Terekenin Tespiti ve Teslimi Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Terekenin Tespiti ve Teslimi Davası

Terekenin Tespiti ve Teslimi Davası

terekenin tespiti ve teslimi davasi

Terekenin tespiti ve teslimi davası için ilgili mevzuat olan Türk Medeni Kanunu’nun 589. Maddesine bakmak gerekirse;

“ Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hâkimi, istem üzerine veya re’sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır.

Bu önlemler, özellikle kanunda belirtilen hâllerde terekede bulunan mal ve hakların yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin resmen yönetilmesine ve vasiyetnamelerin açılmasına ilişkindir.

Önlemlerle ilgili giderler, ileride terekeden alınmak üzere, başvuran kişi tarafından; önleme hâkimin re’sen karar verdiği hâllerde Devlet tarafından karşılanır.

 Mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hâkimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hâkimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hâkimine gönderir.”

Terekenin Tespiti ve Teslimi Davası Nedir?

Tereke tespiti ve teslimi davaları delil tespiti niteliğinde olup istihkak davası niteliğinde değildir. Tereke tespiti ve teslimi davası miras bırakanı mal varlığından Emin olunmadığı durumlarda mirasçının ne kadar bir miras kaldığını anlaşılması için açılması gereken bir dava türüdür. Terekenin tespiti davası mirasçıları miras bırakanın tüm mal varlığını tam ve doğru bir şekilde test edilmesi amacıyla açılır Bu davanın amacı mirasçıların herhangi bir hak kaybına uğramalarına engel olmaktır.

Terekenin Tespiti ve Teslimi Davasında Mahkemenin Görevi Nedir?

Terekenin tespiti ve teslimi davasına mahkemece yapılması gereken iş terekeye ait olduğu bildirilen mal varlığı unsurların test edip deftere geçirmek, bunlardan muhafazası mümkün olmayanlar varsa satıp paraya çevrilmesini sağlamak ve menkuller içinde para döviz ve benzeri varsa bunları tereke mal varlığı olarak bankaya yatırmak, altın ve benzeri ziynet eşyaları varsa bunları tereke mahkemesi kasasına alıp kaydetmek, diğer eşyaları ise ilgilisine veya üçüncü bir kişiye yediemin sıfatıyla teslim etmek ve böylece tespit edilen eşyaları karardı göstermekten ibarettir.

Tereke malları çeşitli yerlerde ise hakim her yer için ayrı bir tutanak düzenler ve evlerde iş yerlerine fabrika ve bürolarda bulunan eşyalar için ayrı ayrı tutanaklar düzenler. Değerlendirme ölüm tarihindeki rayiç değerlere göre yapılır. Bir eşyanın müteveffanın veya mirasçıların yanında değerleri daha fazla ise yani subjektif nitelikli özel bir değeri varsa bu değerin tutanağı getirilmesine gerek yoktur.

Tutanağa mirasçılardan veya alacaklardan biri tarafından kaçırıldığı gizlendiği iddianın eşyalar varsa bu durumda yazılır ve eşyayı kaçırdığı sakladığı iddialı şahsa yazı gönderilerek eşyanın teslim edilmesi aktif halde hakkında yasal işlem yapılacağı hususu bildirilir. Ayrıca süre tanınır süresinde terekeye dahil malı getirip mahkemeye teslim etmediği takdirde mirasçılara veya alacaklara dava açmak üzere yetki verilir.

Terekenin Tespiti ve Teslimi Davasında Araştırma Nasıl Yapılır?

Terekenin tespiti ve teslimi davası açıldığında mahkemeden terekenin tespiti için aşağıdaki yollar ile araştırma yapılması istenebilir.

  • Taşınmazlar için TAKBİS üzerinden araştırma yapılabilir.
  • Motorlu taşıtlar için POLNET üzerinden araştırma yapılabilir.
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden araştırma yapılabilir.
  • Murisin mal edinme ihtimali bulunan tapu müdürlüğünden aktif ve pasif kayıtlar istenebilir.
  • Sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresi ve prim dökümü istenebilir.
  • Belediyeden emlak beyannamesi örneği istenilebilir.
  • Mevduat kabul eden bankaların Genel Müdürlüğünden mevduat sorgulaması istenebilir.
  • Takasbank Genel Müdürlüğü’nden menkul Kıymet sorgulaması istenebilir.
  • İstanbul merkezi kayıt kuruluşu A.Ş’den tarımı olup olmadığı sorulabilir.

Terekenin Tespiti ve Teslimi Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Terekenin tespiti ve teslimi davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise ölenin son yerleşim yeri mahkemesidir.

Terekenin Tespiti ve Teslimi Davası ile ilgili Yargıtay Kararları

YARGITAY 5.Hukuk Dairesi, Esas: 2022/ 13297, Karar: 2022 / 15362, Karar Tarihi: 07.11.2022:

Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, muris …’nın 27.01.1998 tarihinde vefat ettiği, oğlu olan …’nın ise 11.11.2020 tarihinde vefat ettiği, davacılar vekilinin geçmişe dönerek …’nın veraset ilamını ibraz etmeden tereke tespiti istediği, …’nın ikamet adresinin … olduğu, …’nın Mernis adresinin bulunmadığı ancak…’da ikamet ettiğine dair herhangi bir delil de ibraz edilmediği, hal böyle olunca davanın muris …’nın ikametgah adresi olan \”… Mahallesi … Sk. No:5/1 …/…\” adresinin bağlı bulunduğu … Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiş, kararın davacılar vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesinin 09/05/2022 tarihli ve 2022/778 Esas, 2022/902 Karar sayılı kararıyla “murisin annesi …’nin, muris …’den önce ölümü ile mirasının muris …’e geçtiği, bu durumda …’nin terekesinin muris …’in terekesi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ve muris …’in yerleşim yerinin … olduğu” gerekçesiyle istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

… Sulh Hukuk Mahkemesince ise, miras bırakan …’nın eşi …’nın terekesinin tespitine ilişkin davacılar vekili tarafından Afyonkarahisar 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/4 Tereke esas sayılı dosyası ile terekenin tespiti davasının açıldığı, dosyanın halen derdest olduğu, duruşmasının 16.09.2022 tarihinde yapılacağı, ayrıca Afyonkarahisar … İlçe Jandarma Komutanlığının yazı cevabı ile miras bırakan …’nın \”İstiklal Mah. Cami-1 Sok. No:10 Sülümenli …/…\” adresindeki ikamet ettiği ve bu adreste iken vefat ettiğinin tespit edildiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanunu’nun 589. maddesi; \”Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi, istem üzerine veya re’sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır.\” düzenlemesini, aynı Kanun’un 19/1. maddesi; \”Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.\” düzenlemesini içermektedir.

Dosya kapsamı ve müteveffanın son yerleşim yerinin tespiti hakkında yapılan kolluk araştırmasından, murisin ölmeden önceki son yerleşim yerinin \”…/Afyonkarahisar\” olduğu anlaşılmakla, uyuşmazlığın Afyonkarahisar 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde çözümlenmesi gerekmektedir.”

YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2013/ 18548, Karar: 2014 / 20956, Karar Tarihi: 17.11.2014:

“Taraflar arasındaki terekenin tespiti davasının yapılan yargılamaları sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmekle dosya okunup, incelendi ve gereği görüşülüp, düşünüldü:

Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir (4722 s.K. md.17).

İstek ve hüküm 4721 sayılı TMK’nun 589 ve devamı maddeleri gereğince terekenin tedbir niteliğinde tespiti ve hak sahiplerine intikal etmesini sağlamak için alınması gereken tedbirlere ilişkindir. Hak sahiplerinin istihkak davası açmaları, terekenin borca batık olması durumunda mirasın reddi her zaman imkan dahilindedir. Tereke tespiti, delil tespiti niteliğinde olduğundan, bu davaya asli veya feri müdahalede bulunulması da söz konusu olamaz. … 2. Hukuk Dairesi’nin 23.02.2012 tarih, 2010/16385 Esas ve 2012/3659 Karar sayılı emsal içtihat gibi, kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz dilekçesinin ve temyiz itirazlarının REDDİNE,”

Avukat vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Türk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla Miras avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 -2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz. (Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?