miras hukuku Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "miras hukuku"

Muris ve Mirasçı

mirasci

Miras hukukunun en önemli kişilerinden biri miras bırakandır. Ölüm veya ölüme benzer haller gerçekleştiğinde mirasçılarına terekesi geçen kişidir. Mirasçı ise mevcut terekenin geçtiği kişi olarak tanımlanabilir. Mirasbırakan/ Muris Nedir? Muris terimi, vasiyetname yapan kişiyi ifade eder. Vasiyetname kişinin, mirasını nasıl bırakmak istediğini ve mal varlığının kimlere aktarılacağını belirten bir hukuki belgedir. Muris ölüm veya benzeri haller gerçekleştiğinde hak ve borçları hukuki olarak başkalarına aktarılan kişidir. Gerçek Kişiler Miras Bırakan Olabilir TMK. m. 8 f. I bendine göre her insanın hak ehliyeti vardır. Maddede düzenlenen bu ehliyetin insanlarla ilgili olduğu açıkça gösterilmiştir. Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Dolayısıyla...

Devamını Gör

Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Davası

Muhdesatin Aidiyetinin Tespiti Davasi

Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası ile hak sahipliğini ispatlama amacı güdülür. Muhdesat bir hak sahipliğidir. Hukuki olarak bu hak sahipliğinin muhdesatın aidiyeti davası ile ortaya konulması gerekmektedir.  Bu dava muhdesatın belirlenmesi amacıyla açılır. Bu dava kural olarak bir tespit davasıdır. Muhdesatın kim tarafından meydana getirildiği davada tespit edilir. Muhdesatın tespiti davası her zaman açılamaz. Muhdesatın aidiyetinin tespiti davası, tapusu kendisinde olan malikin kendi arazisinde yahut taşınmazı üzerinde muhdesatın varlığını inkâr etmesi ve muhdesata konu yapının kendisine ait olduğunu ileri sürmesi ile muhdesatın bunu dava konusu ederek asıl sahibinin kendisi olduğunu ispatlamaya çalışmasıdır. Muhdesat Nedir? Muhdesat, taşınmaz üzerinde kalıcı olmak üzere bulunan yapı veya...

Devamını Gör

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku

Miras hukuku pek çok kavramı ve dava türünü içerisinde barındıran bir özel hukuk alanıdır. Miras Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar Nelerdir? Miras Nedir? Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Mirasçı Kime Denir? Vefat eden kişinin bıraktığı miras üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denir. Tereke Nedir? Tereke, mirasbırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Mirasbırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir. Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir? Mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği şeylere ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Bunlara örnek olarak vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri verilmektedir Miras Ortaklığı Nedir? Miras ortaklığı mirasın mirasçılara geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar...

Devamını Gör

Terekenin Tespiti Davası

terekenin tespiti davasi

Terekenin tespiti davasını incelemek için miras hukukunun temel kavramlarından biri olan tereke kavramına bakmak gerekir. Tereke ölen kişinin mal varlığı değerlerini ifade eder. Tereke dediğimizde miras bırakanın alacak ve borçları da dahil olmak üzere sahip olduğu aktif ve pasifteki tüm varlıklarını anlamamız gerekir. Terekenin Tespiti Davası, miras bırakanın mal varlığından emin olunmadığı durumlarda, mirasçının ne kadarlık bir mirası kaldığının anlaşılması için açılması gereken bir dava türüdür. Mirasçılar bu davayı terekeye ilişkin herhangi bir hak kaybına uğramamak adına açar. Tereke Nedir? Tereke ilk olarak miras bırakanın özel hukuk işlerinde karşımıza çıkar. Tereke, bir kimsenin ölümünden önceki maddi malvarlığını oluşturan unsurların tamamına denilmektedir. Bu...

Devamını Gör

Tenkis Davası

tenkis davasi

Tenkis davası, saklı payı tecavüze uğrayan mirasçıların saklı paylarının iade edilmesi maksadıyla açtığı dava türüdür. Tenkis davasının amacı, saklı paylı mirasçıların saklı payını ihlal kazandırmaları, yasal sınıra indirmektir Böylelikle, saklı paylı mirasçı, mirastaki saklı payını alabilecektir. Tenkis davası sadece mirasbırakanın ölümü halinde açılabilen bir davadır. Saklı Pay Nedir? Türk Medeni Kanunu’nda bazı yasal mirasçıların yasal miras payının belli bir kısmını miras bırakanın tasarrufundan koruyarak saklı pay ilan etmesidir. Saklı Pay Oranları Saklı pay oranları Türk Medeni Kanunu’nun 506. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Hükme göre saklı pay oranları; -Altsoy için yasal miras payının yarısı, -Ana babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, -Sağ kalan eş için, altsoy...

Devamını Gör

Miras Taksim Sözleşmesi

miras taksim sozlesmesi

Miras taksim sözleşmesi, tüm mirasçılar tarafından yazılı olarak tereke mallarının bir kısmı veyahut tamamı üzerinden mirasın paylaşılması amacıyla yapılan sözleşme türüdür. Miras taksim sözleşmesi nedir? Miras taksim sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 676. Maddesinde düzenlenmiştir; Madde 676 “Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.” Miras taksim sözleşmesinin özellikleri nelerdir? Miras taksim sözleşmesinin kanunca belirlenmiş bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklere bakmak gerekirse; Miras taksim sözleşmesinin tereke mallarının tamamını kapsaması gerekmez, mirasçılar tarafından...

Devamını Gör

Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi

satis yoluyla ortakligin giderilmesi

Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, ortaklığın giderilmesi davalarında aynen taksimin mümkün olmaması veya davacı veya davalı taraflarca satış yolu ile ortaklığın giderilmesinin istenmesi halinde mahkemece verilen kararın satış müdürlüğüne tevdii ile açık arttırma usulü ile ortaklığın giderilmesini ifade eder. Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu mallarda paydaşlar ya da ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçişi sağlayan iki taraflı yanlar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Ortaklığın giderilmesi davasının konusunu; tapuda kayıtlı olan taşınmazlar, bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, tasdikli yoklama kağıdına bağlı taşınmazlar, gecekondular(enkaz bedeli bakımından), kooperatif ortaklık payı,...

Devamını Gör

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

olunceye kadar bakma sozlesmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısına yaşamı boyunca bakması ve gözetmesi karşılığında, bakım alacaklısının bir malvarlığını sağlararası veya ölüme bağlı bir tasarrufla devretmeyi üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nunda yer alan düzenlemeler ve yapılan tanımlar dikkate alındığında, bakım borçlusunun bakım alacaklısına yaşamı boyunca bakıp gözetmeye ilişkin edimleri üstlendiği, bakım alacaklısının da buna karşılık yaptığı sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini devretmeyi üstlendiği, tam iki tarafa borç yükleyen, şekle bağlı, talih ve tesadüfe bağlı bir sözleşme olarak tanımlanabilir. Türk Borçlar Kanunu ölünceye kadar bakma...

Devamını Gör

Mirastan Çıkarma (Iskat)

mirastan cikarma

Mirastan çıkarma diğer adıyla mirastan ıskat müessesesi saklı payın temelini teşkil eden aile dayanışmasının zedelendiği hallerde, saklı paylı mirasçıyı mirastan uzaklaştırma olanağını mirasbırakana tanıyan bir ölüme bağlı tasarruf çeşididir. Mirastan çıkarma (ıskat) nedir? Mirastan çıkarma sonucunda vasiyetçi saklı paylı bir veya birden fazla mirasçısını miras hakkından ve mahfuz hissesinden yoksun bırakır. Normal koşullarda mirasbırakan saklı pay üzerinde tasarruf edemez, tasarruf etse dahi bu paylar tenkis yolu ile ıskat olunan mirasçılara dönebilir. Ancak mirastan çıkarma yolu ile ve mirastan çıkarma sebeplerinin gerçekleşmesi halinde saklı paydan yoksun kalma konusu gündeme gelecektir. Vasiyetçi her zaman ve dilediği takdirde kendi malvarlığı üzerinde saklı pay dışında kalan hisseler...

Devamını Gör

Mirasta Denkleştirme Davası

mirasta denklestirme davasi 1

Mirasta denkleştirme davası diğer adıyla mirasa iade davası miras hukukunda altsoy mirasçılar arasındaki dengesiz paylaşımların gidilmesini sağlayan bir dava türüdür. Mirasbırakan hayattayken belli sebeplerden dolayı mirasçılarından bir ya da birkaçına diğerlerinden farklı olarak bazı kazandırmalarda bulunmuş olabilir. Bu sebep bazen mirasçısının belli bir ihtiyacından doğabileceği gibi bazen de birtakım örf ve adetlerin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Mirasta denkleştirme, mirasbırakanın bu istekleri sonucunda miras payına mahsuben kazandırma yaptığı mirasçısından diğer mirasçılarının mirasın paylaşımı aşamasında, bu kazandırmaları terekeye iade etmesini istediği bir müessesedir. Miras payına mahsuben mirasbırakandan sağlığında karşılıksız bir kazandırma alan yasal mirasçı, diğer mirasçılar ile arasında oluşan eşitsizliğin giderilmesi amacıyla aldıklarını...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?