iş hukuku avukatı Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "iş hukuku avukatı"

İşe İade Davası

ise iade davasi

İşe iade davası, işveren tarafından geçerli bir fesih sebebi bulunmaksızın gerçekleştirilen fesih sonrası işçinin işe tekrar dönmesini sağlayan hukuki yoldur.  Bu dava ile işçi: Feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesini sağlayabileceği gibi, işveren tarafından usulüne uygun bir şekilde işe iadenin sağlanmaması halinde işe başlatmama tazminatına hak kazanacaktır. İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan işçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, işçinin iş güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki uğramış olduğu zararları tazmin etme imkânı veren bir davadır. İşe iade davası, işçinin korunmasını sağlaması yönüyle, iş hukukunun düzenlenme amacına da hizmet...

Devamını Gör

İhbar Tazminatı Nedir?

Ihbar tazminati

İhbar tazminatı, İş Kanunu’nun bildirimli feshi düzenleyen 13. Maddesi kapsamında yer alan bir haktır. Bu hakkın daha iyi anlaşılması için, hizmet akitlerinin işçi veya işveren tarafından bildirimli fesihle sona erdirilmesinde bildirim sürelerine ilişkin ücret konusunda ortaya çıkan çeşitli olasılıklardan söz etmekte yarar bulunmaktadır. İhbar Tazminatı Nedir? Çalışanlar, belirli şartlara göre bu tazminatı hak edebilir. İşveren tarafından işçiye yapılan bu ödemeyi hak edebilmek için belirli şartları karşılıyor olmak gerekir. İhbar tazminatı, iş kanunda belirtildiği gibi işçiyi ve işvereni ilgilendiren bir durumdur. Belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedilirken kanuni bildirim süreleri ile ilgili koşulu yerine getirmeyen tarafın ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. İşverenler, çalışanı ihbar...

Devamını Gör

İhbar Tazminatı

ihbar tazminati

İhbar tazminatı usulsüz fesih sonucunda ödenmesi gereken bir tazminat olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirsiz süreli bir iş akdi taraflarca bildirim süresi verilmeksizin veya eksik verilerek feshedilmiş ya da peşin ödemeyle fesihte bildirim sürelerine ilişkin ücret ödenmemiş veya eksik ödenmişse bir usulsüz fesih ortaya çıkar. Belirsiz süreli iş akitlerinin sona erdirilmesinde fesih bildiriminde bulunma zorunluluğu yerine getirmeyen işveren gibi işçi için de söz konusu olabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı olarak adlandırılan bu tazminat sadece belirsiz süreli iş akitlerinin usulsüz feshinde söz konusu olur. İhbar tazminatı sadece sürekli iş akitlerinde uygulanır. Usulsüz fesihte bulunan...

Devamını Gör

Kıdem Tazminatı

kidem tazminati

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı iş yerinden ayrılırken geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından kanunen ödenmesi gereken toplu paraya denilmektedir. Kıdem tazminatı iş akdinin sona erdiği her durumda değil, yasada öngörülen hallerde belirli bir kıdeme sahip olan işçilere, kıdemleri oranında ve son ücretleri göz önünde tutularak ödenir. Kıdem Tazminatı Nedir? İş kanunu, işçinin işverenden kıdem tazminatı alabilmesi için belli şartlar öngörmüştür, bu şartlar şunlardır: En Az Bir Yıllık Kıdem Süresi Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıl sürekli çalışması gerekir. İşçi, işverenin işyerinde 1 yıldan daha az süre ile çalışmış ise kıdem tazminatı alması mümkün değildir. İşçi...

Devamını Gör

İş Hukuku Nedir?

is hukuku

İş hukuku işçi ve işveren arasında kurulan hizmet sözleşmesi kapsamında düzenlenen ilişkileri düzenleyen bir alandır. İşçi Nedir? Öncelikle iş hukuku kapsamında işçiyi tanımlamamız gerekir. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu çalışmayı konu alan taşıma yayın komisyon eser vekalet adi şirket sözleşmeleri ile çalışanları da işçi saymıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması hakkında genç işçi, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder. Genç işçiler, günde...

Devamını Gör

İşçi Alacağı Davası

isci alacagi davasi

İşçi alacağı davası, 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenen, işçinin haklarının korunmasına yönelik açılan dava türlerinden biridir. İşçinin işten ayrıldıktan sonra veya çalıştığı süre içerisindeki alacakları bu düzenleme ile tanınmıştır. İş Kanunu, işçi lehine düzenlenmiş bir kanun olup işçilere birçok hak tanımıştır. İşçilerin, vermiş oldukları hizmet karşılığında kanuni çerçevede birtakım alacak hakları mevcuttur. Bu haklarının kendilerine verilmemesi halinde gerekli hukuki yollara başvurarak haklarını arayabilmektedirler. İşçi Alacağı Nedir? İşçi alacağı davası ile  talep edilebilecek işçi alacaklarının bir kısmı feshe bağlı alacaklar olup iş akdinin son bulmasıyla talep edilebilir. İşçi alacaklarının bir kısmı ise  feshe bağlı olmayıp, iş akdi feshedilmiş olsun veya olmasın işçinin hak...

Devamını Gör

Hizmet Tespiti Davası

hizmet tespiti davasi

Hizmet tespiti davası, 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 86. Maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre; aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilmeyen sigortalıların, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak prim ödeme gün sayılarının tespiti için açılan davadır. Hizmet tespiti davası nedir? Hizmet tespiti davası, primi ödenmeyen süreler olan “hizmet tespiti” adı verilen işçi tarafından işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine iş mahkemelerinde açılan tespit davasıdır. Dava dilekçesinde iddia edilen ve ispat sonucu mahkemece belirlenen hizmet süresi ve ücret miktarına göre prim belirlemesi yapılarak bu primler işverenden tahsil edilecektir. Hizmet...

Devamını Gör

İş Hukuku Avukatı

is hukuku avukati 1

İş hukuku avukatı olarak, Sivas’ta kurulmuş olan hukuk büromuzda Türkiye genelindeki iş hukuku ile ilgili her türlü konuda; işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmesinin hazırlanması, işe alım ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, işyeri yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için hukuki yollara başvurulması ve sürecin yönetilmesi, işten çıkan veya çıkarılan işçilerin tazminatlarının belirlenerek ihtarname, arabuluculuk ve dava yollarına başvurulması, iş sözleşmesinin feshi sürecinin yönetilmesi, işe iade, hizmet tespiti gibi iş kanunundan kaynaklı davaların çözümünün sağlanması noktasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. İş hukuku avukatı nedir? İş hukuku avukatı, iş kanunu uyarınca işçi ve...

Devamını Gör

Ölüm Aylığının Kesilmesi (Yetim Aylığı)

Sosyal güvenlik mevzuatında aylıkların bağlanma şartları ve kesme nedenleri düzenlenmiştir. 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller” kenar başlıklı 56. maddesine göre; “Ölen sigortalının hak sahiplerinden; … Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96 ncı madde hükümlerine göre geri alınır (son fıkra).” EŞİNDEN BOŞANDIĞI HALDE, BOŞANDIĞI EŞİYLE FİİLEN BİRLİKTE YAŞAYAN EŞLERİN önceki eşlerinden veya anne, babalarından gelir ve aylık almaya devam etmeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun dikkatini çekmekteydi. Söz konusu yasal düzenleme ile Sosyal...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?