sivas avukatlık ofisi Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "sivas avukatlık ofisi"

İştirak Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

Elbirliği Mülkiyeti Medeni Kanun’un 701. Maddesi ile açıklanan elbirliği mülkiyetinin tanımı, kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla, mallara birlikte malik olanlar olarak yapılmıştır. Devam maddesi olarak da ‘’elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp, her birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.’’ ifadesi ile elbirliği mülkiyetin yönetim şekli belirlenmiştir. İştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyet e çevrilmesinde bu husulara dikkat edilmelidir. Medeni Kanunumuz elbirliği ortaklığın kurulmasını; karı koca mal rejiminden genel mal ortaklığı, aile malları ortaklığı, adi ortaklık olmak üzere 3 grupta toplamıştır. Tüm bunların kurulma şekillerinden farklı olarak yönetimi halinde, ortakların payları nezdinde tasarruf edebileceği bir pay söz konusu değildir. Yalnızca tasfiye halinde...

Devamını Gör

Ziynetlerin İadesi İstemi İle Açılan Davada Görevli Mahkeme Aile Mahkemesidir

Mahkemelerin görevi ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar kamu düzeninden olup mahkemece yargılamanın her aşamasında re’sen nazara alınır. Görev, belirli bir davaya hüküm mahkemelerinden hangisinin bakacağı hususunu belirler.4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usulle­rine Dair Kanuna 5133 Sayılı Kanun ile eklenen 4/2. maddesinde, 22.11.2001 tarihli 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 3. kısmı hariç olmak üzere 2. ki­tabı, 03.12.2001 tarihli ve 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işle­rin, aile mahkemesi görevinde olduğu açıklanmıştır. Bu açıdan bakıldığında ziynete ilişkin talebin Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından (üçüncü kısım hariç olmak üzere)...

Devamını Gör

Yargı Giderlerinin Peşin Alındığı Karine Olarak Kabul Edilmekte, Aksini İspatla Avukat Yükümlendirilmektedir

“Avans” giderleri karşılamak içindir. Gideri olmayan konularda avans istenemez. Yapılmayan, yapılmayacak bir iş için avans istenmesi irtikap suçudur. Asla unutulmamalıdır. Avukatlık Yasası madde 175, “İş sahibinin verdiği vekaletnamede yazılı adrese avukat tarafından yapılacak her tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi tarafından taahhütlü mektupla avukata bildirilir. İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.” hükmünün bu bağlamda ne kadar önemli olduğu göz ardı edilmemeli, olası sorumluluklardan kurtulmak için, madde mutlaka işletilmelidir. Maalesef ki Yargı ısrarla ispat yükümlülüğünü avukata yüklemektedir. TBB Disiplin Kurulu kararlarında da “istedim, vermedi, yapmadım” savunması da...

Devamını Gör

Tahsilatla İlgili Olarak Düzenlenen İbraname Nasıl Olmalı?

İBRANAME 1- HANGİ DOSYADAN TAHSİLAT YAPILDI?   2- BORÇLUDAN NE KADAR PARA TAHSİL EDİLDİ? VEKALET ÜCRETİ, YARGILAMA GİDERİ, ASIL ALACAK, FAİZ MİKTARINI BELİRTİNİZ.   3- DOSYA BORCU NEDİR, FERAGAT EDİLEN MİKTAR VAR MIDIR?   4- AVUKATTA KALAN MİKTAR NEDİR?   5- MÜVEKKİLE ÖDENEN MİKTAR NEDİR?   6- ÖDEME YAPILAN KİŞİ KİMDİR?   7- ÖDEME YAPILMA ŞEKLİ NEDİR?   8- ÖDEME YAPILMA TARİHİ NEDİR?   Yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere iş bu dosya kapsamında asıl alacak, faiz ve yargılama gideri vekilim olan Av. ...

Devamını Gör

Tahsilatla İlgili Olarak Düzenlenen İbraname Nasıl Olmalı?

Düzenlenen yazı çok açık ve net olmalı, hangi dosyadan ne kadar para tahsil edildiği, ne kadarının zorunlu giderler ne kadarının ücreti vekalet olarak alıkonulduğu, ne kadarının kime ve nasıl özendiği yazılmalı, sonuçta düzenlenen ibraname hesaplaşma içerikli olmalıdır. Alışkanlığımız olan “taraflar birbirlerini bila kaydu şart ibra etmişlerdir” sözlerinin yazılı olduğu bir ibranama geçerli değidir, geçerli olmaması nedeniyle avukat ödediği parayı dahi bir daha ödemek, gereksiz bir zimmet suçu işe karşı karşıya kalabilir. Dikkatli olunmalıdır. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 10.01.2017 gün ve E. 2015/12769, K. 2017/40 Karar sayılı kararı; “…Her ne kadar katılanların borçlu olduğu icra dosyalarına dair kapak hesapları, alacaklılardan alınan feragatname ve...

Devamını Gör

Kamulaştırma İle İlgili Yüzdeli Sözleşme

Yargıtay kararlarında istikrarlı olarak sözleşmede herhangi bir oran konulmasını mutlak yasaya aykırı olduğunu kabul ve hatta Avukatlık Yasası’nın 164/4 maddesi gereği %10’u ile %20’si arasında dahi ücret takdir edilemeyeceğini, maktu ücret takdiri gerektiğini bildirmektedir. Davada kazanılacak tahmini bir rakam belirlenmeli, ona göre sözleşme yapılmal, infazında ısrarcı olunmamalıdır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.05.2017 gün ve E. 2017/667, K. 2017/1006 sayılı karar; “...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?