sivas miras avukatı Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "sivas miras avukatı"

Terekenin Tespiti Davası

terekenin tespiti davasi

Terekenin tespiti davasını incelemek için miras hukukunun temel kavramlarından biri olan tereke kavramına bakmak gerekir. Tereke ölen kişinin mal varlığı değerlerini ifade eder. Tereke dediğimizde miras bırakanın alacak ve borçları da dahil olmak üzere sahip olduğu aktif ve pasifteki tüm varlıklarını anlamamız gerekir. Terekenin Tespiti Davası, miras bırakanın mal varlığından emin olunmadığı durumlarda, mirasçının ne kadarlık bir mirası kaldığının anlaşılması için açılması gereken bir dava türüdür. Mirasçılar bu davayı terekeye ilişkin herhangi bir hak kaybına uğramamak adına açar. Tereke Nedir? Tereke ilk olarak miras bırakanın özel hukuk işlerinde karşımıza çıkar. Tereke, bir kimsenin ölümünden önceki maddi malvarlığını oluşturan unsurların tamamına denilmektedir. Bu...

Devamını Gör

Miras Taksim Sözleşmesi

miras taksim sozlesmesi

Miras taksim sözleşmesi, tüm mirasçılar tarafından yazılı olarak tereke mallarının bir kısmı veyahut tamamı üzerinden mirasın paylaşılması amacıyla yapılan sözleşme türüdür. Miras taksim sözleşmesi nedir? Miras taksim sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 676. Maddesinde düzenlenmiştir; Madde 676 “Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.” Miras taksim sözleşmesinin özellikleri nelerdir? Miras taksim sözleşmesinin kanunca belirlenmiş bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklere bakmak gerekirse; Miras taksim sözleşmesinin tereke mallarının tamamını kapsaması gerekmez, mirasçılar tarafından...

Devamını Gör

Vasiyetname

vasiyetname

Vasiyetname ile vasiyet eden ölümden sonra gerçekleşmesini istediği arzu ve isteklerini bildirmektedir, konusunu vasiyet edenin mal varlığı oluşturmaktadır. Vasiyetname nedir? Türk Medeni Kanunu’nun 531 ila 544’üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Madde 531-“Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.” Madde 532 – “Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.” Madde 533 – “Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.” Madde 534 – “Vasiyetnameye tarih ve...

Devamını Gör

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

olunceye kadar bakma sozlesmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısına yaşamı boyunca bakması ve gözetmesi karşılığında, bakım alacaklısının bir malvarlığını sağlararası veya ölüme bağlı bir tasarrufla devretmeyi üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nunda yer alan düzenlemeler ve yapılan tanımlar dikkate alındığında, bakım borçlusunun bakım alacaklısına yaşamı boyunca bakıp gözetmeye ilişkin edimleri üstlendiği, bakım alacaklısının da buna karşılık yaptığı sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini devretmeyi üstlendiği, tam iki tarafa borç yükleyen, şekle bağlı, talih ve tesadüfe bağlı bir sözleşme olarak tanımlanabilir. Türk Borçlar Kanunu ölünceye kadar bakma...

Devamını Gör

Mirastan Çıkarma (Iskat)

mirastan cikarma

Mirastan çıkarma diğer adıyla mirastan ıskat müessesesi saklı payın temelini teşkil eden aile dayanışmasının zedelendiği hallerde, saklı paylı mirasçıyı mirastan uzaklaştırma olanağını mirasbırakana tanıyan bir ölüme bağlı tasarruf çeşididir. Mirastan çıkarma (ıskat) nedir? Mirastan çıkarma sonucunda vasiyetçi saklı paylı bir veya birden fazla mirasçısını miras hakkından ve mahfuz hissesinden yoksun bırakır. Normal koşullarda mirasbırakan saklı pay üzerinde tasarruf edemez, tasarruf etse dahi bu paylar tenkis yolu ile ıskat olunan mirasçılara dönebilir. Ancak mirastan çıkarma yolu ile ve mirastan çıkarma sebeplerinin gerçekleşmesi halinde saklı paydan yoksun kalma konusu gündeme gelecektir. Vasiyetçi her zaman ve dilediği takdirde kendi malvarlığı üzerinde saklı pay dışında kalan hisseler...

Devamını Gör

Vasiyetnamenin Tenfizi

vasiyetnamenin tenfizi 1

Vasiyetnamenin tenfizi diğer adıyla vasiyetnamenin yerine getirilmesi, vasiyet edilen şeyin yerine getirilmesi amacıyla Sulh Hukuk Hakimliğine sunularak açılmış ve itiraz görememiş vasiyetin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir dava ile yerine getirilmesini sağlama işleminden ibarettir. Vasiyetnamenin tenfizi nedir? Vasiyetnamenin tenfizi aşamasına geçilmesi için öncelikle vasiyetnamenin açılması gerekmektedir. Mirasbırakanın ölümünün ardından vasiyetnamesi Sulh Hukuk Mahkemesine tevdii edilir. Vasiyetname el yazılı vasiyet ise bu işlemi vasiyeti bulan kişi yapar. Vasiyetname resmi şekilde düzenlenmişse Noterler vasiyeti Nüfus Müdürlüğü’ne bildirir ve vasiyetname vasiyetçinin nüfus kaydına şerh olunur. Vasiyetçinin ölümünün ardından bu durum Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına, Savcılık tarafından ise ölenin son ikametgahının bulunduğu Sulh Hukuk Hakimliğine...

Devamını Gör

Mirasta Denkleştirme Davası

mirasta denklestirme davasi 1

Mirasta denkleştirme davası diğer adıyla mirasa iade davası miras hukukunda altsoy mirasçılar arasındaki dengesiz paylaşımların gidilmesini sağlayan bir dava türüdür. Mirasbırakan hayattayken belli sebeplerden dolayı mirasçılarından bir ya da birkaçına diğerlerinden farklı olarak bazı kazandırmalarda bulunmuş olabilir. Bu sebep bazen mirasçısının belli bir ihtiyacından doğabileceği gibi bazen de birtakım örf ve adetlerin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Mirasta denkleştirme, mirasbırakanın bu istekleri sonucunda miras payına mahsuben kazandırma yaptığı mirasçısından diğer mirasçılarının mirasın paylaşımı aşamasında, bu kazandırmaları terekeye iade etmesini istediği bir müessesedir. Miras payına mahsuben mirasbırakandan sağlığında karşılıksız bir kazandırma alan yasal mirasçı, diğer mirasçılar ile arasında oluşan eşitsizliğin giderilmesi amacıyla aldıklarını...

Devamını Gör

Mirasta Tenkis Davası

mirasta tenkis davasi 1

Mirasta tenkis davası, murisin tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve murisin  yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır. Tenkis davası miras hukukuna ilişkin bir dava olup murisin (miras bırakanın) ölümü halinde açılabilen bir davadır. Muris sağ iken bu davanın açılması mümkün değildir. Mirasta tenkis davası, miras bırakanın bazı mirasçılar aleyhine mirastan mal kaçırmak amacıyla yaptığı işlemlerine karşı oldukça etkili bir hukuk davasıdır. Mirasta Tenkis Davası nedir? Mirasta tenkis davası, hukuk sistemimizde bazı yasal mirasçıların saklı payını koruma altına almasının bir sonucu olarak uygulamaya yansımış bir davadır. Türk Medeni Kanunu’na göre miras bırakanın annesi, babası, çocuğu...

Devamını Gör

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası

muris muvazaasi 1

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları ve bağışları (gizli sözleşme), satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi (görünürdeki işlem) gibi göstermesidir. Muris muvazaasının söz konusu olabilmesi için miras bırakanın, mirastan mal kaçırma kastıyla hareket etmiş olmasıdır. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir. Yani miras bırakan gerçekte bağışlamak istediği mallarını satış karşılığında devretmiş gibi göstererek mirasçılarının ilerde dava açmasını önlemek istemektedir. Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası nedir? Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade...

Devamını Gör

Mirasın Hükmen Reddi Davası

mirasin hukmen reddi davasi 1

Mirasın hükmen reddi davası Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesinde düzenlenmiştir. Mirasın hükmen reddi davası, ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayıldığına ilişkin açılan davadır. Miras hukukunda geçerli külli halefiyet ilkesi gereğince, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümü ile kendiliğinden mirasçılık sıfatı kazanırlar. Mirasçılık sıfatı kazanıldığında, artık mirasçılar miras bırakanın borçlarından yalnızca tereke ile değil kendi şahsi malvarlıkları ile sorumlu olmaya başlarlar. Murisin borca batık olduğu durumda ise bu borçlardan kurtulmanın tek yolu mirasın hükmen reddi davası olacaktır. Mirasın Reddi Davası nedir? Bilindiği üzere, Türk Medeni Kanunu’nda mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olmak üzere iki...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?