Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçu (İİK m.344)

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçu (İİK m.344)

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçu (İİK m.344)

Nafaka Yukumlulugunun Ihlali

Nafaka yükümlülüğünün ihlali suçu İcra ve İflas kanunu madde 344’de düzenlenmiştir. Nafaka bir kimseyi geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylık olarak tanımlanabilir. Nafaka yükümlülüğünün ihlali  suçunun oluşabilmesi için, nafaka ödemesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması gerekir. Nafaka kararı, nafaka alacaklısı tarafından icraya konulduğu zaman icraya konulan nafakaya ödemeyen borçlu nafaka yükümlülüğünü ihlal etmiş sayılır. Nafaka tutarı borçlu tarafından ödenmediği takdirde nafaka yükümlülüğünün ihlali suçu işlenmiş olur.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçunun Koşulları Nelerdir?

Nafaka yükümlülüğünün ihlali suçu için İİK madde 344’e bakmak gerekirse;

“Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.”

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçunun Koşulları Nelerdir?

Nafaka yükümlülüğünün ihlali suçunun oluşması için belirli şartların oluşması gerekir. Bunlar;

  • Mahkeme tarafından verilmiş bir nafaka alacağı bulunmalıdır. ilam mahkeme sonunda verilmiş ilam olabileceği gibi ara kararda verilmiş ilamda olabilir. Bu nafakalar iştirak, yoksulluk, yardım ve ara kararlarda belirtilen nafakalardır. Bu suçun oluşabilmesi için sadece mahkeme tarafından verilmiş bir nafaka alacağı olmalıdır.
  • Mahkeme ilamı doğrultusunda açılmış bir icra takibinin olması gerekir. Açılmış olan icra takibinden sonra ödeme emri veya icra cezalarının şahsiliği gereğince bizzat nafaka borçlunun kendisine tebliğ edilmesi gerekir.
  • Söz konusu nafaka borcu yerine getirilmemiş olmalıdır.
  • Aylık nafakaya hükmedilmesi durumunda ödeme ya da icra emrinin tebliğ ile şikayet tarihi arasında işlenmiş en az bir aylık cari nafaka borcu bulunmalıdır.

Birikmiş Nafaka Borcunun Talep Edilmesi

Nafaka ödemesine hükmedilen kişinin nafaka borcunu ödememesi halinde geriye dönük olarak nafaka borcu birikmiş ise birikmiş nafaka borcu için de icra takibi başlatılabilir. Nafaka alacaklısı, geriye dönük olarak on yıllık nafaka borcunun ödenmesi için icra takibi başlatabilir. Yoksulluk nafakasını eski eş talep ederken iştirak nafakasını müşterek çocuk on sekiz yaşını tamamlamışsa kendisi, on sekiz yaşından küçükse velayet sahibi ebeveyn talep edebilir. Birikmiş nafaka borcunun, nafaka borcu için yapılan takiplerden farkı birikmiş nafaka borcu adi alacak durumundadır. Adi alacak olduğu için birikmiş nafaka alacağı için icra ceza mahkemesinde şikayet yoluna başvurulamaz ve nafaka borçlusu aleyhine borcunun ödenmemesi halinde tazyik hapsi öngörülmemiştir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçunda Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır?

İcra takibi sağlandıktan sonra oluşturulan tebligat borçlunun kendisine ulaştırıldıktan sonra da bir aylık bir sürenin geçmesi zorunludur. Şikâyet edilebilmesi için bu koşullar yerine getirilmek zorundadır. Aylık olarak ödenen nafaka borcunun şikâyete konu olabilmesi için üç aylık süre geçmiş olması zorunluluğu vardır. Şikâyetin gerçekleştirilmesi bu üç aylık sürenin içinde yapılmalıdır. Zira üç aylık süre bittikten sonra yapılan şikayetler geçerli kabul edilmez. Yani nafaka borçlusu üç ay borcunu ödemediğinde bu süreler içerisinde dava açılabilir. Dava açmak içinse önce icra takibi başlatılmalı ve gerekli olan hukuki süreçler beklenmelidir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Davasında Şikayetçi Kimdir?

Nafaka yükümlülüğünün ihlali davasında şikayetçi, nafaka alacaklısıdır. Nafaka alacaklısı, mahkemece lehine nafaka hükmedilen kişidir. Başka bir deyişle İcra takibinde alacaklı görünen kişidir.

 

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali  Suçunun Cezası Nedir?

İcra ceza mahkemesinde yargılanan nafaka borçlusu, nafaka alacaklısına ödemesi gerektiği nafaka borcunu ödemediği anlaşıldığında mahkeme tarafından üç aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılır.

Hapis kararının uygulanmasına başladıktan sonra nafaka ödendiği takdirde borçlu tahliye edilir.

Nafaka Borcunun Ödenmemesi Durumunda Tazyik Hapsi

Nafaka borcu tazyik hapsi cezasının verilmesi için nafakanın ödenmemiş olması gerekir. Şikayet sebebiyle görülen davada hapis cezası verilirse, ceza ertelenemez ve paraya çevrilemez. Sadece ödeme yapılması halinde tazyik hapsi cezası kalkar. Eğer borçlu halihazırda hapisteyse, nafakayı ödediğinde tahliye edilir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçunda Zamanaşımı

Nafaka alacaklarının zamanaşımı süresi on senedir. Nafaka borcunun üzerinden on yıl geçmişse borç zamanaşımına uğrar. Bu halde on yılı aşkın ödenmeyen nafaka borcu için yasal işlem başlatılamaz.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafaka yükümlülüğünün ihlali davasında görevli mahkeme İcra mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise İcra Takibinin yapıldığı yer mahkemesi olacaktır.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Suçu İle İlgili Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 2019/ 13774 E., 2020/99 K., 14.01.2020 t:

“Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 19/04/2005 tarihli ve 2005/17-7 esas, 2005/37 sayılı kararında belirtildiği üzere, 5358 sayılı kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesinde düzenlenen ve şikayete tabi bulunan nafaka hükmüne uymamak suçunun oluşabilmesi için, nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılmış ve icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması,

borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması, dava açılmış ise sonuçlanmış olması ve şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmesi karşısında, somut olayda … İcra Müdürlüğünün 2018/1261 sayılı takip dosyası ile 26/02/2016 ile 26/09/2018 tarihleri arası birikmiş tedbir ve iştirak nafaka borcu ödenmediğinden dolayı şikayette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği,

bu haliyle atılı suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;” beyan ederek İcra Ceza Mahkemelerinde açılacak nafaka yükümlülüğünün ihlali suçlarının şartlarını hüküm altına almıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas: 2006/16-304 Karar: 2006/273 Karar Tarihi: 05.12.2006:

Takip talebi, Nisan 2005 tarihine kadar oluşan ve adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem birikmiş nafaka borçları ile birlikte cari nafaka alacağı için de yapılmıştır. İcra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması gerekmektedir. Yakınanın 05.07.2005 tarihli şikayetinin, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin ödenmeyen nafaka alacağını kapsadığı ve üç aylık yasal şikayet süresi içinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. O halde suç, şikayet tarihinden bir ay öncesindeki cari nafaka borcunun doğmasıyla 01.06.2005 tarihinden sonra oluşmuştur. Yerel Mahkemece sanığın tazyik hapsiyle cezalandırılması isabetlidir.”

Avukat vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Türk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla  avukat vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 -2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.  Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz. (Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?