Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Nisanin Bozulmasi Nedeniyle Manevi Tazminat Davasi

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası açarak kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmelidir. Manevi tazminat ise manevi zararın giderim biçimidir. Manevi tazminat ile kişinin kişilik değerlerinde meydana gelen zarar giderilme çalışılır. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için, hukuka aykırı bir fiilin bulunması, bu fiil ile kişilik hakkının ihlal edilmesi, ihlal fiilinin kişilik değerlerinde objektif bir eksilmeye sebep olması ve zarar ile fiil arasında bir bağ bulunmalıdır.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Koşulları

Nişanın bozulması durumunda aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda manevi tazminat istenebilir.

  • Geçerli nişanlılık bulunmalıdır
  • Evlenme vaadi olmadan birlikte yaşayan isteyemez
  • Flört eden isteyemez
  • Sevgili gibi davranan isteyemez
  • Aynı evi paylaşan isteyemez
  • Hayat ortaklığı sürdüren isteyemez
  • Serbest yaşayan isteyemez

Nişan Bozulmuş Olmalıdır

Manevi tazminat, nişanın bozulması durumunda istenebilir. Nişanlılığın diğer sebeplerle sona ermesi durumunda manevi tazminat istenmez.

Kişilik Hakkı Saldırıya Uğramalıdır

Manevi tazminat istenebilmesi için manevi tazminat isteyenin kişilik haklarına saldırıda bulunulması gerekir.

Saldırı Gerçekleşmelidir

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat istemine konu saldırı çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

Duygusal Şiddet Uygulanması

Nişanın bozulması, nişanlıya duygusal şiddet uygulanması nedeniyle gerçekleşmişse manevi tazminat istenebilir. Başka bir kadınla evlenmiş olmasına rağmen durumu davacıdan gizleyerek görüşmeye devam ederek duygusal şiddet uygulanması nedeniyle manevi tazminat istenebilir. Nişanlıyla alay etmek, küçümsemek, sırlarını açığa vurmak duygusal şiddet uygulanmasına örnektir.

Görsel Şiddet Uygulanması

Nişanın bozulması, nişanlıya görsel şiddet uygulanması nedeniyle gerçekleşmişse manevi tazminat istenebilir. Nişanlının telefon, bilgisayar mesaj kayıtlarının basına servis edilmesi görsel şiddet uygulanmasına örnek olarak gösterilebilir.

Cinsel Şiddet Uygulanması

Nişanın bozulması, nişanlıya cinsel şiddet uygulanması nedeniyle gerçekleşmişse manevi tazminat istenebilir. Nişanlıya zorla cinsel ilişki kurulması cinsel şiddet uygulanmasına örnektir.

Sosyal Şiddet Uygulanması

Nişanın bozulması, nişanlıya sosyal şiddet uygulanması nedeniyle gerçekleşmişse manevi tazminat istenebilir. Çağdaş kıyafetlere aykırı giyinmeye zorlamak görsel şiddete örnektir. Örneğin zorla nişanlının başını açmak ya da örtmek sosyal şiddet sayılır.

Fiziksel Şiddet Uygulanması

Nişanın bozulması, nişanlıya duygusal şiddet uygulanması nedeniyle gerçekleşmişse manevi tazminat istenebilir. Nişanlıyı dövmek fiziksel şiddet uygulanmasına örnek olarak gösterilir.

Ekonomik Şiddet Uygulanması

Nişanlıyı zorla çalıştırmak, uygunsuz işte çalıştırmak ekonomik şiddet uygulanmasına örnektir.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında İspat

Nişanın bozulması sebebiyle manevi tazminat istenebilmesi için zararın somut olay ve nedenlere dayanılarak ispat edilmesi gerekir. Saldırının ağır olması aranmaz. Yargıtay, manevi tazminat istenebilmesi için kişilik haklarının fahiş olarak zarara uğradığının ispatı düşüncesindedir.

Tazminat Miktarı

Hakim nişanın bozulması durumunda açılan manevi tazminat davasını kabul etmişse tazminat olarak uygun miktar paraya hükmedebilir. Hükmedilen manevi tazminat, ruhsal dengeyi düzeltecek ve duyulan acıyı dindirecek düzeyde olmalıdır. Buna karşılık hükmedilen manevi tazminat kusursuz ya da az kusurlu nişanlı için zenginleşme aracı olmalıdır. Manevi tazminat belirlenirken onun tatmin, ceza ve telafi boyutu göz önüne alınmalıdır.

Nişan Bozma Nedeniyle Açılacak Davalarda Zamanaşımı Ne Kadardır?

Nişanlanmanın bozulması sonucu açılacak olan maddi veya manevi tazminat davaları için açılacak davalarda zamanaşımı süresi 1 yıldır. 1 yıllık süre nişanın bozulmasından itibaren başlar. Bu süre içinde taraflar dava açmazsa, dava açma haklarını kaybederler.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Nişanlılık aile hukukuna ilişkindir. Bu nedenle nişanlanma sebebiyle açılacak davalarda Aile Mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı şehirlerde aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise genel yetki kuralları gereği davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Örnek Yargıtay Kararları:

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E: 2017/ 4-1316 K: 2021 / 167 KT: 25.02.2021:

Dosya içerisinde bulunan resim ve dijital kayıtlara göre tarafların evlenmek için toplumsal gelenekleri yerine getirdikleri, geniş katılımın olduğu bir düğün ile düğün salonunda evlendikleri, sadece resmi nikâhın yapılmadığı, davalının kayden bekâr olduğu ve davalı tarafın cevap dilekçesi ile dosyada dinlenen tanıkların beyanlarından resmi nikâh yapılma vaadinde bulunularak nikâhın daha sonraya bırakıldığı, gerek davacının gerekse de davacının ailesinin akrabalığa da güvenerek ilerde resmi nikâh yapılacağı inancıyla nikâh yapılmadan fiili birlikteliğe rıza gösterdikleri, ancak düğün tarihinden dava tarihine kadar geçen bir buçuk yıllık süreçte resmi nikâhın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Tüm bu olgular birlikte değerlendirildiğinde;

davacı kadının davalı erkek tarafından nikâh yapma vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında gerek fiziksel gerek ruhsal bakımdan zarara uğratıldığı, bu nedenle acı ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi, davacının hukuka aykırı olan bu fiilden dolayı etkilenen manevi dengesinin eski hâle dönüşmesi, duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar verenin de bir daha böyle bir fiilde bulunmamasını sağlamak bakımından lehine manevi tazminata hükmedilmesi isabetlidir.”

YARGITAY 3.Hukuk Dairesi E: 2011/ 17857K: 2012 / 998 Karar Tarihi: 18.01.2012:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.Davada nişanın bozulması nedeniyle 20.000.TL manevi tazminat istenilmiştir.

Mahkemece, manevi tazminat isteminin bir bölümünün kabulüyle 5.000 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz olunmuştur.Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı tarafın tüm davalı tarafın sair temyiz itirazları yerinde değildir.TMK.nun 121.maddesinde; “nişanın bozulması yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir.

O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.Davaya konu olan olayda; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, ve yukarıdaki ilkeler nazara alındığında hükmolunan manevi tazminat miktarı çok olup, TMK’nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamış ise de, bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bu yöne ilişen temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün birinci parağrafındaki “… 5.000.TL….” rakamının çıkartılarak yerine “… 4.000 TL…” rakamının yazılması suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 2.75 TL bakiye temyiz harcının temyiz eden davacıya yükletilmesine, 219.20 TL bakiye temyiz harcının da temyiz eden davalıya yükletilmesine, 18.01.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Aile Hukuku Avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Aile hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla avukat vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz. (Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?