İnfazın Ertelenmesi

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > İnfazın Ertelenmesi

İnfazın Ertelenmesi

Infazin Ertelenmesi

İnfazın ertelenmesi önemli bir infaz hukuku uygulamasıdır. Türk Ceza Hukuku’nda düzenleme altına alınmış en ağır müeyyide, özgürlüğü bağlayıcı yönü ile en caydırıcı etkiye sahip olan hapis cezasıdır.

İnfazın Ertelenmesi Nedir?

İnfazın ertelenmesi, hamilelik, hastalık, engelillik veya başkaca kişisel nedenlerle talepte bulunan hükümlü hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının cezaevinde infaz edilmesinin ertelenmesidir. İnfazın ertelenmesi, cezanın affını, ortadan kaldırılmasını veya cezaevi dışında başka suretle infaz edilmesini sağlamaz. Hükümlü, infaz erteleme süresi geçtikten sonra cezasını infaz etmek üzere cezaevine girmek zorundadır.

Ceza Erteleme ile İnfazın Ertelenmesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ceza erteleme, sanığın cezasını cezaevi dışında denetimli bir şekilde infaz etmesidir. Ceza erteleme kurumunun yargılanan kişiye uygulanıp uygulanmayacağına yargılamayı yapan mahkeme tarafından karar verilir. Mahkeme yargılama aşamasında cezanın ertelenmesine karar vermemişse, sonraki aşamalarda cezanın ertelenmesi mümkün değildir.

İnfazın ertelenmesi; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin cezasının ceza infaz kurumunda infaz edileceği vaktin ertelenmesini ifade eder. Bu kurum, ilgilinin birtakım kişisel sebeplerle ceza infaz kurumuna giriş vaktinin ertelenmesini sağlayarak cezanın infazı için gerekli hazırlığın yapılması için imkan tanır. Ceza erteleme kurumu ile bir diğer farkı ise, infazın ertelenmesi kararı, infaz savcılığının görev alanına girer. Ceza erteleme kararı ise, yargılamayı yürüten mahkeme tarafından verilir.

İnfazın Ertelenmesinin Şartları Nelerdir?

İnfazın ertelenmesi kararı, hükümlünün başvurusu üzerine hapis cezasının infaza verildiği yerin infaz savcılığı tarafından alınır. İnfazın ertelenmesi kararı verilebilmesi için hükümlünün çağrı üzerine kendiliğinden gelerek infaz savcılığına başvurması gerekir. Hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra yapılan infazın ertelenmesi başvuruları reddedilir.

İnfazın Ertelenmesi İçin Ceza Süresi Şartı

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi koşulları, suçun kasten veya taksirle işlenmesine göre değişmektedir. Kanuna göre, kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya altındaki hapis cezalarının infazı ertelenebilir. Hapis cezası, bu süreleri aşıyorsa infazın ertelenmesi kararı verilmesi mümkün değildir.

Hükümlünün kişisel istemi dışındaki hallerde; yani akıl hastalığı, hapis cezasının infazının hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike teşkil etmesi, ağır hastalık ve engellilik, gebelik ve doğum gibi hallerde ceza miktarına bakılmaksızın infazın ertelenmesi mümkündür.

Kasten İşlenen Bazı Suçlar: Dolandırıcılık Suçu, Bilişim Suçları, Şantaj Suçu, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu, Kasten Adam Öldürme Suçu, Hırsızlık Suçu, Mala Zarar Verme Suçu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu, Kasten Adam Yaralama Suçu, Tehdit Suçu, Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu.

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi

Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi gerçekleşeceği zaman hükümlünün bazı koşulları taşıması zorunludur. Bireyin işlediği suç nedeniyle iki yıl ve daha az süre ile hapis cezası aldığında hapis cezası ertelenebilmektedir. Bu kararın alınabilmesi için gerekli olan koşullar arasında sanığın kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezası almamış olması gerekir. Sanık hakkında mahkemede olumlu bir kanaat oluşmalı ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde bir izlenim bırakmalıdır. Ceza ertelemesi kararı verilirken ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi istenebilir. Bu durumda sanık ortaya çıkan zararı aynen iade etmeli ya da tazmin ederek gidermelidir.

İnfazın Ertelenmesi Sebepleri Nelerdir?

Akıl Hastalığı Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi

Akıl hastalığı, hem ceza ehliyetini hem de cezanın infazını etkileyen hukuki sonuçlar doğurur. Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Hastenede geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır. Akıl hastalığı nedeniyle infazın geri bırakılması talebi, hükümlünün aldığı cezanın miktarına bağlı olmaksızın her türlü ceza için ileri sürülebilir.

Diğer Hastalıklar Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi

Hükümlü, akıl hastalığı haricinde sair hastalıklara sahipse ve hakkında hükmedilen hapis cezasının infaz edilmesinin hayati sonuçları mevcutsa, hükümlü iyileşene kadar cezasının infazı geri bırakılır.

Ağır Hastalık ve Engellilik Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi:

Ağır hastalık ve engellilik sebebiyle infazın ertelenmesi mümkündür.

Gebelik ve Doğum Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi

Hamile olan kişiler için kanunda ayrı bir hükme yer verilmiştir. Bu düzenleme uyarınca kişinin cezasının infazı doğumdan 6 ay sonrasına kadar geri bırakılır. Bu sayede kişi mağdur edilmemiş olur. Yine aynı düzenleme de yer alan ayrıca bir fıkra uyarınca doğum sırasında çocuğun ölmesi yahut başka birine verilmesi durumlarında 6 ayın sonu beklenmeyecektir. Doğumdan sonra ki 2 ayın bitmesi ile birlikte ceza infaz edilir.

Hükümlünün Kişisel İstemiyle İnfazın Ertelenmesi

Kasten işlenen suçlarda üç, taksirle işlenen suçlarda beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarında, çağrı prosedüründen sonra hükümlü çağrıyı gönderen Cumhuriyet Başsavcılığına giderek infazın ertelenmesini talep edebilir. Bunun ilk şartı, başta da söylendiği üzere, verilen mahkûmiyet kararının kasten işlenen suçlarda üç, taksirle işlenen suçlarda beş veya bu sürelerden daha az süreli olmasıdır. İnfazın ertelenmesi en fazla iki kez uygulanabilir. İnfazın ertelenmesi kararı her defasında bir yılı geçmemek üzere uygulanabilir. Erteleme isteminin kabulü güvence gösterilmesine veya belirli bir şarta bağlı tutulabilir. Uygulamada bu şart genellikle belirli bir miktar para olarak karşımıza çıkmaktadır. Verilen erteleme süresi içinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı dava açılırsa erteleme kararı kaldırılır ve ceza infaz olunur.

Ne Kadar Süreyle İnfazın Ertelenmesi Mümkündür?

Hükümlü, sadece 2 kez kişisel nedenlerle infazın ertelenmesi başvurusu yapma hakkına sahiptir. İnfazın ertelenmesi, her başvuru için en fazla 1 yıl olmak üzere, toplam 2 yıllık bir süre için mümkündür. Hükümlü ilk başvurusunda en fazla 1 yıllık bir süre için infaz ertelenmesi talebinde bulunabilir. Hükümlünün talebi kabul edilip de verilen erteleme süresi bittikten sonra, ikinci kez infaz ertelenmesi başvurusunda bulunulabilir.

İnfazın Ertelenmesinin Mümkün Olmadığı Haller Nelerdir?

Kanuna göre aşağıdaki hükümlüler hakkında cezanın infazının ertelenmesi kararı verilemez:

  • Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü olanlar,
  • Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
  • Disiplin veya tazyik hapsi nedeniyle hükümlü olanlar.

Cezaevindeki Hükümlüler İçin İnfaza Ara Verme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin infaza ara verilmesi adına savcılığa başvuru hakkı vardır. Fakat, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin bu başvuruda bulunabilmesi ve infazlarına ara verilebilmesi için aşağıda sıralanan şartlardan herhangi birisinin mevcut olması gerekir:

İlgilinin yükseköğrenimini tamamlaması,

Anne, baba, eş ya da çocukların vefatı ya da söz konusu kişilerin daima hastalık ya da malullükleri sebebiyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin yahut tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız duruma gelmesi,

İlgilinin hastalığının daimi bir tedaviyi gerektirmesi,

Sıralanan durumlara benzer  yahut acil durumların mevcut olması. Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler hakkında cezanın infazına azami bir yılı geçmeyen sürelerle ve sadece iki kez ara verilebilir. Dolayısıyla, talepte bulunan hükümlü hakkında cezasının infazına ara verme süresi en çok iki sene olabilir.

Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 1. Ceza Dairesi,  Esas : 2021/75,  Karar:2021/12921 sayılı ilamında;

“…5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi” başlıklı 17. maddesinde kesinleşmiş mahkûmiyet cezalarının hangi şartlarda ertelenebileceği hüküm altına alınmış olup, erteleme veya infaza ara verme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına tamamen takdir hakkı verildiği, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığının hükümlünün infazın ertelenmesi yönündeki istemini olumlu veya olumsuz şekilde karara bağlamış ise bu karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden, infaz hakimliğinin itirazın usulen reddi kararında hukuka aykırılık bulunmamıştır.”

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas:2021/9888, Karar:2021/12928 sayılı ilamında;

“…5275 sayılı Kanun’un 16/4-5. maddesinde, “(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. (5) Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü fıkrada öngörülen kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur.” şeklinde yer alan düzenlemeye nazaran,

Hükümlü hakkında yapılan işlemler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, hükümlünün kapalı ceza infaz kurumu dışında gebe kalmasını müteakip, 17/07/2020 tarihinde doğum yaptığı, 10/03/2021 tarihli nüfus kaydına göre anılan tarihte doğan çocuğu sağ olup, çocuğunun hükümlüden başka birisine verildiğine ilişkin dosya kapsamında başkaca bir bilgi bulunmadığı, bu halde hükümlü hakkında, 5275 sayılı Kanun’un 16/5. maddesinin uygulama olanağının bulunmadığı gibi, doğum yaptığı tarih dikkate alındığında anılan Kanun’un 16/4. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, hükümlünün cezasının ertelenmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.”

İnfaz hukuku avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Türk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla infaz hukuku avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?