sivas ceza avukatı Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "sivas ceza avukatı"

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m.104)

resit olmayanla cinsel iliski sucu

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı işlenen Suçlar” başlıklı bölümünün “Cinsel dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında olup 104. maddesinde “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” adıyla düzenlenmiştir. Reşit Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15-18 yaş grubundaki reşit olmayan çocuklarla, reşit olan çocukların iradelerine etki etmeden yani cebir, tehdit ve hileye başvurmaksızın çocuklarla karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girilmesi ile oluşur. Kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye giren taraflardan mağdurun yaşı 18’den küçükse fiil diğer taraf açısından suç teşkil eder. Failin cezalandırılabilmesi için yaşının 18’den büyük veya küçük olmasının bir önemi yoktur. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki...

Devamını Gör

İftira Suçu (TCK m.267)

iftira sucu

İftira Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Uygulama ve Yargıtay kararlarında iftira suçu içerisinde birden fazla hukuki konuların bulunduğu ve TCK’nda düzenlenmesi ile bu hukuki konuların korunduğu kabul edilmektedir. İftira Suçu Nedir? İftira suçu, bir kimse hakkında suçu işlemediğinin bilinmesine rağmen veya gerçeğe aykırı olarak suç isnadında bulunularak kişiye yönelik soruşturma veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamaya yönelik eylemden oluşmaktadır. Bu isnat basın ve yayın yoluyla da yapılabilir. Bu suçun oluşmasındaki en önemli husus şikayet olunan kişinin isnat edilen hukuka aykırı fiili işlemediğinin bilinmesine rağmen hakkında soruşturma, kovuşturma veya idari yaptırım uygulanması amacının aranmasıdır. Hukuka aykırı fiil isnat...

Devamını Gör

Yağma Suçu (TCK m.148-149)

yagma sucu

Yağma suçu, diğer adıyla gasp suçu, zilyetliği başkasına ait bir taşınır malın “cebir” veya “tehdit” kullanılarak alınmasıyla oluşur.  Bu suç, 5237 sayılı  Türk Ceza Kanunu'nun "malvarlığına karşı suçlar" başlığı altında düzenlenmiştir. TCK'nın 148. ve 150. maddeleri arasında düzenlenen yağma suçu, mağdurun malvarlığına yönelik gerçekleştirilen haksız bir eylemdir. Yağma Suçu Nedir? Yağma suçu, hırsızlığa benzemekle birlikte hırsızlıktan farklı olarak, malın alınması veya verilmesini temin için zilyet üzerinde cebir veya tehdit kullanılmaktadır. Bu nedenle, mal varlığına karşı işlenen suçlar arasında en tehlikelisi olarak bilinir ve kabul olunur. Çünkü bu suçlarla korunan hukuki değer olarak yalnızca malvarlığı değil, kişi özgürlüğü ve vücut dokunulmazlığı da ön...

Devamını Gör

Dolandırıcılık Suçu (TCK m.157)

dolandiricilik sucu

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu'nda mal varlığına karşı işlenen suçlar bölümünde yer alan ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir suçtur. Suçu malvarlığına karşı işlenen diğer suçlardan ayıran, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamasıdır. Mağdurun iradesinin hatalı biçimde oluşmasını sağlamak için hileli davranışlarda bulunulması bu suçun temel özelliğidir. Kasıtlı suçlardandır. Kişinin bu suçtan dolayı cezalandırılabilmesi için dolandırıcılık kastı olması gerekmektedir. Dolandırıcılık kastı olmayan durumlarda, başkasının zararına olarak yarar sağlanması halinde suç işlenmiş sayılmaz. Kastın varlığı her somut olay bakımından yargılama aşamasında değerlendirilir. Dolandırıcılık Suçu Nedir? Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu madde 157’de düzenlenmiştir; Madde 157:...

Devamını Gör

Hakaret Suçu (TCK m.125)

hakaret sucu

Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişilere karşı işlenen suçlar kısmında ve şerefe karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Şerefe karşı suçlar, kişinin manevi varlığına yönelik saldırıları önlemeye, şeref hakkını korumaya yönelik suçlardır. Hakaret suçu ile korunan hukuki değer kişilerin şerefi, saygınlığı, haysiyeti ve toplum içindeki itibarı gibi değerlerdir. Hakaret Suçu Nedir? Hakaret suçu seçimlik hareketli bir suç tipidir, işlenmesi bakımından kişinin yüzüne karşı işlenebileceği gibi şartları oluşması halinde gıyapta ve hatta  günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok şekilde hakaret suçunun oluştuğunu görebiliriz.  İsnat edilen fiil veya olgunun mutlaka kişinin şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olması gerekmektedir. Ancak kişinin şeref ve yoksunluğunu...

Devamını Gör

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları

uyusturucu madde ticareti

Uyuşturucu madde ticareti ve ticarete yönelik uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarını genel hükümler açısından incelenmesi ilgili yazımızda yapılmıştır. Uyuşturucu madde ticareti suçu nedir? Uyuşturucu madde ticareti suçu, ülke içinde uyuşturucu maddeyi “satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme, bulundurma” fiillerinden herhangi birinin varlığı halinde gerçekleşen seçimlik hareketli suç olarak düzenlenmiştir. Buna göre, belirli bir neticeyi meydana getirmeye yarayan, kanunda gösterilen çeşitli hareketlerden sadece birinin yapılmış olması halinde suç oluşacaktır. Uyuşturucu madde ticareti suçu, diğer adıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesinde düzenlenmiştir. “(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde...

Devamını Gör

Kasten Yaralama Suçu (TCK m.86)

kasten yaralama

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun ikinci bölümünde vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlığı altında 86. ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda korunan hukuki değer kişilerin vücut bütünlüğüdür. İş te bu anlayış “vücuda acı veren, sağlığı veya algılama yeteneğini bozan” eylemi kasten yaralama suçu olarak tanımlanmıştır. Kasten yaralama suçu nedir? Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde tanımlanmıştır; Madde 86- “(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun...

Devamını Gör

Koşullu Salıverme (Şartlı Tahliye)

kosullu saliverme

Koşullu salıverme diğer adıyla şartlı tahliye hükümlüler için bir haktır. Hükümlülerin koşullu salıverme şartlarını taşıması halinde talepleri olmaksızın bu haktan faydalanabileceklerdir. Koşullu salıverilme 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun içerisinde düzenlenmiştir. Koşullu salıverilme hükümlünün iyi halli olması halinde uygulanabilecek bir yol olması nedeniyle suçluların topluma geri kazandırılması için bir amaç güder. Kanunun 107. madde içerisinde, koşullu salıverilmeyle ilgili açıklamalar yapılmıştır. Koşullu salıverme (şartlı tahliye) nedir? Koşullu salıverme, mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezanın kanun tarafından öngörülen kısmını iyi hal ile geçirmiş olan hükümlünün, konulan şartlara uymadığı takdirde feri alınması koşulu ile hükümlülük süresinin tamamını bitirmeden merciince alınacak kararla salıverilmesini ve bu şekilde...

Devamını Gör

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu (TCK m.158)

nitelikli dolandiricilik sucu

Nitelikli dolandırıcılık suçu, kanunda dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerine varlığı halinde vücut bulan, dolandırıcılık suçuna kıyasla daha ağır cezayı gerektiren bir suçtur. Dolandırıcılık suçu  Türk Ceza Kanunu’nun 157. Maddesinde “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Nitelikli dolandırıcılık suçu nedir? Nitelikli dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinde tanımlanmıştır: “(1) Dolandırıcılık suçunun; a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından...

Devamını Gör

Hırsızlık Suçu (TCK m.141)

hirsizlik sucu

Hırsızlık suçu başkasına ait taşınır bir malın zilyedin rızası olmaksızın kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla alınmasıdır. Bir malın alınması sırasında malın zilyedinin rızasının bulunması halinde hırsızlık suçu oluşmayacaktır. Ancak söz konusu rıza en geç hırsızlık fiilinin işlenmesi sırasında verilmiş olmalıdır. Hırsızlık suçu nedir? Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu’nun 141. Maddesinde “Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir” şeklinde yer almaktadır. Madde metninde, hırsızlığın temel şekli tanımlanmıştır. Buna göre taşınır malın alınmasının suç olabilmesi için, zilyedin rızasının bulunmaması gerekir. Rızanın geçerli olması için...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?