Nitelikli Dolandırıcılık Suçu (TCK m.158)

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Nitelikli Dolandırıcılık Suçu (TCK m.158)

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu (TCK m.158)

nitelikli dolandiricilik sucu

Nitelikli dolandırıcılık suçu, kanunda dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerine varlığı halinde vücut bulan, dolandırıcılık suçuna kıyasla daha ağır cezayı gerektiren bir suçtur. Dolandırıcılık suçu  Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesinde “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Nitelikli dolandırıcılık suçu nedir?

Nitelikli dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinde tanımlanmıştır:

“(1) Dolandırıcılık suçunun;

 1. a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 2. b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 3. c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 4. d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 5. e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 6. f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 7. g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 8. h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 9. i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 10. j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 11. k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 12. l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle, İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

 (3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”

Nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurları nelerdir?

Nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşması için işlenen fiilin bazı unsurları taşıması gerekir. Bu unsurlara bakmak gerekirse;

 • Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi,
 • Kişinin içinde bulunduğu zor veya tehlikeli durumdan yararlanılması,
 • Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanılması,
 • Kamu kurum veya kuruluşlarının araç olarak kullanılması veya bu kurumların zararına işlenmesi,
 • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması,
 • Basın-yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıklardan yararlanarak işlenmesi,
 • Ticari faaliyet sırasında işlenmesi,
 • Serbest meslek sahibinin mesleğine duyulan güveni kötüye kullanarak işlemesi,
 • Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • Sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi.
 • Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle işlenmesi hallerinden birinin hali olması halinde dolandırıcılık suçunun nitelikli hali vücut bulacaktır

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezasını arttıran haller nelerdir?

Nitelikli dolandırıcılık suçunun daha çok cezayı gerektiren hali  Türk Ceza Kanunu’nun 158/3. Maddesinde tanımlanmıştır;

“…(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezasını azaltan nedenler nelerdir?

Nitelikli dolandırıcılık suçunun daha az cezayı gerektiren hali  Türk Ceza Kanunu’nun 159. Maddesinde tanımlanmıştır;

“(1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.”

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası nedir?

Nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası olarak belirlenmiştir. Ancak suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılacağı kanunen düzenlenmiştir.

Nitelikli dolandırıcılık suçunda etkin pişmanlık nedir?

Nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümleri Türk Ceza Kanunu’nun 168. Maddesinde düzenlenmiştir:

“(1)Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (…)61 suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

 (2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

(3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.

(4) Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

(5) Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz

Ceza davaları ne kadar sürer?

Ceza hukukunu ilgilendiren davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

 • Dilekçelerin tam ve eksiksiz olması
 • Tanıkların dinlenilmesi
 • Delillerin toplanmasında geçeni süreçler davanın süresini etkilemektedir.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması doyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Ceza avukatı nasıl bulunur?

Ceza hukuku davalarında uzman bir avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder.

Ceza avukatları soruşturma evresinde ihbar veya şikayetle kovuşturma evresinde mahkeme iddianamenin kabulü ile dosyaya dâhil olabilir. Bu evrelerle birlikte dosyaya dahil olan avukatın tecrübeleri dosyanın ilerlemesinde hayati rol alır. Daha sonraki istinaf ve temyiz aşamalarında avukatın dosyayı takibi de çok önemlidir. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telefi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehinize olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir ceza avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

Ceza avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Ceza hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat ceza hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir avukat ile çalışmanız önemlidir. Ceza hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genel dava vekaletnamesidir.

Ceza avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Ceza hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla ceza avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
 • Soruşturma aşamasındaki dosya takibi
 • Ağır Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Davaları
  • Hırsızlık suçu
  • Taksirle öldürme suçu
  • Taksirle yaralama suçu
  • Kasten yaralama suçu
  • Cinsel taciz suçu
  • Hakaret suçu
  • Tehdit suçu
  • Şantaj suçu
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
  • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu
  • Göçmen kaçakçılığı suçu
  • Organ veya doku ticareti suçu
  • Eziyet suçu
  • Çocuk düşürtme ve çocuk düşürme suçu
  • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
  • Haberleşmenin engellenmesi suçu
  • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu
  • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu
  • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
  • Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçu
  • Mala zarar verme suçu
  • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu
  • Görevi kötüyle kullanma suçu
  • Bedelsiz senedi kullanma suçu
  • Dolandırıcılık suçu
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu
  • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu
  • Çevrenin kasten kirletilmesi suçu
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu
  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu
  • Resmî belgede sahtecilik suçu
  • Özel belgede sahtecilik suçu
  • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu
  • Suçu ve suçluyu övme suçu
  • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu
  • Fuhuşa yer sağlama suçu suçu
  • Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu
  • İhaleye fesat karıştırma suçu
  • Edimin ifasına fesat karıştırma suçu
  • Bilişim sistemine girme suçu
  • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu
  • Görevi kötüye kullanma suçu
  • Görevi yaptırmamak için direnme suçu
  • İftira suçu
  • Suç üstlenme suçu
  • Suç uydurma suçu
  • Yalan tanıklık suçu
  • Suçu bildirmeme suçu
  • Cumhurbaşkanına hakaret suçu
 • Sulh Ceza Davaları
 • Çocuk Ceza Davaları
 • Vergi Ceza Davaları
 • İnfaz hukuku işlemleri
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?