ceza avukatı Tag

Av. İrem Bike Demirhan > Posts tagged "ceza avukatı"

Organ ve Doku Ticareti Suçu (TCK m. 91)

organ ve doku ticareti sucu

Organ ve doku ticareti suçu, TCK m.91’de “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Organ ve doku ticareti, insan vücut parçalarının ticari amaçlarla alınıp satılması veya değiştirilmesi anlamına gelir. Doku ticareti sadece etik ve hukuki sorunlar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık riskleri de taşır. Sağlık standartlarının düşük olduğu veya denetlenmediği durumlarda, organ ve doku nakilleri komplikasyonlara yol açabilir ve hastaların hayatını tehlikeye atabilir. Organ ve Doku Ticareti Suçu Nedir? Organ ve doku ticareti suçu TCK madde 91’de şu şekilde tanımlanmıştır; “(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde,...

Devamını Gör

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m.135)

kisisel verilerin kaydedilmesi sucu

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun oluşabilmesi için, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde kayda alınması gerekir. Kişinin rızası ile kendisiyle ilgili bilgilerin kayda alınmasının suç oluşturmayacağı muhakkaktır. Belirli nitelikteki kişisel verilerin kayda alınması kanun hükmünün gereği olarak yapılmaktadır. Bu bakımdan, çeşitli kamu kurumlarında verilen kamu hizmetinin gereği olarak kişilerle ilgili bazı bilgiler ilgili kanun hükümlerine istinaden kayda alınmaktadırlar. Bu durumlarda, söz konusu suç oluşmayacaktır. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Nedir? TCK madde 135’de düzenlenen kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ve cezası, kimliği belli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi ile meydana gelir. Günümüzde bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, özellikle...

Devamını Gör

Tutuklama Kararı ve Tutuklama Kararına İtiraz

tutuklama karari

Tutuklama kararı Ceza muhakemesi kanundaki en ağır ihtiyari koruma tedbiridir.  Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişilerin, kesin hükümden önce hakim veya mahkeme kararı ile özgürlüğünün sınırlanmasıdır.  Tutuklama kararı nedir? Ceza muhakemesinde en ağır koruma tedbirlerinden olan tutuklama kararı, hakim kararıyla kanunda yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle bir kişinin (sanık veya şüphelinin) henüz suçluluğu hakkında kesin karar verilmesinden önce özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanarak cezaevine gönderilmesidir. Sanık veya şüphelinin hürriyetinin kısıtlanmasından başlayıp salıverilmesine ya da cezanın infazının başlamasına kadar devam eden kısıtlılık durumuna tutukluluk denilir. Geçicilik özelliği yanında delillerin ve delil süjelerinin korunmasına yönelik tedbir oluşu sebebiyle, tutuklama asla bir ceza değil, koruma tedbiridir. Tutuklama...

Devamını Gör

Suç Üstlenme Suçu (TCK m.270)

suc ustlenme sucu

Suç üstlenme suçu TCK sistematiğinde Adliyeye Karşı İşlenen Suçlar arasında düzenlenmiştir. Suç üstlenme suçunu düzenleyen TCK madde 270’e bakmak gerekirse; “Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi halinde; verilecek cezanın dörtte üçü indirilebileceği gibi tamamen de kaldırılabilir.” Suç Üstlenme Suçu Nedir? Suç üstlenme suçu, bir kişinin gerçekte işlemediği bir suçu üstlenmesi veya başkasının suçunu kabul etmesi durumunda ortaya çıkar. Bu tür bir davranış, genellikle polis veya savcılık soruşturması sırasında veya mahkeme salonunda gerçekleşebilir. Suçu işleyen kişi, gerçek suçluyla işbirliği yapabilir veya...

Devamını Gör

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154)

hakki olmayan yere tecavuz sucu

Hakkı olmayan yere tecavüz suçu Türk Ceza Kanunu'nun 154. Maddesinde malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiştir.Bu düzenleme ile birlikte taşınmazlar üzerindeki mülkiyet ve zilyetliğin haksız saldırılara karşı korunması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda maddenin birinci fıkrasında kişilere ait taşınmazlar veya eklentilerine yapılmış olan tecavüzler cezalandırılırken ikinci fıkrada  köy tüzel kişiliğine ait veya köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş taşınmazlara yönelik tecavüzler cezalandırılmaktadır. Maddenin üçüncü fıkrasında ise gerçek veya tüzel kişilere ait sular üzerindeki mülkiyet hakkını ihlal eden hareketler yaptırım altına alınmıştır. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu Nedir? Hakkı olmayan yere tecavüz suçu Türk Ceza Kanunu madde 154'te: "(1) Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya...

Devamını Gör

Adli Kontrol Tedbirleri

Adli Kontrol

Adli kontrol tedbirleri, tutuklama sebeplerinin varlığına rağmen şüpheli veya sanığın denetim altına alınarak tutuklama kararı yerine uygulanan bir ceza muhakemesi tedbiridir. Adli kontrol tedbirlerinin ifası, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından yapılır. Adli Kontrol Nedir? Adli kontrol tedbiri kendisine göre daha ağır olan ve kişinin özgürlüğünü kısıtlaması nedeniyle, kimi zaman telafisi imkansız zararların doğmasına sebebiyet veren tutuklama tedbirinin alternatifi haline gelmiştir. Yani tutuklama kararı verilmeyen her hal ve durumda, mahkemece kontrol tedbirinin uygulanması mümkündür. Adli kontrol tedbirine sadece ceza mahkemesi tarafından karar verilebilir. Tefhim veya tebliğden itibaren 7 gün içinde adli kontrol kararına itiraz etmek mümkündür. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda tutuklama yasağı öngörülen suçlar açısından da,...

Devamını Gör

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m.104)

resit olmayanla cinsel iliski sucu

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı işlenen Suçlar” başlıklı bölümünün “Cinsel dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında olup 104. maddesinde “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu” adıyla düzenlenmiştir. Reşit Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir? Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15-18 yaş grubundaki reşit olmayan çocuklarla, reşit olan çocukların iradelerine etki etmeden yani cebir, tehdit ve hileye başvurmaksızın çocuklarla karşılıklı rızaya dayalı olarak cinsel ilişkiye girilmesi ile oluşur. Kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye giren taraflardan mağdurun yaşı 18’den küçükse fiil diğer taraf açısından suç teşkil eder. Failin cezalandırılabilmesi için yaşının 18’den büyük veya küçük olmasının bir önemi yoktur. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki...

Devamını Gör

Tehdit Suçu (TCK m.106)

tehdit sucu

Tehdit suçu TCK’nın “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümünde 106. maddede düzenlenmiştir. İlgili maddede tehdit suçunun hem temel haline hem de cezayı ağırlaştıran nitelikli haline yer verilmiştir. Tehdit Suçu Nedir? Tehdit suçunun meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir kötülüğün, belli bir kişiye karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir. Tehdit suçu, haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bir kimseye bildirilmesiyle meydana gelir. Tehdit suçunun oluşmasına neden olan bu bildirim, söz ile yapılabileceği gibi davranış yoluyla da yapılabilir. Tehdit suçu kişilerin huzur ve sükununu koruma altına alan suç tipidir. Tehdit suçu uygulamada en sık karşılaşılan suç türlerinden...

Devamını Gör

Yalan Tanıklık Suçu (TCK m.272)

yalan taniklik sucu

Yalan tanıklık suçu, tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunulmasıyla meydana gelir (TCK md.272). Suç, halk arasında daha çok “yalancı şahitlik” olarak tabir edilmektedir. Yalan tanıklık suçu, “adliyeye karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Çünkü, yalancı şahitlik ile adaletin yerine gelmesinin engellendiği kabul edilmektedir. Tanıklık; bir olay hakkında görgüsü veya bilgisi olan bir kimsenin beş duyusu ile edindiği bilgileri tanık dinlemeye yetkili makam önünde anlatmasıdır. Tanık, yargılama konusu olay hakkındaki bilgisini veya gördüğünü tam olarak açıklamakla yükümlüdür. Yalan Tanıklık Suçunun Şartları Nelerdir? TCK 273. maddesinde düzenlenen yalan tanıklık (şahitlik) suçunun oluşabilmesinin şartları şunlardır; Hukuka aykırı bir fiil sebebi ile soruşturma...

Devamını Gör

Eziyet Suçu(TCK m.96)

eziyet sucu

Eziyet suçu; bir kimseye karşı insan onuruyla bağdaşmayan, acı çekme ve aşağılamaya yol açan sistematik ve süreklilik arz eden fiillerin işlenmesiyle meydana gelir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, eziyet suçu ile kişinin vücut bütünlüğü ve ruh sağlığının yanı sıra şeref ve haysiyetini birer hukuki değer olarak korumaktadır. Eziyet Suçu Nedir? Eziyet suçu; bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışların yapılmasıdır Herhangi bir kimse üzerinde gerçekleştirilen, sistematik nitelikte olan, insan onuruyla bağdaşmayan, kişiye aşırı sıkıntı ve bedensel veya ruhsal yönden acı veren, aşağılayıcı hareketler eziyettir. Eziyet, hem maddi, vücut bütünlüğünün bozulması ve hem de manevi, ruh sağlığının bozulması anlamındadır. Müştekinin yaralanması, darp ve tehdit...

Devamını Gör
Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?