icra avukatı Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "icra avukatı"

Tasarrufun İptali Davası

tasarrufun iptali davasi

Tasarrufun iptali davası, gayrimenkul veya menkul mallarına ilişkin mal kaçırmak için yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek amacıyla, borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açtığı bir dava türüdür. Borçlular mallarına haciz konulmadan veya haklarında iflas kararı verilmeden önce malları üzerinde diledikleri şekilde tasarrufta bulunabilirler. Bu nedenle, iflas etmek üzere olan veya yakında mallarına haciz konulması ihtimali bulunan borçluların, mallarını alacaklılardan kaçırmak için, bazı şüpheli tasarruflarda bulunması çok sık rastlanan bir durumdur. Alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan bu şüpheli tasarrufların, tasarrufun iptali davası yolu ile iptal etmek mümkündür. Alacağını icra takibi yoluyla borçludan tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde gayrimenkul...

Devamını Gör

İhtiyati Haciz

Ihtiyati Haciz

İhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için, mahkeme kararı ile borçlunun borcuna yetecek kadar malına geçici olarak hukuken el konulmasıdır. Alacaklı, borçlusunun borcunu zamanında ödeyeceğinden kuşku duyuyorsa, ilk önce borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulmasını sağlar; ondan sonra davasını açar veya ilamsız icra takibini yapar. Alacaklı, açtığı davayı kazanırsa veya yaptığı ilamsız icra takibi kesinleşirse artık borçlunun mallarını bu aşamada haczettirmek için bir çaba harcamaz. Konulan ihtiyati haciz kesin hacze dönüşünce hacizli mal alacaklının talebi ile icra dairesince satılır ve satış bedeli ile alacaklının alacağı ödenir. İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir? Alacağın rehinle teminat altına alınmamış olması gereklidir. ...

Devamını Gör

Ödeme Emrine İtiraz

odeme emrine itiraz

Ödeme emrine itiraz, borçlunun, borçlu olmadığı veya alacağın vadesinin gelmediği, şarta bağlı bulunduğu gibi bir nedeni icra dairesine bildirmesine denir. Borçlunun ödeme emrine, ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebileceği, borçlu yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmekle, ödeme emrine karşı koyar ve takibi durdurur. Borçlunun yedi gün içinde ödeme emrine itiraz etmesi ile icra takibi kendiliğinden durur. Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri Nelerdir? Kanun, hem ödeme emrinin içeriğine ilişkin düzenlemede hem de ödeme emrine itiraz kısmında, borçlunun itiraz etme hakkından söz etmiştir. Ancak itirazın türü, özelliği ve sebepleri bakımından açık bir düzenleme yoktur. Burada imzaya itiraz ve borca itirazdan...

Devamını Gör

Konkordato

konkordato

Konkordato elinde olmayan nedenlerle, işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan, dürüst borçluları korumak için kabul edilmiş bir müessesedir. Konkordato Nedir? Konkordato borçların ödenemeyeceği durumlarda mahkeme kararı ile borçların ödenebilmesi için taraflar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma sayesinde borçlu taraf borçlarını yeniden yapılandırabilir. Rehinli alacaklar için borçlunun talebinin olması ve rehinli alacaklılar tarafından kabul edilmesi halinde, rehinli borçlarda bu kapsama dahil olur. Konkordato ilan edebilmek ve süreci başlatabilmek için mahkeme ve alacaklıların ortak karara varması gerekir. Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır? Konkordato başvurusu için şu belgeler gereklidir; Konkordato projesi Borçlunun mal varlığını ve mali durumunu gösteren belgeler ( Alacaklar ve alacaklılar listesi Karşılaştırma...

Devamını Gör

İflas Takibi

iflas takibi

İflas takibi yolu ile takip, 6183 Sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde cebren tahsil ve takip şekilleri açıklanmış olup (3) numaralı bendine göre, gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflası istenebilecektir. Alacaklı borçlu ilişkisinde borçlu taraf tacir veya tacir statüsünde ise alacaklı borcunu tahsil etmek için icra takibi yoluna başvurabilir. Mahkeme tarafından iflasına karar verilen borçlunun, bünyesindeki haczedilebilen taşınır taşınmaz tüm mal varlığının ve hakların, paraya çevrilerek alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan takip yoludur. İcra ve İflas kanunumuzda başlıca üç iflas yoluyla takip türüne yer verilmiştir. Bunlar; Adi iflas takibi, Kambiyo senetlerine özgü iflas takibi Doğrudan doğruya iflas takibi İflas Takibi Yolları Adi İflas Takibi Adi...

Devamını Gör

Menfi Tespit Davası

menfi tespit davasi

Menfi tespit davası, gerçekte var olmayan bir borç ya da geçersiz bir hukuki ilişki nedeniyle kendisini hukuki anlamda tehdit eden veya kendisi aleyhine icra takibi yapan kişiye karşı herhangi bir borcunun bulunmadığını sağlamaya yönelik açılan davadır. Menfi tespit davası nedir? Menfi tespit davası, kişinin dava itibariyle gerçekte borçlu olmadığının tespiti amacıyla açılan olumsuz tespit davasıdır. Menfi tespit davalarında dava tarihi itibariyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespiti gerekir. Menfi tespit davası icra takibinden önce ve sonra açılmak üzere ikiye ayrılabilir. Takip başlatılmadan önce açılan menfi tespit davası Kişi borcu bulunmadığı halde ileride dava veya takip hukuku yoluna başvurma ihtimali bulunulması halinde, bu başvuru yolunu engellemek...

Devamını Gör

İcra Avukatı

icra avukati 1

Sivas’ta da kurulmuş hukuk büromuzda icra avukatı olarak alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış takibi, alacak takibi, haciz işlemleri, itirazın kaldırılması ve iptali davalarının açılması ve takibi, karşılıksız çek, menfi tespit, tasarrufun iptali ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının açılması ve takibinde ister şahıs isterse şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. İcra avukatı nedir? İcra Avukatı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenen icra ve iflas hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen serbest meslek erbabıdır. İcra avukatı, özel hukuktan doğan...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?