Mirasın Reddi Dilekçe Örneği

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Mirasın Reddi Dilekçe Örneği

Mirasın Reddi Dilekçe Örneği

Mirasin Reddi Dilekce Ornegi

Mirasın reddi hususunda dilekçe örneğine bakmadan önce mirasın reddi kurumu ile ilgili genel bilgilere bakmak gerekirse;

Mirasın Reddi Nedir?

Medenî Kanun’un 605 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan mirasın reddi, yasal veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade açıklamalarıdır.

“Ret hakkı” kenar başlığını taşıyan Medenî Kanun’un 605’inci maddesine göre, mirası ret hakkına sahip olanlar yasal ve atanmış mirasçılardır.

Mirasın reddi, ancak mirasın mirasçıya geçmesinden, yani mirasbırakanın ölümünden sonra söz konusu olabilir. Mirasbırakanın sağlığında mirasçılık sıfatını kazanmak istemeyen mirasçı, ancak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.

Red Beyanının Şekli ve Özellikleri

Ret Beyanının Şekle Tabi Olmaması

Mirası reddetmek isteyen mirasçı, bu yöndeki iradesini açıklarken, ret sebeplerini belirtmek zorunda da değildir. Herhangi bir sebep gösterilmeksizin yapılan ret açıklaması da mirasın reddi için yeterlidir.

Ret Beyanının Kayıtsız ve Şartsız Olması

Mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Bu hükmün asıl amacı, reddi belirsiz hale getiren şart ve kayıtlara engel olmak ve böylece mirasın reddedilip reddedilmediğini bilmekte menfaati bulunan üçüncü kişileri korumaktır.

Mirasın Reddi Davası Nedir?

Mirasın gerçek reddi Türk Medeni Kanunu’nun m.605/1 maddesinde “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Kanunen mirasçı olan yasal mirasçılar veya miras özleşmesi veya vasiyetname ile mirasçı olarak belirlenen atanmış mirasçılar mirası reddetme hakkına sahiptir. Mirası reddetmek isten mirasçılar murisin ölümü üzerine 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde Sulh hukuk mahkemesine başvurarak mirası reddettiklerine ilişkin açık beyanlarını mahkemeye sunabilirler. Ret beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

Mirasçılar yasal süre içerisinde mirası reddetmezlerse, miras bir kül halinde kayıtsız ve şartsız olarak aktif ve pasifleriyle birlikte mirasçılara geçer.

Mirasın Reddinde Yetkili ve Görevli Mahkeme

Mirasın reddine ilişkin Medenî Kanun’un 609’uncu maddesine göre, mirasçı mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine yapacağı yazılı veya sözlü irade açıklaması ile mirası reddedebilir. Burada yazılı beyanın mirasbırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine posta yolu ile (mektup veya telgrafla) yöneltilmesi de mümkündür.

Mirasın Reddi Dilekçe Örneği

… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI  :(Ad, Soyad, TC, Adres)
VEKİLİ   :AV.İREM BİKE DEMİRHAN
DAVALI :Hasımsız.
MÜTEVEFFA :(Ad, Soyad, TC)
KONU :Mirasın reddi talebinden ibarettir..
AÇIKLAMALAR :
Müteveffanın son yerleşim yerinin … olduğu tespit edildiği için iş bu dava yetkili mahkemenizde açılmıştır.
Müvekkilin babası olan Müteveffa 26.03.2024 tarihinde vefat etmiş olup, iş bu davanın açılması için … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …. Esas … Karar sayılı dosyası ile Müteveffanın veraset ilamı alınmış olup ekte sunulmuştur. Veraset ilamından da görüleceği üzere Müvekkil, müteveffanın mirasçısıdır.
Müvekkilin babası ile uzun süredir görüşmemesi, ailevi bir bağının kalmamış olması sebebiyle mirasın gerçek reddi yoluna gidilmiştir.
 Müvekkil, yasal 3 aylık süre içerisinde babası olan müteveffanın mirasını aktif ve pasifleri ile birlikte kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasın kayıtsız ve şartsız olarak gerçek reddedildiğini beyanla, Müvekkil adına mirasın kayıtsız ve şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesi amacıyla iş bu davayı açma zaruriyeti hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER :TMK, HMK ve sair mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER :Ölüm belgesi, nüfus kayıt örneği, veraset ilamı, keşif, bilirkişi, tanık, yemin ve ilgili deliller.
TALEP SONUCU :Yukarıda arz ve izah edilen sebeblerle talebimizin kabulü ile; Müteveffa …’dan intikal edecek mirasın kayıtsız ve şartsız olarak gerçek reddedildiğini beyanla, Müvekkil adına mirasın kayıtsız ve şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.
AV.İREM BİKE DEMİRHAN
EKİ:
Nüfus kayıt örneği
Veraset ilamı
Vekaletname

Avukat vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Türk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla avukat vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 -2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz. Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz. (Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?