopisi
 • Harç ödeme dekontu

Türk Vatandaşlığı Kazanmanın Sonuçları

Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığına alınan kişi, yetkili makamın kararı tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanacaktır. Türk vatandaşlığını kazanan kişi bu karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlarının tabi olduğu hak ve yükümlülüklere tabi olacaktır.

Eş Bakımından Sonuçları

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması durumunda diğer eşin vatandaşlığına doğrudan etkisi olmayacaktır.  Bunun için en az 3 yıl boyunca bir Türk vatandaşı ile evli olmalı ve evliliği devam ediyor olmalıdır. Bu şartları taşıyan yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunabilirler.

Başvuru sahiplerinde;

 • Aile birliği içinde yaşama şartı,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama şartı,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni için tehlike oluşturabilecek bir durumunun olmaması şartı aranmaktadır.
 • Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölmesi durumu mevcutsa aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

Çocuklar Bakımından Sonuçları

Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı kazanan kişinin ergin çocukları, ana veya babanın Türk vatandaşlığına alınmasından hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Vatandaşlık kazanılması sadece ergin olmayan çocuklar üzerinde sonuç doğuracaktır.

Türk Vatandaşlığı Kazanmak İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Vatandaşlığın kazanılması için yurt içinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine ve istisnai olarak İçişleri Bakanlığına, yurt dışında ise temsilciliklere müracaat edilmelidir. Bizzat veya özel vekaletname ile bu işlemler başlatılır.

Türk vatandaşlığı reddedilen kişiler yeniden müracaat edebilir mi?

5109 Sayılı Türk vatandaşlığı kanununda aranılan şartların taşınması halinde yeniden başvuruda bulunmanız ve vatandaşlık durumunun yeniden değerlendirilmesi mümkündür.

Türk vatandaşlığı kazanan yabancı kendi vatandaşlığını kaybeder mi?

Türk vatandaşlığı alan kişinin kendi vatandaşlığını kaybetmemesi için kendi ülkesinin çifte vatandaşlığa izin vermesi gerekir.

Oturma izni olmayan yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilir mi?

Vatandaşlık başvurusunda yabancı uyruğa sahip kişinin Türkiye Cumhuriyeti TC yabancı kimliği numarası esas alınır ve işlem bununla yapılır. Bu yüzden oturma izni sahibi olmayan, yabancı kimlik numarasını henüz almamış kişiler doğrudan Türkiye vatandaşlığına başvuru yapamamakta.

Vatandaşlık red kararına karşı yargı yolları nelerdir?

Bir  yabancının vatandaşlık başvurusu reddedilirse idari yargıda dava açması gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusu reddedilen yabancının bu işi öğrenmesinden itibaren 60 gün içerisinde bu işleme karşı dava açması zorunludur.

Türk vatandaşlığı kazanma işlemi ne kadar sürer?

Türk vatandaşlığının kazanma işlemlerinin süresini belirlemede gidilecek usulün büyük önemi bulunmaktadır.

 • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
 • İlgili evrakların tamamlanmasında geçeni süreçler iş ve işlemin tamamlanma süresini etkilemektedir.

Ancak bir başvurunun en kısa süre içerisinde sonuçlanması dosyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir.

Vatandaşlık avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Vatandaşlık hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla vatandaşlık avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
 • Türk Vatandaşlığını Kazanma
 • Mülk Edinerek Vatandaşlık Kazanma
 • Vatandaşlık avukatı
 • Çifte vatandaşlık
 • Yabancılarda ikamet izni
 • İkamet Yoluyla Türk Vatandaşlığı
 • 400 Bin Dolara Ev Alarak Türk Vatandaşlığı
 • Yabancıların Türkiye’den Ev ve Arazi Alma Koşulları
 • Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı
 • Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak
 • Oturma İzni (İkamet İzni) Nasıl Alınır?
 • İkamet İzni Başvurusu Reddi ve Sonuçları
 • Uzun Dönem İkamet İzni
 • Kısa Dönem İkamet İzni
 • Aile İkamet İzni
 • Tedavi Amaçlı İkamet İzni
 • İnsani İkamet İzni
 • Öğrenci İkamet İzni
 • Oturma İzni İptali
 • Çalışma İzni
 • Çalışma İzni Başvurusunun Reddi
 • Yabancıların Çalışma İzni İptali
 • Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’de İrtibat Bürosu Açması
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Şube Açması
 • Yabancıların Banka Hesabı Açması
 • Yabancı Dernek ve Vakıfların Türkiye Temsilcilik ve Şubeleri
 • Mavi Kart
 • Tanıma Tenfiz Davası
 • Turkuaz Kart
 • Deport Kararı Kaldırma
 • Yabancı Tahdit Kodları ve Kodun Kaldırılması Davası
 • Vize İhlali Cezası ve Hesaplaması
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

 

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?