gayrimenkul avukatı Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "gayrimenkul avukatı"

İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları

Imar Kanunu 18. Madde Uygulamalari

İmar Kanunu 18. madde uygulamaları ile arazi ve arsa düzenlenmesi yapılmaktadır. İlgili kanun maddesi ile arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında kısaca bilgilendirme yapılmıştır. İmar Kanunu 18. Madde Nedir? İmar Kanunu 18. Maddesine bakmak gerekirse; Parselasyon planlarının hazırlanması: Madde 18 – “İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında...

Devamını Gör

Sınır ve Yüzölçümü Düzeltilmesi Davası

sinir ve yuzolcumu duzeltilmesi davasi

Sınır ve yüzölçümü düzeltilmesi davası, kadastro ile sınırları ve yüzölçümü tespit edilen taşınmazda mevcut hataların düzeltilmesi için süre sınırın takılmaksızın açılabilen bir davadır. Mevzuata göre bir yerin kadastrosu sadece bir kez yapılmaktadır. Zemin ve tapu uyumunun tesisi olarak kabul edilen kadastro çalışmaları bitirildikten sonra mevzuat gereği verilen, itirazlar için ayrılmış olan süreler de geçtikten sonra o yerin kadastrosu kesinleşmiş olmaktadır.  Kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz. Ancak bu durum, daha önceden kadastrosu tamamlanmış yerlerde daha sonradan tespit edilen hataların düzeltilmesine engel değildir. Bu hataların ortadan kaldırılması ise taşınmaz sınır ve yüzölçümü düzeltilmesi davası ile gerçekleştirilir. Söz konusu dava “sınır...

Devamını Gör

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı)

sufa hakki

Şufa hakkı, diğer bir deyişle önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Bu hak sadece taşınmazlar hakkında değil, taşınırlar hakkında da geçerli olan bir haktır. Bir başka anlatımla bir kişi mâlik olduğu bir taşınır mala ilişkin olarak da bir başka kişi lehine şufa hakkı tanıyabilecektir. Şufa hakkı, malikin taşınmazını istediği kişiye satma hakkını kısıtlar ve mülkiyet hakkını sınırlandırır. Şufa hakkı, kanundan veya sözleşmeden doğabilen bir hak olup hak sahibine söz konusu taşınmazı öncelikli olarak alma hakkı tanımaktadır. Yasal Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) Nedir? Yasal Şufa...

Devamını Gör

Önalım Hakkı (Şufa) Davası

onalim hakki

Önalım hakkı diğer adıyla şufa  davası, kişinin paydaşı olduğu taşınmazın diğer paydaşça malik olunan payının üçüncü bir kişiye satılması durumunda öncelikle o payı satın alma hakkı veren önalım hakkına dayanarak açılan yenilik doğuran bir dava türüdür. Önalım (şufa) hakkı nedir? Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlardaki payın üçüncü bir kişiye satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma yetkisi veren bir haktır. Eş deyişleri bu hak, paydaşa, taşınmazın herhangi bir paydaşının üçüncü bir kişiye sattığı payı, satış bedeli ile harç ve masrafları toplamını ödeyerek satın alma hakkıdır. Satış dışı temliklerde bu hakkın kullanılması mümkün değildir. Ancak anılan temlikin muvazaalı olduğu, gerçek...

Devamını Gör

Tapu İptal ve Tescil Davası

tapu iptal ve tescil davasi 1

Tapu iptal ve tescil davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenmiş olup tapuda tescil işleminin herhangi bir sebeple hukuka aykırı olması sonucunda hak sahipleri tarafından açılan davadır. Açılan tapu iptal ve tescil davası verilen mahkeme ilamı ile hukuka aykırı veya yolsuz yapılmış tescilin iptalini sağlayarak ilgili tapunun hak sahiplerine tesciline olanak sağlamaktadır. Tapu İptal ve Tescil Davası nedir? Tapu iptali ve tescili davaları taşınmazın aynına ilişkin davalardır. Taşınmaz mülkiyeti kural olarak tescille kazanılır ve TMK m. 1024/2’ye göre bağlayıcı olmayan bir hukuki işleme dayanan veya hukuki sebepten yoksun bulunan tescil yolsuzdur. Tapu iptal ve tescil davasının konusu, tapu sicilinde usule ve hukuka...

Devamını Gör

Gayrimenkul Avukatı

gayrimenkul avukati

Gayrimenkul avukatı,  kamu hizmetini icra eden bir serbest meslek erbabıdır.  Avukatlar hakkında yasal düzenlemeler Avukatlık Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanun kapsamında avukatlık mesleğinde branşlaşma olmasa da avukatlar belirli çalışma alanlarında yoğunlaşarak uzmanlaşabilmektedir.  Gayrimenkul avukatı nedir? Gayrimenkul Avukatı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen  gayrimenkul hukuku hükümlerine ve sair mevzuatta belirlenen hükümlere göre, dava ve tüm takip ve icra işlemlerini yapan, verilen kararların infazını sağlayan ve denetleyen serbest meslek erbabıdır. Gayrimenkul avukatı, taşınmazlarla ilgili yaşanan anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki destek verir. Türk hukuku kapsamında taşınmazlar üzerindeki ayni ve şahsi hakların kurulması, kullanılması ve kaldırılması için yapılan her türlü işlem ve hukuksal süreçler Gayrimenkul...

Devamını Gör

Aile Konutu Şerhi

aile konutu serhi

Aile konutu, evlilik devam ettiği sürece eşlerin birlikte yaşadığı meskendir. Aile konutu şerhi ise eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konut üzerinde satış ya da kira sözleşmesini feshetme gibi bir işlem yapmasını engelleyen bir düzenlemedir. Tapuya şerh düşülerek gerçekleştirilen aile konutu şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır. Aile konutu nedir? Aile konutu şerhinin işlenebilmesi için, talep konusu taşınmazın aile konutu niteliğine haiz olması gerekmektedir. Aile konutu, eşlerin birlikte yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla ayrılan ve aynı konutta iki tarafın da yaşama hakkını güvenceye alan hukuksal kurumdur. Bir meskenin aile konutu sayılabilmesi için; Eşler arasında yasal bir evlilik birliği...

Devamını Gör

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası

elatmanin onlenmesi davasi 1

Elatmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası ile korunan ve Anayasal bir hak olan ve kişiye eşya üzerindeki en geniş hakları sağlayan mülkiyet hakkı; bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen, mutlak ve ayni bir haktır. Elatmanın önlenmesi değer adıyla müdahalenin men-i davası mülkiyet hakkının hukuka aykırı olarak ihlal edildiği durumlarda malike bu müdahaleyi sonlandırma hakkı tanıyan bir davadır. Türk Medeni Kanunu’nun buna yönelik olan Mülkiyet hakkının içeriği başlıklı 683. Maddesi: “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak...

Devamını Gör

Yurt Dışındaki Vatandaşlar İçin Avukatlık

yurt disindaki vatandaslar icin avukatlik

Yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız için Türkiye’de hukuki iş ve işlemlerin gördürülmesi ve avukatlık; Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlarımız çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak Türkiye ile bağlantıları devam etmektedir. Bu husus sıklıkla miras mallarının bölüşülmesi amacıyla miras ve mal paylaşım davaları, Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerinde yaşanan uyuşmazlıklar, kiraya verilen taşınmaz ile ilgili kira alacağı ve tahliye davaları, boşanma davaları ve boşanma kararının Türk mahkemelerince tanınmasına ilişkin tanıma davaları, müşterek çocuğun velayetinin temini için açılan velayet davaları ve benzerleri şeklinde kendini göstermektedir. Türk vatandaşı olan şahıslar daha sonrasında Türk vatandaşlığından ayrılmış olsalar dahi Türkiye’de hukuki bir problem ile karşılaşabiliyorlar. Bu süreçte yurt dışında yaşayan...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?