Anlaşmalı Boşanma (TMK m.166/3)

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Anlaşmalı Boşanma (TMK m.166/3)

Anlaşmalı Boşanma (TMK m.166/3)

anlasmali bosanma

Anlaşmalı boşanma davası boşanma davasının bir türüdür. Boşanma davası ayrılmaya karar veren tarafların açmak zorunda oldukları bir davadır. Aile birliği kurulurken tarafların kendi özgür iradeleri ile karar vermesi söz konusudur. Aile toplum için önemli bir birimdir. Toplumun en temel yapı taşı olan ailenin dağılması istenmez. Boşanma çeşitli nedenlere dayanılarak açılabilecek bir dava türüdür. Çekişmeli ya da anlaşmalı olarak görülebilen boşanma davaları için hukuki danışmanlık alınması hak kayıplarının engellenebilmesi için gereklidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanmayı en kısa şekilde tanımlayacak olursak eşlerin boşanmaya ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmalarıdır. Eşler bu kararı aldıklarında izlemeleri gereken yol anlaşmalı boşanma davası açmaktır. Anlaşmalı boşanma ile birlikte taraflar süreci çok daha hızlı şekilde, maddi ve manevi daha az kayıplarla atlatabileceklerdir.

Anlaşmalı boşanmanın şartlarına bakacak olursak; ilk şartı tarafların en az 1 yıl evli kalmaları gerektiğidir.1 yıldan kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma istenemez. Anlaşmalı boşanma davasında çiftler mahkemeye bir boşanma gerekçesi göstermek zorunda değillerdir.  Böylece aile içinde yaşanan olaylar, dava dilekçesinde geçirilmeden, stres ve gerginlik yaşanmadan boşanma süreci tamamlanabilir. Taraflar anlaşmalı boşanma kararı verdikten sonra başka konularda da uzlaşmak zorundadır.

Anlaşmalı Boşanmanın Sonuçları Nelerdir?

Boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin olarak her konuda anlaşmalı tarafların birbirine ödeyecekleri yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminatlar kararlaştırılmalıdır. Uzlaştıkları konuları da bir protokol haline getirip imzalamaları gerekmektedir. Sonuçta hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmayı onaylar veya gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Taraflarda kabul ederse boşanmaya hükmolunur.

Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma protokolü veya diğer ifadesiyle boşanma anlaşması aslında boşanmanın ve sonuçlarının planlandığı bir projedir. Tarafların boşanmanın doğurduğu maddi manevi her konuda anlaştıklarını gösteren sözleşmeye boşanma anlaşması denilmektedir. Anlaşma protokolü yazılı veya sözlü olabilir. Protokol yazılı ise ıslak imzalı metni onayladıklarını hakim huzurunda beyan etmelidir.

Protokolde zorunlu bulunması gereken konular; maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası; çocukların velayeti; velayeti almayan eşin çocukla kişisel ilişkisidir. Protokol bakımından dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi müşterek çocukların velayetidir. Çocukların velayeti, eşlerden birisine verilebileceği gibi, eşler arasında da paylaştırılabilir. Yapılacak paylaşma, süreye bağlanarak da yapılabilmektedir.  Anlaşmalı boşanma için açılan dava sonucunda boşanmanın gerçekleşmesi ile eşler arasındaki yardımlaşma ve dayanışma yükümlülüğü sona ermediğinden yoksulluk nafakası, bu yükümlülüğün devamına yöneliktir. Nafakanın belirlenmesinde, eşlerden hangisine bu nafakanın verileceği, nafakanın miktarı, artış oranı gibi bilgilere yer verilmelidir.  Anlaşma protokolü ile mal paylaşımı ve iştirak nafakası istenmemişse ayrı dava ile istenebilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Eşlerden Birinin Vazgeçmesi

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden biri mahkeme huzurunda anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilir. Bunun için sözlü beyan yeterlidir. Bu durumda hakim tarafından anlaşma sağlanmadığı gerekçesiyle dava reddedilmeyecek, davacı eşe davaya çekişmeli boşanma olarak devam edip etmeyeceğini sorar. Davacı eşin boşanma davasına devam etmek istemesi halinde, kendisine süre verilir. Bu süre içerisinde davacı çekişmeli boşanma dilekçesini sunarsa, dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma protokolünde bu hususun da açıkça düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Eşler mal paylaşımına ilişkin birbirinden talepte bulunmayacaklarını ifade etmişlerse mahkemede mutlaka sahip olunan tüm malların açıkça ve tek tek belirtilmesi gerekir. Aksi durumda bir feragat halinden bahsedilemez.

Eşler genellikle evlenmeden önce herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapmazlar. Dolayısıyla yasal mal rejimine tabi olurlar.  Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliği devam ederken eşlerin edindiği malların, evliliğin sonlanması durumunda eşit şekilde paylaştırılması ilkesine dayanır ancak eşlerin kişisel malları bu kapsamın dışındadır.  Boşanmada mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılamaz. Ancak mal paylaşımına ilişkin anlaşmanın protokole eklenmesi durumunda bu anlaşma geçerli bir şekilde hüküm doğuracaktır.

Boşanmada Hangi Mallar Paylaşılmaz?

İlk olarak eşlerin evlilik öncesi malları, paylaşıma dahil değildir. Ayrıca kişisel  mallar kapsamına giren diğer mallar da paylaşıma dahil edilmez. Kişisel malları ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Eşlerden birine kalan miras
  • Evlilik sırasında karşılıksız (bedel ödemeksizin) kazanılan değerler
  • Manevi tazminat alacakları
  • Kişisel malların yerine geçen değerler paylaşılmaz.

Bu noktada bir hatırlatma daha yapmak gerekirse; kişisel malların kendisi boşanmada mal paylaşımı içinde değerlendirilmese de kişisel mallar aracılığıyla elde edilen kira ve benzeri gelirler mal paylaşımına dahildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davasında görevli mahkeme davanın görüleceği mercidir. Aile Hukuku kapsamında ele alınan boşanma davaları yetkili ve görevli mahkemelere açılır. Bu davalar sırasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulması gerekir. Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde davaya bakabilir fakat Aile Mahkemesi sıfatı ile bu davaya bakmadığından dava bozulabilmektedir.

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma kararı olan taraf boşanma davasını açarken hangi yer mahkemesinde boşanma davasını açabileceğini belirleme konusunda seçimlik hakka sahiptir.  Davacı boşanma davasını dilerse boşanmak istediği eşinin yerleşim yerinde yani ikametgahında veya son defa 6 aydan beri eşi ile birlikte oturduğu yer mahkemesinde açabileceği gibi, eğer kendisinin yerleşim yerini yani ikametgahını değiştirmiş ise bu yer mahkemesinde de açabilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davalarında süre mahkemenin yoğunluğuna ve dosyanın kapsamına göre değişebilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yargıda hedef süreler belirlenmiştir. Bu süreler davanın konusu ve niteliği uyarınca belirlenmiş olup İstinaf ve Yargıtay aşamaları bu süre içinde değerlendirilmez. Pratik uygulamalara göz atıldığında;

Anlaşmalı boşanma davası, dava açıldıktan sonra verilen ilk duruşma gününe taraflardan her ikisinde katılarak protokolü onaylaması sonucu tek celsede karara bağlanacaktır. Dava açıldığı tarihten itibaren 2 hafta ila 2 ay arasında anlaşmalı boşanma davası sonuçlanacaktır. Mahkeme kararını erkenden kesinleştirebilmek için gerekçeli kararın elden tebliğ alınarak istinaf hakkından feragat edildiğine ilişkin bir dilekçe verilmesi sonucu tebligat ve istinaf süresi beklenilmeksizin boşanma kararı kesinleşecektir.

Ancak bir davanın en kısa süre içerisinde sonuçlanması doyanın yakından takip edilmesi ile birebir ilgilidir. İyi bir dosya takibi davanın gereksiz uzamasını engellemektedir.

Boşanma avukatına nasıl vekaletname verebilirim?

Aile hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda davayı avukat ile takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat aile hukuku ile ilgili işlemlerin ve davaların takibi teknik bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden, hak kayıplarının önüne geçilmesi için uzman bir avukat ile çalışmanız önemlidir. Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda noterde düzenlenecek vekaletname genelde fotoğraflı dava vekaletnamesidir. Vekaletin türü konusunda avukatınız sizi bilgilendirecektir.

Anlaşmalı boşanma davası vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl  Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer.  Aile hukuku kapsamında görülen davalarda avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla avukat vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir. (2022 tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

sivas avukat irem bike demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?