miras avukatı Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "miras avukatı"

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku

Miras hukuku pek çok kavramı ve dava türünü içerisinde barındıran bir özel hukuk alanıdır. Miras Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar Nelerdir? Miras Nedir? Miras kavramı ile bir kimsenin ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tümü ifade edilir. Mirasçı Kime Denir? Vefat eden kişinin bıraktığı miras üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denir. Tereke Nedir? Tereke, mirasbırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileridir. Mirasbırakanın şahsına bağlı ilişkiler ise ölümle sona ereceğinden tereke kapsamında değerlendirilmemektedir. Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir? Mirasbırakanın ölümünden sonra yerine getirilmesini istediği şeylere ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Bunlara örnek olarak vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri verilmektedir Miras Ortaklığı Nedir? Miras ortaklığı mirasın mirasçılara geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar...

Devamını Gör

Terekenin Tespiti Davası

terekenin tespiti davasi

Terekenin tespiti davasını incelemek için miras hukukunun temel kavramlarından biri olan tereke kavramına bakmak gerekir. Tereke ölen kişinin mal varlığı değerlerini ifade eder. Tereke dediğimizde miras bırakanın alacak ve borçları da dahil olmak üzere sahip olduğu aktif ve pasifteki tüm varlıklarını anlamamız gerekir. Terekenin Tespiti Davası, miras bırakanın mal varlığından emin olunmadığı durumlarda, mirasçının ne kadarlık bir mirası kaldığının anlaşılması için açılması gereken bir dava türüdür. Mirasçılar bu davayı terekeye ilişkin herhangi bir hak kaybına uğramamak adına açar. Tereke Nedir? Tereke ilk olarak miras bırakanın özel hukuk işlerinde karşımıza çıkar. Tereke, bir kimsenin ölümünden önceki maddi malvarlığını oluşturan unsurların tamamına denilmektedir. Bu...

Devamını Gör

Tenkis Davası

tenkis davasi

Tenkis davası, saklı payı tecavüze uğrayan mirasçıların saklı paylarının iade edilmesi maksadıyla açtığı dava türüdür. Tenkis davasının amacı, saklı paylı mirasçıların saklı payını ihlal kazandırmaları, yasal sınıra indirmektir Böylelikle, saklı paylı mirasçı, mirastaki saklı payını alabilecektir. Tenkis davası sadece mirasbırakanın ölümü halinde açılabilen bir davadır. Saklı Pay Nedir? Türk Medeni Kanunu’nda bazı yasal mirasçıların yasal miras payının belli bir kısmını miras bırakanın tasarrufundan koruyarak saklı pay ilan etmesidir. Saklı Pay Oranları Saklı pay oranları Türk Medeni Kanunu’nun 506. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Hükme göre saklı pay oranları; -Altsoy için yasal miras payının yarısı, -Ana babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, -Sağ kalan eş için, altsoy...

Devamını Gör

Miras Taksim Sözleşmesi

miras taksim sozlesmesi

Miras taksim sözleşmesi, tüm mirasçılar tarafından yazılı olarak tereke mallarının bir kısmı veyahut tamamı üzerinden mirasın paylaşılması amacıyla yapılan sözleşme türüdür. Miras taksim sözleşmesi nedir? Miras taksim sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 676. Maddesinde düzenlenmiştir; Madde 676 “Mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar. Paylaşma sözleşmesiyle mirasçılar, tereke mallarının tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesini de kabul edebilirler. Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.” Miras taksim sözleşmesinin özellikleri nelerdir? Miras taksim sözleşmesinin kanunca belirlenmiş bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklere bakmak gerekirse; Miras taksim sözleşmesinin tereke mallarının tamamını kapsaması gerekmez, mirasçılar tarafından...

Devamını Gör

Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi

satis yoluyla ortakligin giderilmesi

Ortaklığın satış yoluyla giderilmesi, ortaklığın giderilmesi davalarında aynen taksimin mümkün olmaması veya davacı veya davalı taraflarca satış yolu ile ortaklığın giderilmesinin istenmesi halinde mahkemece verilen kararın satış müdürlüğüne tevdii ile açık arttırma usulü ile ortaklığın giderilmesini ifade eder. Ortaklığın Giderilmesi Davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu mallarda paydaşlar ya da ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçişi sağlayan iki taraflı yanlar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Ortaklığın giderilmesi davasının konusunu; tapuda kayıtlı olan taşınmazlar, bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, tasdikli yoklama kağıdına bağlı taşınmazlar, gecekondular(enkaz bedeli bakımından), kooperatif ortaklık payı,...

Devamını Gör

Vasiyetname

vasiyetname

Vasiyetname ile vasiyet eden ölümden sonra gerçekleşmesini istediği arzu ve isteklerini bildirmektedir, konusunu vasiyet edenin mal varlığı oluşturmaktadır. Vasiyetname nedir? Türk Medeni Kanunu’nun 531 ila 544’üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Madde 531-“Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.” Madde 532 – “Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.” Madde 533 – “Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana verir. Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.” Madde 534 – “Vasiyetnameye tarih ve...

Devamını Gör

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

olunceye kadar bakma sozlesmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısına yaşamı boyunca bakması ve gözetmesi karşılığında, bakım alacaklısının bir malvarlığını sağlararası veya ölüme bağlı bir tasarrufla devretmeyi üstlendiği tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nunda yer alan düzenlemeler ve yapılan tanımlar dikkate alındığında, bakım borçlusunun bakım alacaklısına yaşamı boyunca bakıp gözetmeye ilişkin edimleri üstlendiği, bakım alacaklısının da buna karşılık yaptığı sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini devretmeyi üstlendiği, tam iki tarafa borç yükleyen, şekle bağlı, talih ve tesadüfe bağlı bir sözleşme olarak tanımlanabilir. Türk Borçlar Kanunu ölünceye kadar bakma...

Devamını Gör

Mirastan Çıkarma (Iskat)

mirastan cikarma

Mirastan çıkarma diğer adıyla mirastan ıskat müessesesi saklı payın temelini teşkil eden aile dayanışmasının zedelendiği hallerde, saklı paylı mirasçıyı mirastan uzaklaştırma olanağını mirasbırakana tanıyan bir ölüme bağlı tasarruf çeşididir. Mirastan çıkarma (ıskat) nedir? Mirastan çıkarma sonucunda vasiyetçi saklı paylı bir veya birden fazla mirasçısını miras hakkından ve mahfuz hissesinden yoksun bırakır. Normal koşullarda mirasbırakan saklı pay üzerinde tasarruf edemez, tasarruf etse dahi bu paylar tenkis yolu ile ıskat olunan mirasçılara dönebilir. Ancak mirastan çıkarma yolu ile ve mirastan çıkarma sebeplerinin gerçekleşmesi halinde saklı paydan yoksun kalma konusu gündeme gelecektir. Vasiyetçi her zaman ve dilediği takdirde kendi malvarlığı üzerinde saklı pay dışında kalan hisseler...

Devamını Gör

Sulh Hukuk Davaları

sulh hukuk davalari

Sulh hukuk davaları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca Sulh Hukuk mahkemelerinin görevine alanına giren dava ve işlemleri genel itibarıyla temsil etmektedir. Sulh hukuk davaları nelerdir? Sulh hukuk davalarını tespit etmek için Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca Sulh hukuk Mahkemelerinin görev alanına giren dava işlere bakmak gerekir. HMK madde 4, 382 ve 383 sulh hukuk davalarını düzenlemiştir. Sulh hukuk mahkemesinin görev alanına giren davalar nelerdir? Sulh hukuk davalarının belirlenebilmesi için sulh  hukuk mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlemlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu husus için Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddelerine bakmak yeterli  olacaktır. HMK MADDE 4: “(1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; a)...

Devamını Gör

Vasiyetnamenin Tenfizi

vasiyetnamenin tenfizi 1

Vasiyetnamenin tenfizi diğer adıyla vasiyetnamenin yerine getirilmesi, vasiyet edilen şeyin yerine getirilmesi amacıyla Sulh Hukuk Hakimliğine sunularak açılmış ve itiraz görememiş vasiyetin Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir dava ile yerine getirilmesini sağlama işleminden ibarettir. Vasiyetnamenin tenfizi nedir? Vasiyetnamenin tenfizi aşamasına geçilmesi için öncelikle vasiyetnamenin açılması gerekmektedir. Mirasbırakanın ölümünün ardından vasiyetnamesi Sulh Hukuk Mahkemesine tevdii edilir. Vasiyetname el yazılı vasiyet ise bu işlemi vasiyeti bulan kişi yapar. Vasiyetname resmi şekilde düzenlenmişse Noterler vasiyeti Nüfus Müdürlüğü’ne bildirir ve vasiyetname vasiyetçinin nüfus kaydına şerh olunur. Vasiyetçinin ölümünün ardından bu durum Nüfus Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına, Savcılık tarafından ise ölenin son ikametgahının bulunduğu Sulh Hukuk Hakimliğine...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?