Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası

muris muvazaasi 1

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları ve bağışları (gizli sözleşme), satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi (görünürdeki işlem) gibi göstermesidir. Muris muvazaasının söz konusu olabilmesi için miras bırakanın, mirastan mal kaçırma kastıyla hareket etmiş olmasıdır. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir. Yani miras bırakan gerçekte bağışlamak istediği mallarını satış karşılığında devretmiş gibi göstererek mirasçılarının ilerde dava açmasını önlemek istemektedir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası nedir?

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda anlaşmalarıdır. Mesela, mirastan mal kaçırmak amacıyla üzerindeki taşınmazları üçüncü kişilere tapuda satış yoluyla devreden ancak satış karşılığı para almayan miras bırakan muvazaalı işlem yapmıştır. Çünkü, tarafların görünüşte yaptığı satış işleminin amacı mirastan mal kaçırmayı gizlemektir. Bu nedenle, görünüşte yapılan satış işlemi de tarafların kendi aralarında gizli olarak (sözlü veya yazılı) yaptıkları sözleşme de geçersizdir.

Bu gibi durumlarda, miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar miras bırakanın muvazaalı işlemlerinin geçersizliğini ve buna dayanak oluşturulan işlemlerin iptalini muris muvazaası davası ile talep edebileceklerdir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davasının şartları nelerdir?

Muris muvazaasının söz konusu olması için aşağıdaki unsurlar bir arada olmalıdır:

Görünüşte sözleşme

Muvazaalı işlemlerde görünüşte sözleşme miras bırakanın mirasçıları miras haklarından mahrum bırakmak amacıyla yaptığı, gerçek iradesi ile örtüşmeyen ve hüküm ve sonuç doğurmayan sözleşmelerdir. Resmi şekilde yapılan satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi muris muvazaasındaki görünüşteki işlemidir.

Gizli sözleşme

Muris muvazaasındaki gizli işlem, miras bırakan ile mallarını bağışladığı kişi arasındaki; mirasçılardan gizli tutulan bağış sözleşmesidir. Gizli işlem gerekli şekil şartlarını taşıması durumunda kural olarak geçelidir. Ancak çok sık karşımıza çıkan, mirasbırakanın taşınmazını bağışlaması ancak mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla satış yolu ile devretmesi durumunda yapılan bağış sözleşmesi (gizli işlem) gerekli şekil koşullarını sağlamadığından geçersiz olacaktır.

Muvazaa sözleşmesi

Miras bırakan ile muvazaalı işlemin karşı tarafı olan kişi arasında bir muvazaa sözleşmesi bulunmaktadır. Bu kişiler görünüşteki işlemin geçerli olmadığı, yalnızca mirasçıları aldatmak amacıyla yapıldığı konusunda anlaşmaktadır.

Mirasçıları aldatma kastı

Muvazaalı işlemin bir tarafı miras bırakan olmakla birlikte diğer tarafı mirasçılardan biri olabileceği gibi üçüncü bir kişi de olabilir. Burada miras bırakanın kastı mal kaçırmak istediği mirasçıları aldatmak olmalıdır.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası nasıl kazanılır?

Mal kaçırma davasını kazanan var mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Muris muvazaası davasında ön önemli konu ispattır. İddialarınızı ispatladığınız ölçüde davanız lehinize sonuçlanacaktır. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı’na göre muris muvazaası davalarında mirasçılar, miras bırakanın halefi olarak değil de kendi haklarına dayanarak dava açtıkları için iddiasını tanık dahil her türlü delille kanıtlayabilecektir.

Buna göre özel olarak ispat araçları belirtilmeyen meseleler hukuka uygun her türlü delille ispat edilebilir. Mirastan mal kaçırma davası için özel olarak gösterilen muris muvazaası ispat araçları söz konusu olmadığı için mirasçılar burada her türlü ispat aracı kullanabilir.  Burada öncelikle ispat edilmesi gereken husus; miras bırakanın davacı mirasçıyı miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla gerçekte bağışlamak istediği taşınmazını satış gibi göstererek temlik etmiş olmasıdır. Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde de öncelikle miras bırakanın bakıma ihtiyacı olmadığının, taşınmazını temlik alanın da miras bırakana bakmadığının, asıl amacın mal kaçırmak olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

Muris Muvazaası nasıl tespit edilir?

Miras bırakanın gerçek iradesinin araştırılması noktasında tanık delili büyük önem arz etmekte olup ayrıca Yargıtay içtihatları ile şekillenen bir takım ölçütler bulunmaktadır:

  • Satış bedeli ile taşınmazın gerçek değeri arasındaki fark,
  • Murisin ve miras bırakanın ekonomik durumu,
  • Aile ilişkileri,
  • Bölgenin gelenekleri,
  • Psikolojik nedenler,
  • Terekeden satış parasının çıkıp çıkmadığı bu ölçütlerden bazılarıdır.

Bu tür davalarda temlikin mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı, asıl amacın bağış olduğu, miras bırakanın mallarını satmaya gereksiniminin bulunmadığı; taşınmazın devredildiği üçüncü kişinin (muris muvazaası davasının davalısı) taşınmazı alım gücünün bulunmadığı; miras bırakanın taşınmazı satmak için makul nedenlerinin bulunmadığı gibi hususların kanıtlanması gerekmektedir. Muris muvazaası iddiasının ispatı; tanık, bilirkişi, keşif ve her türlü yasal delille mümkündür.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) davasının sonuçları nelerdir?

Miras hakkı anlatılan şekilde ihlal edilen kişiler için uygulamada muris muvazaa davası açabilmektedir. Mirastan mal kaçırıldığını düşünen mirasçıların izlemesi gereken yegane yol budur. Muris muvazaası davası, içerisinde birçok farklı davayı barındıran üst bir davadır

Mirastan mal kaçırma  sebebiyle oluşan taşınmazlara ilişkin hak kaybının giderilebilmesi için tapu iptal ve tescil davasının açılması gerekmektedir. Miras bırakan (muris) muvazaasında mirasçılar, miras bırakanın üçüncü kişilerle anlaşarak haklarını zedeleyecek şekilde haksız bir işlem yaptığı gerekçesi ile bu işlemden zarar gören kişi olarak muvazaalı işlemin geçersizliğinin tespitini ve bu işleme dayanılarak yapılan yolsuz tescilin (oluşturulan tapu kaydının) iptalini isteyebilmektedirler.

Yapılan yargılama sonucunda miras bırakan tarafından yapılan satış işleminin muvazaalı olduğunun tespit edilmesi halinde, tapuda yapılan temlik işleminin iptaline karar verilecek ve bu karar geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğuracaktır. Dolayısıyla söz konusu satış işlemi hiç olmamış gibi yasal mirasçılar, miras konusu taşınmaz üzerinde hak sahibi olacaklardır.

Muris muvazaası davası görüldüğü üzere kapsamlı bir davadır. Belirli bazı önemli ispat araçlarının hazırlanarak mahkemeye sunulmasının yanında tapuda bazı işlemlerin gerçekleştirilmesini gerektirir. Mülkiyet hakkı gibi önemli bir hakkın korunmasını amaçlar.

Bu kapsamda mirastan mal kaçırma ile ilgili uyuşmazlıklarda tecrübe sahibi bir miras avukatının hukuki yardımının talep edilmesi kişinin yararına olacaktır.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) davasında zamanaşımı süresi var mıdır?

Muris muvazaası davası, miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Dava, zamanaşımı veya herhangi bir hak düşürücü süreye tabi değildir.

Miras hukuku avukatı nasıl bulunur?

Miras hukukunda uzman avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket eder. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telafi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehinize olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir miras avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

Miras hukuku avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Miras hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat miras hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir miras avukatı ile çalışmanız önemlidir. İcra hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genel dava vekaletnamesidir.

Miras hukuku avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  MiraswTürk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla infaz hukuku avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?