Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Av. İrem Bike Demirhan > Yazımlar  > Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Basvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru, bireyin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler hakkında ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki haklardan ve buna ek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kabul ettiği protokollerde düzenlenen haklardan herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurma yoludur.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nedir?

Bir başka ifadeyle bireysel başvuru kurumu; adlî, idarî ve askerî yargının kararlarında ve kamu gücünün işlem ve eylemlerinde, ihmal suretiyle yaptığı müdahalelerde, ihlal iddiasının irdelenerek insan hak ve özgürlüklerinin yargılanmasıdır. Bireysel başvur hakkının özü, ihlal iddiasına dayanmaktadır. Bireysel başvuru yolunun ikincil yol olduğunu mevcut yasal düzenlemelere bakarak anlayabiliriz. Anayasa’nın, Anayasa Mahkemesinin “Görev ve yetkileri” başlıklı 148. maddesinin 3. fıkrası “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Konusu Olabilecek Haklar Nelerdir?

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru konusu olabilecek haklara bakmak gerekirse;

 • Yaşama Hakkı
 • İşkence Yasağı
 • Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı
 • Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
 • Adil Yargılanma Hakkı
 • Suç ve Cezaların Kanuniliği
 • Özel Yaşama, Aile Yaşantısına, Konut ve Haberleşme Özgürlüğüne Saygı:
 • Düşünce, İfade, Din ve Vicdan Hürriyeti
 • Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
 • Örgütlenme ve Toplantı Özgürlüğü:
 • Mülkiyet Hakkı
 • Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
 • Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kimler Tarafından Yapılabilir?

Bireysel başvuru, bizzat başvurucu, kanuni temsilcisi ya da avukatı tarafından yapılabilir. Avukat veya kanuni temsilci aracılığıyla yapılan başvurularda temsile dair yetki belgesinin sunulması zorunludur.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır?

Anayasa mahkemesine bireysel başvurular Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan başvuru formu kullanılarak resmî dilde yapılır. Başvuru formunda;

 • Başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin,
 • İşlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hükümlerinin,
 • İhlal gerekçelerinin,
 • Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların,
 • Başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ve varsa uğranılan zararın belirtilmesi,
 • Başvuru formuna, dayanılan deliller ile ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da örneğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formunda Olması Gerekenler Nelerdir?

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru formunda olması gerekenler bakmak gerekirse;

 • Başvurucunun T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, mesleği ve adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.
 • Başvurucunun tüzel kişi olması hâlinde; Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, unvanı, adresi ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, MERSİS numarasının bulunmaması hâlinde tüzel kişinin vergi numarası veya kayıtlı olduğu sicil ve numarası ile varsa telefon numaraları ve kayıtlı elektronik posta adresi.
 • Başvurunun;
 • Avukat vasıtasıyla yapılması hâlinde; avukatın adı, soyadı, kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası, yazışma adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.
 • Avukat olmayan kanuni temsilci vasıtasıyla yapılması hâlinde; kanuni temsilcinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum tarihi, uyruğu, yazışma adresi, varsa telefon numaraları ve elektronik posta adresi.
 • Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti.
 • Bireysel başvuru kapsamındaki güncel ve kişisel haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar.
 • İhlal edildiği iddia edilen temel haklar ve bunlara ilişkin açıklamaların birbirleriyle ilişkilendirilerek ayrı ayrı yapılması.
 • Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların tarih sırasına göre yazılması.
 • Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih.
 • Başvuru mazeret nedeniyle süresi içinde yapılamamışsa buna dair açıklamalar.
 • Başvurucunun talepleri.
 • Başvurucunun Mahkeme önünde devam eden bir başka başvurusu varsa numarası.
 • Varsa kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçeleri.
 • Kısa mesaj (SMS) veya elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılmasını isteyip istemediği.
 • Başvurucunun veya avukatının ya da kanuni temsilcisinin imzası.
 • Varsa İçtüzük’ün 73. maddesi kapsamında maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik tedbir talebi ve bunun gerekçeleri.

Başvuru Formunda Olması Gereken Belgeler

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru başvuru formuna aşağıdaki belgelerin ya da onaylı örneklerinin eklenmesi zorunludur:

 • Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olduğuna dair mevzuata uygun belge.
 • Harcın ödendiğine dair belge.
 • Başvuru bizzat yapılmış ise başvurucunun kimliğini tespite yarar resmî belgenin onaylı örneği.
 • Tüzel kişi adına kanuni temsilcinin başvurması hâlinde, başvuru tarihi itibarıyla temsile yetkili olunduğunu gösteren resmî belgenin
 • onaylı örneği.
 • Nihai karar ya da işlemi öğrenme tarihini gösteren belge.
 • Başvuruda ileri sürülen hak ihlali iddialarını temellendirecek belgelerin onaylı örnekleri.
 • Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler.
 • Olağan ve olağanüstü kanun yolu başvuru dilekçelerinin onaylı örnekleri.
 • Başvuru süresinde yapılamamışsa varsa mazereti ispatlayan belgeler.
 • Adli yardım talebi varsa başvurucunun yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeler ile mevzuatta adli yardım talebinde bulunabilmek için öngörülen diğer belgeler.

Başvurucu, İçtüzük’ün 59. maddesinin (3) numaralı fıkrasındaki belgeleri herhangi bir nedenle sunamaması hâlinde bunun gerekçelerini belirterek varsa buna ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru formuna ekler. Mahkeme, mazereti kabul etmesi hâlinde ve gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri resen toplar.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Harcı

Kanun’un 47. maddesi uyarınca bireysel başvurular harca tabidir. Harcın ödendiğine dair belgenin başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Bireysel Başvuru İnceleme Sırası

Bireysel başvurular, geliş sırasına göre incelenerek karara bağlanır. Ancak mahkeme, başvuruların konuları itibarıyla önemini göz önünde bulundurarak belirlediği kriterler çerçevesinde farklı bir inceleme sıralaması yapabilir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nereye Yapılır?

Anayasa mahkemesine bireysel başvurular, Anayasa Mahkemesine doğrudan müracaatla ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Zamanaşımı Süresi

Bireysel başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.

Avukat vekalet ücreti ne kadardır?

Avukat vekalet ücreti, hakkınızda yürütülecek işlem ve dava üzerinden belirlenmektedir.  Bilindiği üzere her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yasalaşarak yürürlüğe girer. Hukuk davalarında avukat vekalet ücreti, bu tarifede belirtilen ücretin altında bir tutar olarak belirlenemez. Dolayısıyla avukat vekalet ücreti her zaman sabit ve kesin değildir. Bununla birlikte Baro tarafından belirtilen asgari ücret tarifesinin üzerinde bir avukatlık ücreti belirlenmesi mümkün olabilir.(2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi için tıklayınız.)

İlgili yazılarımız;
Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri hakkında bilgi almak için 0545 588 0258 numaralı telefondan numarası üzerinden tarafımıza ulaşabilir, her türlü sorunuz için irembikedemirhan@gmail.com adresine mail gönderebilirsiniz.Ücretli danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak için tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz. (Avukatlık Kanunu uyarınca ücretsiz danışmanlık ve bilgi verme hizmetimiz bulunmamaktadır.)

AV.İREM BİKE DEMİRHAN

Sivas Avukat Irem Bike Demirhan

Sohbeti Aç
Hemen iletişime geç
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?