Tahliye Taahhütnamesi

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhutnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kira akdinin yapılmasından sonra, kiraya veren ve kiracı arasında yapılan ve kiracının tahliye taahhüdünde beyan ettiği tarihte söz konusu kiralananı boşaltacağını taahhüt ettiği bir sözleşmedir.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir ?

Tahliye taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu 352. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye bakmak gerekirse;

“Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için taahhütnamenin yazılı olması, yetkili kişi tarafından düzenlenmesi, kiralanın tesliminden sonra düzenlenmiş olması, tahliye tarihinin belli olması gerekir.

Tahliye Taahhütnamesinin Yazılı Olması

Kanunda kira sözleşmesinin düzenlenmesinde yazılı bir şekil şartı aranmamasına karşın TBK md. 352/1 hükmünde de açıkça belirtildiği üzere, tahliye taahhütnamesinde yazılı olma şartı ara aranmaktadır. Yazılılık şartına dair kapsamlı bir kriter belirlenmemiş olup adi yazılı şekilde yapılması yeterli görülmüş, noterlikçe yapılması veya tasdik edilmesi şart değilidir ancak kiracının imzaya itiraz yoluyla tahliyeden kaçınması ihtimaline karşı noter tarafından düzenlenmesi ya da onaylanması kiraya verene ispat açısından kolaylık sağlayacaktır.

Kanunun yazılı şekil şartı aramasından dolayı sözlü şekilde yapılan tahliye taahhüdüne dayanarak kiracının tahliyesini istemek mümkün olmayacaktır. Tahliye taahhüdünün içerisinde; kiralanan yerin adresi, tahliye tarihi, kiracının ve kiraya verenin isimlerinin yazılı olması yeterli olacaktır.

Kiracının birden fazla kişi olması durumunda ise taahhüdün  tüm kiracılarca bu şekil şartına uygun biçimde verilmesi gerekir.

Tahliye Taahhütnamesinin Kiracı veya Yetkili Temsilcisi Tarafından Verilmesi

Yapılan taahhütnamede, taahhüdü veren kişi tarafından da belli şartlar aranmaktadır.

Kiracı bizzat kendisi tahliye taahhüdü verebileceği gibi yetkili temsilci aracılığıyla da taahhüt verebilecektir. Kiracı dışında aynı konutu veya iş yerini kullanan ve temsil yetkisi olmayan kişilerce

Verilecek olan taahhütnameler geçersiz olacaktır. Bir tüzel kişinin kiracı olduğu durumda ise taahhüdün, tüzel kişinin, yetkili organı veya bu organın yetkili temsilcisi tarafından verilmesi gerekecektir.

Tahliye Taahhütnamesinin Kiracı’nın Kiralananı Belirli Bir Tarihte Tahliye Edeceğini Belirten Bir Beyan İçermesi

Yapılan tahliye taahhütlerinde mutlaka tahliye tarihinin açık ve net olarak belirlenmiş olması aranmaktadır. Kiracı ile kiraya veren yaptıkları taahhütnamede, kira süresinin bitiminden önce veya sonraki bir tarihi tahliye tarihi olarak belirleyebilirler. Taahhütnamede, tahliye tarihi, net olarak belirlenmemiş ise bu taahhütnameye dayanarak tahliye davası açılması mümkün olmayacaktır.

Tahliye Taahhütnamesinin Kiralananın Kiracıya Tesliminden Sonra Hazırlanması

Kira sözleşmesinin tarihinden önce yapılan taahhütnameler veya kira sözleşmesi tarihinden sonra yapılsa bile kiralananın kiracıya tesliminden önce yapılan tahliye taahhütleri geçerlilik bulamayacaktır. Kanunda açıkça, taahhütnamenin, kiralananın kiracıya teslim tarihinden sonra yapılmış olması şartına bağlanmıştır. Uygulamada genelde karşılaşılan, taahhütnamedeki tarihin boş bırakılması suretiyle sonradan doldurulması durumu açıkça bu şartı ihlal etmektedir. Kiracının, kira sözleşmesinden önce veya kiralanın tesliminden önce yapılan taahhütnamenin geçersiz olduğunu ve taahhütnamedeki tarihin sonradan doldurulacak şekilde boş bırakıldığını bu sebeple taahhütnamenin geçersiz olduğunu iddia etmesi halinde bu iddiayı ispat yükü kiracıya aittir.

Tahliye Taahhütnamesine Dayanarak Kiralananın Tahliye Edilmesi

Tahliye Taahhütnamesine dayanılarak kiracının tahliye edilebilmesinin farklı hukuki yolları vardır.

İcra Takibi Yolu

Kiracının, kiralananı, tahliye taahhütnamesi ile taahhüt ettiği tarihte boşaltmaması halinde kiraya veren icra takibi yolu ile kiralananın boşaltılmasını sağlayabilir. İcra takibi yolu ile tahliye için kiraya veren, taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde icra takibine başlaması gerekmektedir. İcra müdürlüğünce tebliğ edilen tahliye emrine karşı kiracı, 7 gün içinde itiraz edebilir ve itiraz sonucu icra takibi duracaktır.

Kiracı tarafından tahliye emrine itiraz edilirse, kiraya veren tarafından, İcra Hukuk Mahkemelerinde 6 ay içinde itirazın kaldırılması talepli tahliye davası açabilir veya 1 yıl içinde Sulh Hukuk Mahkemelerinde itirazın kaldırılması talebiyle dava yoluna başvurabilir.

Dava Yolu

Kiracının taahhütnamede belirtilen tarihte kiralananı tahliye etmemesi halinde kiraya veren, iş bu taahhütnamede belirtilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açabilir. Bu 1 aylık süre hak düşürücü niteliktedir ve bu sürenin geçmesinden sonra kiraya veren tahliye taahhüdüne dayanarak tahliye davası açamayacaktır.

Tahliye Taahhütnamesinin Yapılmasında Eşin Rızası

Türk Borçlar Kanunu md.349- Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.

Buna göre bir aile konutunun kira sözleşmesinin feshi konusunda eşin rızası olmadan işlem yapılamaz yapılırsa da geçersiz kabul edilecektir. Tahliye taahhüdünde bulunmak da fesih niteliğinde sayıldığından dolayı aile konutu üzerinde eşin rızası olmadan yapılan tahliye taahhüdünün de hukuken geçersiz olması gerekmektedir.

Aile Konutu Nedir?

Kanunda aile konutunun tanımı yapılmamakla birlikte, yargıtayın yerleşik kararlarında yaptığı tanımlamalara göre aile konutu;” sürekli olarak barınmak üzere kullanılan ve aile yaşamının yoğunlaştığı oturma yeri” olarak kabul görmüştür.

Tapudaki aile konutu şerhi olmasa bile konut, aile konutu özelliklerine haiz ise aile konutu olarak nitelendirilir ayrıca tapuya şerh ettirilmesi zorunlu değildir. Bu bakımdan aile konutu şerhi kurucu değil açıklayıcı niteliğe sahiptir. Tapuda aile konutu şerhi olmasa dahi konut, aile konutu özelliklerine sahipse aile konutu sayılacaktır ve  diğer eşin açık rızası olmaksızın yapılan tüm işlemler iptal edilebilecektir.

Konuya ilişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 4. CD 18.03.2009 tarihli 2007/213 E. – 2009/5127 K. sayılı Karar:

“Aile konutu; sürekli olarak barınmak üzere kullanılan ve aile yaşamının yoğunlaştığı oturma yeri” biçiminde tanımlanmış ve aile konutunun varlığı için; evlilik birliğinin kurulması ve aile yaşamının yoğunlaştığı bir konutun bulunması gerektiği belirtilmiştir (Bkz. Ömer U. Gençcan, Mal Rejimleri Hukuku, Ankara 2007, s. 199, 204). Böylece yasa uyarınca aile konutu, eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürmeleri için ayrılan ve aynı konutta iki tarafın da yaşama hakkını güvenceye alan hukuksal bir kurum olarak kabul edilmiştir.”

Yargıtay 2. HD. . 04.03.2021 tarihli. 2020/5993E. 2021/1988 K. Sayılı Karar:

 “Tapuya aile konutu şerhi verilmemiş bile olsa o konut aile konutu niteliğini taşır. Bu haktan feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da ortadan kaldırılamaz. Ancak belirli bir işlem için açık rıza ile ortadan kalkabilir. Bu nedenle eşlerden biri diğer eşin rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.”

Avukat vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez, dolayısıyla  her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 -2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz. (Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?