icra hukuku Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "icra hukuku"

İstirdat Davası (İİK m.72)

istirdat davasi

İstirdat davası, İcra İflas Kanunu’nda tanımlanmış olup İİK’nun 72.Maddesi’nde icra takibinden kesinleştikten sonra cebri icra tehdidi altında iken ödediği borcun borçlu bulunmadığının ispatı ile geri ödenmesini talep ederek açılacak bir davadır. İstirdat Davası Nedir? İstirdat davası, İİK’nun 72.Maddesi’nde düzenlenmiş olup ilgili düzenlemeye bakmak gerekirse; “ ...

Devamını Gör

İtirazın İptali Davası (İİK m.67)

itirazin iptali davasi

İtirazın iptali davası, icra takibine itiraz ederek durduran borçlunun itirazından kurtulmak adına açılan, İcra İflas Kanunu’nun 67.Maddesi’nde düzenlenen davadır. İtirazın İptali Davası Nedir? İtirazın iptali davası, İİK m.67’de düzenlenmiş olup ilgili maddeye bakmak gerekirse; “Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir. İtiraz eden veli, vasi...

Devamını Gör

Ferağa İcbar Davası (TMK m.716)

Feraga Icbar Davasi

Ferağa icbar davası yani bir diğer ismiyle tescile zorlama davası Türk Medeni Kanunu madde 716  gereğince tanımlanmış ve taraflara tanınmış olan tescili isteme hakkından doğan bir davadır. Ferağa İcbar Davası Nedir? Ferağa icbar davası, TMK’nun 716.Maddesi’nde düzenlenmiş olup ilgili düzenlemeye bakmak gerekirse; “Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukukî sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin kaçınması hâlinde hâkimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. Bir taşınmazın mülkiyetini işgal, miras, kamulaştırma, cebrî icra veya mahkeme kararına dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir. Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler, eşlerden birinin istemiyle tapu...

Devamını Gör

Kesinleşmeden İcraya Konulamayacak Kararlar

Kesinlesmeden icraya konulamayacak kararlar

Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar, ilgili kararın ilmalı icra olarak icra edilebilmesi için kesinleşmesi gereken kararları ifade etmektedir. Mahkemelerin yapmış olduğu araştırma ve yargılama işlemlerinin ardından verilen son karara “hüküm”, "ilam" denmektedir. Bu kararların, verildikleri andan itibaren icrai etkiye sahip olurlar. Mahkeme tarafından verilen bu kararların uygulanabilmesi için İcra İflas Kanunu gereğince icra takibi başlatılması gerekmektedir. Kararın Kesinleşmesi Nedir? Kesinleşmeden icraya konulamayacak kararların belirlenebilmesi için kararın kesinleşmesi hususu netleştirilmelidir. Aleyhinde başvurulacak hiçbir kanun yolu kalmayan karara kesinleşmiş karar denir. Kanun pek basit meselelerde kanun yollarına başvurma hakkını tanımamıştır. Bu istisnaların dışında tüm kararların bir kez daha gözden geçirilmesini temin için kanun yolları belirlenmiştir....

Devamını Gör

Menfi Tespit Davası Nedir? (İİK m.72)

menfi tespit davasi

Menfi tespit davası, İcra İflas Kanunu’nda tanımlanmış olup İİK’nun 72.Maddesi’nde icra takibinden önce veya takip esnasında borçlu bulunmadığının ispatı için açılacak bir davadır. Menfi Tespit Davası Nedir? Menfi tespit davası, İİK’nun 72.Maddesi’nde düzenlenmiş olup ilgili düzenlemeye bakmak gerekirse; “(1)Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir. (2)İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. (3)İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde...

Devamını Gör

Ödeme Emrine İtiraz

odeme emrine itiraz

Ödeme emrine itiraz, borçlunun, borçlu olmadığı veya alacağın vadesinin gelmediği, şarta bağlı bulunduğu gibi bir nedeni icra dairesine bildirmesine denir. Borçlunun ödeme emrine, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebileceği, borçlu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmekle, ödeme emrine karşı koyar ve takibi durdurur. Borçlunun yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmesi ile icra takibi kendiliğinden durur. Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri Nelerdir? Kanun, hem ödeme emrinin içeriğine ilişkin düzenlemede hem de ödeme emrine itiraz kısmında, borçlunun itiraz etme hakkından söz etmiştir. Ancak itirazın türü, özelliği ve sebepleri bakımından açık bir düzenleme yoktur. Burada imzaya itiraz ve borca itirazdan...

Devamını Gör

Konkordato

konkordato

Konkordato elinde olmayan nedenlerle, işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan, dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir müessesedir. Konkordato Nedir? Konkordato borçların ödenemeyeceği durumlarda mahkeme kararı ile borçların ödenebilmesi için taraflar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma sayesinde borçlu taraf borçlarını yeniden yapılandırabilir. Rehinli alacaklar için borçlunun talebinin olması ve rehinli alacaklılar tarafından kabul edilmesi halinde, rehinli borçlarda bu kapsama dahil olur. Konkordato ilan edebilmek ve süreci başlatabilmek için mahkeme ve alacaklıların ortak karara varması gerekir. Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır? Konkordato başvurusu için şu belgeler gereklidir; Konkordato projesi Borçlunun mal varlığını ve mali durumunu gösteren belgeler ( Alacaklar ve alacaklılar listesi Karşılaştırma...

Devamını Gör

İflas Takibi

iflas takibi

İflas takibi yolu ile takip, 6183 Sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde cebren tahsil ve takip şekilleri açıklanmış olup (3) numaralı bendine göre, gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflası istenebilecektir. Alacaklı borçlu ilişkisinde borçlu taraf tacir veya tacir statüsünde ise alacaklı borcunu tahsil etmek için icra takibi yoluna başvurabilir. Mahkeme tarafından iflasına karar verilen borçlunun, bünyesindeki haczedilebilen taşınır taşınmaz tüm mal varlığının ve hakların, paraya çevrilerek alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan takip yoludur. İcra ve İflas kanunumuzda başlıca üç iflas yoluyla takip türüne yer verilmiştir. Bunlar; Adi iflas takibi, Kambiyo senetlerine özgü iflas takibi Doğrudan doğruya iflas takibi İflas Takibi Yolları Adi İflas Takibi Adi...

Devamını Gör

Menfi Tespit Davası

menfi tespit davasi

Menfi tespit davası, gerçekte var olmayan bir borç ya da geçersiz bir hukuki ilişki nedeniyle kendisini hukuki anlamda tehdit eden veya kendisi aleyhine icra takibi yapan kişiye karşı herhangi bir borcunun bulunmadığını sağlamaya yönelik açılan davadır. Menfi tespit davası nedir? Menfi tespit davası, kişinin dava itibariyle gerçekte borçlu olmadığının tespiti amacıyla açılan olumsuz tespit davasıdır. Menfi tespit davalarında dava tarihi itibariyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespiti gerekir. Menfi tespit davası icra takibinden önce ve sonra açılmak üzere ikiye ayrılabilir. Takip başlatılmadan önce açılan menfi tespit davası Kişi borcu bulunmadığı halde ileride dava veya takip hukuku yoluna başvurma ihtimali bulunulması halinde, bu başvuru yolunu engellemek...

Devamını Gör

İcra Avukatı

icra avukati 1

Sivas’ta da kurulmuş hukuk büromuzda icra avukatı olarak alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış takibi, alacak takibi, haciz işlemleri, itirazın kaldırılması ve iptali davalarının açılması ve takibi, karşılıksız çek, menfi tespit, tasarrufun iptali ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının açılması ve takibinde ister şahıs isterse şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. İcra avukatı nedir? İcra Avukatı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenen icra ve iflas hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen serbest meslek erbabıdır. İcra avukatı, özel hukuktan doğan...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?