Cinsel Saldırı Suçu (TCK m.102)

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Cinsel Saldırı Suçu (TCK m.102)

Cinsel Saldırı Suçu (TCK m.102)

cinsel saldiri sucu

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nda “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde 102. Maddede düzenlenmiştir.

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur. Suç, failin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre ikiye ayrılır. Korunan hukuki değer kişinin cinsel özgürlüğü ve cinsel dokunulmazlığıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 102. Maddenin 4 ve 5. Fıkralarında düzenlenen suçun neticesi sebebiyle ağırlaşan halleri bakımından ise kişinin cinsel dokunulmazlığının yanı sıra vücut bütünlüğü ve yaşam hakları korunmaktadır.

Basit cinsel saldırı suçu

Basit cinsel saldırı suçu, mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede temasta bulunmaktır. Basit cinsel saldırı suçunun hafif şekline “sarkıntılık suçu” denilmektedir. Örneğin, rızası dışında bir kimseyi öpmek, dokunmak vb. gibi davranışlar sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu olarak kabul edilir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Tecavüz olarak da adlandırılan bu suç türünde vücuda organ ya da farklı bir cisim sokulması haliyle yapılan cinsel saldırıyı ifade etmektedir. Irza geçme suçu olarak da ifade edilebilmektedir.

Cinsel Saldırı Suçlarının Türleri Nelerdir?

Cinsel saldırı suçu 4 farklı başlık altında incelenmektedir. Bu başlıklar failin ve mağdurun yaşları, cinsel saldırı yöntemi gibi farklı bilgilerden yola çıkarak oluşturulmuştur.

Cinsel İstismar Suçu

Bu suç, 15 yaşını tamamlamamış olan çocuklara karşı işlenen cinsel saldırı suçunu kapsamaktadır. Suç kapsamında çocuğun bedenine fiziksel saldırıda bulunan kişi, cinsel amaçla yaptığı eylemlerden dolayı TCK 102. Maddeye göre cezalandırılmaktadır. 15-18 yaş aralığındaki çocuklarda da bu durum geçerlidir.

Cinsel Saldırı Suçu

Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır

Cinsel Taciz Suçu

Sözlü, yazılı fiillerle veya beden hareketleriyle, mağdurun vücuduna temas içermeyen, cinsel arzuları tatmine yönelik davranışlarla işlenen suçtur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur.

Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel saldırı suçunun cezası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Basit cinsel saldırı suçunun cezası

➢ Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

➢ Sarkıntılık suçu, yani cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde faile iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun cezası

➢ Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Cinsel Saldırı Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri Nelerdir?

 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, Suçun ağırlaştırıcı nedeni söz konusudur.

Cinsel Saldırı Suçunda İspat

Suçun ispatı hususunda genel ispat kuralarının haricinde Yargıtayca mağdurun beyanı esas alınabilmektedir.

 • Kan lekesi,
 • DNA örneği,
 • Ses kayıtları,
 • Mesajlaşmalar,
 • Sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlar ya da atılan mesajlar,
 • Görüntüler ve videolar,

Bunlar arasında en önemlisi olan mağdurun beyanı ile tanık beyanları, cinsel suçların ispatında önemli bir rol oynamaktadır.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet Süresi

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçu, şikayete tabidir. Mağdurun, fiili ve failli öğrenmesinden itibaren 6 aylık süre içerisinde şikayet hakkını kullanmalıdır. Mağdur, yargılamanın herhangi bir aşamasında şikayetini geri çekebilir.

Uzlaşma

Cinsel suçlar uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında değildir. Bu suçların basit cinsel saldırı veya nitelikli cinsel saldırı suçu olması fark etmeksizin cinsel suçlar açısından uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Cinsel Saldırı Suçunda Zamanaşımı Süresi

Basit cinsel saldırı suçunda ceza, alt sınırdan uzaklaşarak 5 yıldan fazla olarak belirlendiği takdirde, dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. 5 yıl olarak belirlendiği takdirde, 8 yıldır. Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde ise dava zamanaşımı süresi 20 yıldır. Bu süreler içinde yargılamanın tamamlanarak cezanın verilmesi gerekmektedir. Bu sürede, yargılama tamamlanamazsa, sanığın artık cezalandırılması mümkün olmaz.

 Görevli Mahkeme

Basit saldırı ve sarkıntılık suçu hakkında yargılama yapma görevi, Asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Sarkıntılık ve basit cinsel saldırı suçu dışında TCK md.102’de yer alan tüm cinsel suçlar ile ilgili yargılama yapma görevi Ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Cinsel Saldırı Suçu ile İlgili Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2017/10097 Esas, 2019/8604 Karar;

“Sanık, olay günü otobüs içerisinde mağdurun eline dokunmuştur. Sonrasında mağdur, durakta inmiş ve sanık, mağduru takip etmiştir. Mağdur evinin önüne geldiğinde, sanık, mağdurun yüzüne dokunmuştur. Sanık asliye ceza mahkemesinde çocuğun basit cinsel istismarından yargılanmıştır. Sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, karara karşılık sanık müdafii ve katılan mağdur vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Yargıtay, dosya incelemesinde sanığın eyleminde kesinti bulunmadığı ve zaman aralığının olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle mahkemenin zincirleme suç hükümlerine uymadığı halde zincirleme suça ilişkin hükümler uygulanarak ceza verilmesi doğru bulunmamıştır. Yargıtay, mahkemenin kararına karşılık bozma kararı vermiştir.

Ceza davaları ne kadar sürer?

Ceza hukukunu ilgilendiren davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

 • Soruşturmanın tamamlanması
 • Tanıkların dinlenilmesi
 • Delillerin toplanmasında geçen süreçler davanın süresini etkilemektedir.

Ceza avukatı vekalet ücreti ne kadardır?

Ceza avukatı vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Ceza hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez, dolayısıyla  her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?