KVKK Aydınlatma Metni

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK aydinlatma metni

KVKK aydınlatma metni, veri sorumlusunun 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tanımlanan kişisel verilerin, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu tarafından işlenebileceği durumlarda, verisi işlenen gerçek kişiye veri sorumlusu olarak bazı bilgilerin verilerek o kişiye ait gerekli kişisel verilerin işlenmesi için aydınlatılmış onam yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla hazırlanan aydınlatma metnidir.

Kişisel veri nedir?

Kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanmıştır. Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kanuna göre kişisel veri kavramının sahip olması gereken 3 temel unsur şunlardır:

 • Gerçek kişiye ait olma
 • Kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılma
 • Her türlü bilgiyi içerme

Kişisel veri kapsamına giren bilgilerin çok geniş olduğu izahtan varestedir. Ancak birkaç örnek vermek gerekirse:

 • Kimlik bilgisi
 • İletişim bilgisi
 • Adres bilgisi
 • Hobi
 • Mektup
 • İş başvuru formları
 • Mülakat tutanakları
 • Müşteri şikayet formkarı
 • Özgeçmişler
 • Kredi kartı ve banka kartı özetleri
 • Parmak izi
 • Sağlık bilgileri vb olarak örnekler daha da çoğaltılabilir.

Kişisel verilerin işlenmesi nedir?

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verileri işleyen veri sorumlularının bu kanun kapsamında bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden en önemlisi de KVKK aydınlatma metni ile verisi işlenen gerçek kişiye bilgi vermek ve onun aydınlatılmış onamını almaktır.

Aydınlatma yükümlülüğü nedir?

Aydınlatma yükümlülüğü; ilgili kişinin belirli konuda bilgilendirilmesinden ibarettir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ilgili kişinin onayına bağlı değildir.

Kanun, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği hususunda bilgi edinme hakkı tanımakta ve bu hususları, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ele almaktadır. Buna göre veri sorumlusu, Kanunun 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • maddede sayılan diğer hakları.

Veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğu veya faaliyetin Kanundaki diğer bir şart kapsamında yürütüldüğü durumlarda da veri sorumlusunun ilgili kişiyi bilgilendirme yükümlülüğü devam etmektedir. Yani, ilgili kişi, kişisel verisinin işlendiği her durumda aydınlatılmalıdır.

KVKK aydınlatma metni nedir?

KVKK uyarınca veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmakla birlikte kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için de bir hak olarak kabul edilmektedir.

KVKK aydınlatma metni asgari olarak; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11. maddede sayılan diğer hakları içermelidir. Bu bilgileri eksiksiz olarak içermeyen KVKK aydınlatma metni veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemesine neden olabilmektedir.

Ayrıca kişisel veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olması durumunda, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.

KVKK aydınlatma metni nasıl hazırlanır?

Aydınlatma yükümlülüğü ses kaydı, sözlü anlatım, panoya yapıştırma gibi yöntemlerle de yerine getirilebilir. Ancak verisi işlenen kişinin aydınlatıldığına ilişkin ispat yükü veri sorumlusunda olduğunda aydınlatma metninin yazılı bir şekilde olması faydalı olacaktır. Hazırlanacak aydınlatma metninde açık, anlaşılabilir ve sade bir dil kullanılması önem arz eder.

KVKK aydınlatma metninin onaylanması gerekir mi?

Aydınlatma metni tek taraflı bir yükümlülüktür. Bunun için aydınlatma metninin ilan edilmesi yeterli olup ayrıca ilgili kişilerce onaylanmasına gerek yoktur. Ancak veri sorumlusunun kanun kapsamında işleyeceği kişisel veriye yönelik açık rıza alması gerekli ise bu ayrı bir yükümlülük olarak yerine getirilmelidir.

Aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alma yükümlülüğü birlikte halledilebilir mi?

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5/f maddesine göre “Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.” Denilmektedir.

Veri sorumlusu tarafından önce aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi ardından açık rızanın alınması gerekmektedir.

KVKK aydınlatma metni zorunlu mudur?

Kanuni tanımlar ile veri sorumlusu sıfatı ile veri işleyen ver sorumlusunun işlediği verinin niteliğine göre KVKK aydınlatma metni sunma veya açık rıza alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yaptığınız iş ve işlediğiniz veri kapsamında sorumluluk kapsamını belirleyebilmeniz için avukatınızdan hukuki destek almanız faydalı olacaktır.

Bilişim hukuku avukatı hangi davalara bakar?

Bilişim hukuku avukatı, bilişim hukuku kapsamında hukuk ve ceza davalarına bakabilmektedir.

 • KVKK aydınlatma metni hazırlanması
 • Marka ve patent davaları
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)
 • Bilgi Teknolojileri ve İnternet Kanunu
 • Özel Hayatın Korunması
 • Telif Hakları
 • Siber Zorbalık

Bilişim hukuku avukatı nasıl bulunur?

Bilişim hukuku konusunda uzman avukat, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı kişinin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütmek ve davalardan olumlu sonuç alınması doğrultusunda hareket etmektir. Özellikle dava açılmadan önce alternatif yolların varlığı konusunda Müvekkili bilgilendirerek sürecin en kısa zamanda sona ermesini sağlar. Bu nedenle geri dönüşü imkânsız ve telafi edilemez zararların önüne geçilmesi, lehinize olan tüm hükümlerin uygulandığı hususunda şüphe kalmaması açısından uzman bir bilişim hukuku avukatı ile çalışmanız lehinize olacaktır.

Bilişim hukuku avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Bilişiö hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat bilişim hukuku davalarının takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir bilişim hukuku avukatı ile çalışmanız önemlidir. Bilişim hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genel dava vekaletnamesidir.

Bilişim hukuku avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Türk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla bilişim avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
 • KVKK aydınlatma metni hazırlanması
 • Marka ve patent davaları
 • KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)
 • Bilgi Teknolojileri ve İnternet Kanunu
 • Özel Hayatın Korunması
 • Telif Hakları
 • Siber Zorbalık
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?