Ecrimisil Davası

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davasi

Ecrimisil davası yani haksız işgal tazminatı davası, bir taşınmazın sahibinin izni olmadan  başka bir kimse tarafından kullanılması sonucu oluşan zararın tazmini amacını içeriri davadır. Ecrimisil davası ise malik tarafından işgalciye karşı açılan davadır.

Ecrimisil Davası Nedir?

Ecrimisil davası ile mahkemeden, haksız işgalin tespiti ile işgal tazminatının ödenmesine karar verilebilir. Ecrimisil tazminatı haksız işgalde bulunan kişiden, zararın giderilmesi istemidir ve birtakım şekil ve esas şatlarına bağlıdır. Haksız işgalde bulunan kişinin kötü niyetli olması ve söz konusu taşınmaz üzerinde ecrimisile konu taşınır veya taşınmaz üzerinde bulunan bütün kullanım haklarını yönetme yetkisine sahip olmaması gerekir. Mahkemede yapılan yargılamada tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları doğrultusunda malikin gerçek mülkiyet hakkına sahip olup olmadığını, haksız bir işgalin bulunup bulunmadığını ve haksız işgal varsa bunun karşılığında hak sahibine ödenmesi gereken tazminatın miktarını belirler.

Ecrimisil Davasını Kimler Açabilir?

Ecrimisil tazminat davasını, malı haksız işgale uğramış malik, haksız işgale konu malda sınırlı  hak sahibi kişiler ve haksız işgale konu malda kişisel hakka sahip kişilerde bu davanın davacı sıfatına sahip kişilerdendir. Paylı ya da elbirliği halindeki mülkiyete tabi paydaşların her birinin de dava açma hakkı mevcuttur.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası

El birliği mülkiyetine hakim mirasçılar arasında, ortakların belirlenmiş payları bulunmamaktadır. Haksız işgale ve dolayısıyla ecrimisile konu taşınmaz, paylı ya da elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olabilir. Söz konusu taşınmazlar birlikte mülkiyet dışındaki herhangi bir üçüncü kişi tarafından haksız kullanılabileceği gibi, paylı mülkiyette paydaşlardan biri ya da birkaçı, elbirliği mülkiyetinde ise ortakların biri ya da bir kaçı diğer paydaş ve ortakların aleyhine olacak şekilde taşınmazdan haksız yararlanabilir. Her ortak, el birliği mülkiyetine tabi malların bütünü üzerinde hak sahibidir.

Ecrimisil Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

Ecrimisil davası ile  ecrimisil tazminatı talep edebilmenin üç şartı vardır:

 • Taşınır veya taşınmaz mal haksız bir şekilde işgal edilmelidir.
 • İşgal nedeniyle bir zarar meydana gelmelidir.
 • İşgal eden kötüniyetli olmalıdır.

Haksız İşgal

Bir malın zilyetliğinin tamamen ele geçirilerek malın elde tutulması ve söz konusu malın ele geçirilmesinin hukuka uygun bir nedene dayanmaması durumunda haksız işgalden söz etmek mümkündür. Bu bağlamda işgalin haksız olmasının sebebi söz konusu fiili durumun hukuka uygun bir nedene dayanmaması ve hak sahibinin rızasının olmamasıdır.  Ecrimisil talebinin ileri sürülmesi için haksız işgalde bulunan kişinin mutlaka herhangi bir üçüncü kişi olması gerekmemekte, mirasçılar arasında dahi haksız işgal ve bu nedenle ecrimisil talebi söz konusu olabilmektedir.

İşgal Edenin Kötüniyetli Olması

Ecrimisil talep edilebilmesi için haksız işgalin varlığı ile birlikte söz konusu haksız işgalin kötü niyetli haksız zilyet tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Zilyetlikte haksız kullanım, kullanımın bir hakka dayanmamasını ifade eder. Haksız kullanıma sadece kötü niyetli zilyet değil, iyi niyetli zilyet de sebep olabilir. Başkasının taşınmazını haksız olarak işgal edip kullanmış olan kötü niyetli kimse, taşınmazı haksız olarak elinde tutmuş olmasından doğan zararları ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği sermayeyi tazmin ile mükelleftir.

İşgal Nedeniyle Zarar Meydana Gelmesi

Ecrimisil talep edebilmek için, haksız işgal nedeniyle bir zarar doğmuş olmalıdır. Ancak, bazı hallerde eşyanın tabiatı gereği zararın doğduğu açıktır. Haksız işgal nedeniyle ecrimisil tazminatı talep edilebilmesi için bir zararın gerçekleşmiş olması gerekir.

Ecrimisil Davasında İhtar Şartı

Hak sahibi tarafından açılan ecrimisil davasından önce, haksız işgalde bulunan tarafa  ihtar çekme zorunluluğu yoktur.  Buna rağmen davacılar  dava açmadan önce haksız işgal yapan tarafa  ihtar çekmektedir. Bunun sebebi olarak  davalının ödemek zorunda olduğu bedelin faizinin, dava açma tarihinden itibaren  değil ihtar çekildiği tarihten başlamasını sağlamaktır. Davacı ihtar çekme yolunu tercih etmişse bunu sözlü ya da yazılı olarak yapabilir. Sözlü olarak ihtar çekildiğinde ispat edilmesi zorlaşır.

Ecrimisil Davasında Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Ecrimisil bedeli belirlenirken kıstas olarak bazı noktalar alınmaktadır. Bu noktalar;

 • Gerçek mülk sahibinin gördüğü zarar,
 • İşgalcinin mülk sayesinde kazandığı gelir
 • Mülkün değeri
 • Mülkün işgalden nasıl etkilendiği
 • Mülkün durumu,
 • Eğer işgal edilen mülk tarım arazisi niteliğinde ise elde edilecek tarımsal verimlilik,
 • Mülkün bulunduğu altyapı,
 • Mülkün işgalden önceki ve şu anki hali arasındaki ekonomik farklılıklar
 • Mülkün işgal edilmemesi durumunda mülk sahibinin elde edebileceği gelir,
 • Mülkün rayiç bedeli

Ecrimisil Bedeli Belirlenirken Taşınmazın Değerini Etkileyen Unsurlar

 • Niteliği,
 • İmar durumu,
 • Verimi (Tarım arazilerinde),
 • Konumu,
 • Yüz ölçümü
 • Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,
 • İşgalden önceki haliyle kullanılması halinde getirebileceği gelir gibi taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar dikkate alınarak rayiç değer tespit edilir.

Ecrimisil Davasında Zamanaşımı Süresi

Ecrimisil davalarında zamanaşımı süresi için, borçlar kanununda değişik süreler olsa da  Yargıtay; 25.05.1938 tarih, 1938/29 Esas ve 1938/10 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ile ecrimisilin talebinin kira sözleşmelerinde olduğu gibi 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğunu ifade etmiştir.

Yargıtay yine, ecrimisil için uygulanacak olan zamanaşımı süresini kira sözleşmelerinde olduğu gibi 5 yıllık süreye tabi tutmasının yanı sıra, söz konusu sürenin dava tarihi itibari ile başlayacağını kabul etmiştir Burada önemli olan husus, Yargıtay’ın hükmettiği beş yıllık zamanaşımı süresinin, ecrimisil davasının açıldığı tarih itibarıyla geriye doğru hesaplanmasıdır.

Ecrimisil Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesidir

Dolayısıyla malvarlığı haklarına ilişkin olduğu kabul edilen ecrimisil talepleri kanunda aksi bir düzenleme yer almadığından genel mahkemeler olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecektir.

Yetkili mahkeme isea haksız fiilin gerçekleştiği, zararın meydana geldiği ya da gelme ihtimalinin olduğu ya da zarar görenin yerleşim yeri yer mahkemesinin de ecrimisil talepleri için yetkili mahkeme olduğunu kabul edilmektedir.

Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, Esas: 2014/ 10231, Karar: 2015 / 11348, Karar Tarihi: 06.10.2015, Haksız İşgal Tazminatı:

“…Davalının dava tarihinden önce taşınmazı kullandığının saptanması halinde 06.04.2012 tarihli ihtarname ile davacının onayını geri aldığı gözetilerek, bu ihtarnamenin tebliğ tarihi olan 11.07.2012 tarihi ile dava tarihi arasındaki dönemde davalının kullanımı kötü niyetli kabul edilerek ecrimisile hükmedilmesi gerekir.”

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, Esas: 2014/ 8283, Karar: 2014 / 12665, Karar Tarihi: 30.06.2014:

“…Adi yazılı bir sözleşme uyarınca dava konusu yapıları kendisine ait inancıyla kullana gelmiştir. Bu durumda, davalının iyi niyetli olduğu kuşkusuzdur. Ancak, davacılar 30.06.2008 tarihinde davalı aleyhine elatmanın önlenmesi davası açmışlardır. Bu dava artık ihtar niteliğinde olup, bu tarihten itibaren davalının iyi niyetli olduğundan söz edilemez.”

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, Esas: 2021/ 4582, Karar: 2021 / 2813, Karar Tarihi: 09.11.2021, Ecrimisil Davasına Rızanın Etkisi:

“…Gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere; ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı zilyet olmayan hak sahibinin, hak sahibi olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, 08.03.1950 tarihli ve 22/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem sayılması gerektiği, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi gerekeceği vurgulanmıştır.

Somut olayda, davalı şirketin, davacının ortaklığının sona erdiği tarihe kadar ki kullanımı muvafakate dayanmaktadır. Şirket hisselerinin devir edildiği tarihten sonrası dönem içinde (daha önce var olan) muvafakatin sona erdiğine veya geri alındığına dair dosya kapsamında herhangi bir yazılı ve sözlü beyana rastlanılmamıştır. Nitekim uzun bir süre sonra dava açılmasının da rızanın geri alınmadığını göstermektedir.

Bu durumda, az yukarıda izah edildiği gibi ecrimisil için kötüniyet şartı var olup, davalı şirkete izafe edilecek bir kusur saptanmadığına göre ecrimisil talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi doğru değildir.”

Gayrimenkul Avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Türk hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla Gayrimenkul avukatı vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Tags:

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?